Ktl-icon-tai-lieu

khung kèo thép

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
27/10/2015

KHUNG KÈO THÉP MẠ 2 LỚP­LỢP NGÓI ­ KẾT CẤU HỆ KHUNG GIÀN KÈO THÉP MẠ KẼM NHẸ STEELTRUSS­VÌ KÈO THÉP MẠ NHẸ­THÉ...

TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU

KHUNG KÈO

DỊCH VỤ

TIN TỨC

DỰ ÁN

ĐẠI LÝ

LIÊN HỆ

HÚNG TÔI, CHỈ CÓ MỘT ÔNG CHỦ DUY NHẤT LÀ KHÁCH HÀNG!

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM » HỆ GIÀN THÉP MẠ TRỌNG LƯỢNG NHẸ STEELTRUSS » HỆ KÈO THÉP MẠ 2
LỚP »

HỆ GIÀN THÉP MẠ TRỌNG
LƯỢNG NHẸ STEELTRUSS

KHUNG KÈO THÉP MẠ 2 LỚP­LỢP NGÓI

THÔNG TIN KHUYẾN MÃI
Qúy khách hàng xin đề phòng
với những sản phẩm nhái,
không đạt chất lượng

Hệ kèo thép mạ 2 lớp
Mã Sản Phẩm :  

ĐỐI TÁC

Hệ kèo thép mạ 3 lớp
Kết cấu mới cho mái bê tông

Giá bán

:   Liên hệ

Vật Liệu Thép Mạ
Phụ Kiện Khung Thép
HỆ GIÀN THÉP MẠ TRỌNG
LƯỢNG NHẸ SMARTTRUSS
TẤM TRẦN THẠCH CAO
KHUNG NHÀ THÉP TIỀN CHẾ
NGÓI MÀU THÁI LAN
CPACMONIOR
NGÓI MÀU NHẬT BẢN
NAKAMURA­HP
GẠCH NGÓI ĐẤT NUNG HẠ
LONG
GẠCH NGÓI ĐẤT NUNG ĐỒNG
NAI
NGÓI MÀU ĐỒNG TÂM

THÔNG TIN CHI TIẾT

KẾT  CẤU:  Hệ  vì  kèo  thép  mạ  STEELTRUSS  2  lớp    được  liên  kết  dạng  vì  kèo
C75.75 + đòn tay TS35.48
TỔNG QUÁT VỆ HỆ VÌ KÈO THÉP MẠ STEELTRUSS 2 LỚP:
Hệ vì kèo thép mạ STEELTRUSS hai lớp là một tổ hợp giữa các thanh TC75.75
được  chế  tạo  thành  một  vì  kèo  liên  kết  bằng  vít  tự  khoan  cường  độ  cao.  Được
định vị vào dầm bê tông bằng pad liên kết, Buloong nở hay Buloong đạn với kích
thước  M100x120mm  hoặc  M120x150mm.    Các  vì  kèo  được  liên  kết    với  nhau
bằng  các  thanh  giằng  bụng.    Phần  lợp  ngói  sẽ  được  bắt  đòn  tay  (li  tô)  TS40.48
bằng  vít  tự  khoan  cường  độ  cao.  Khoảng  cách  các  thanh  đòn  tay  tuân  thủ  theo
các tiêu chuẩn ngói lợp (Khoảng 320mm ­ 370mm).

NGÓI MÀU NHẬT BẢN DIC­
INTRACO
NGÓI MÀU RUBY
GẠCH THỦY TINH MOSAIC
ĐÁ TRANG TRÍ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

GẠCH ĐÁ SÂN VƯỜN
Hỗ trợ Online
Bộ Phận Thép Mạ

­pham/he­gian­thep­ma­trong­luong­nhe­steeltruss/he­keo­thep­ma­2­lop/khung­keo­thep­ma­2­loplop­ngoi­5.html

1/5

27/10/2015

KHUNG KÈO THÉP MẠ 2 LỚP­LỢP NGÓI ­ KẾT CẤU HỆ KHUNG GIÀN KÈO THÉP MẠ KẼM NHẸ STEELTRUSS­VÌ KÈO THÉP MẠ NHẸ­THÉ...
0985642238
Bộ Phận Nhà Thép

0908974585
Bộ Phận Ngói Màu

0938577910
Bộ phận Thạch Cao

0909731377
Giấy dán tường

VIDEO CLIP

0938650588
Hotline : 0908 974 585

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT:  Sản phẩm vì kèo thép mạ STEELTRUSS được sản xuất
theo tiêu chuẩn của Australia (Úc)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Khoảng cách kèo tối ưu nhất là 1,2M.
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ:

Địa chỉ : 268R Đường Linh
Trung, P.linh Trung,Quận Thủ
Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
GIẢI PH...
27/10/2015
KHUNGOTHÉPMẠ2LỚPLỢPNGÓIKẾTCẤUHỆKHUNGGIÀNKÈOTHÉPMKMNHSTEELTRUSSVÌKÈOTHÉPMẠNHẸTHÉ...
http://www.thepmakem.vn/sanpham/hegianthepmatrongluongnhesteeltruss/hekeothepma2lop/khungkeothepma2loplopngoi5.html 1/5
DANHMỤCSẢNPHẨM
HỆGIÀNTHÉPMẠTRỌNG
LƯỢNGNHẸSTEELTRUSS
HỆGIÀNTHÉPMẠTRỌNG
LƯỢNGNHẸSMARTTRUSS
TẤMTRẦNTHẠCHCAO
KHUNGNTHÉPTIỀNCHẾ
NGÓIMÀUTHÁILAN
CPACMONIOR
NGÓIMÀUNHẬTBẢN
NAKAMURAHP
GẠCHNGÓIĐẤTNUNGH
LONG
GẠCHNGÓIĐẤTNUNGĐỒNG
NAI
NGÓIMÀUĐỒNGTÂM
NGÓIMÀUNHẬTBẢNDIC
INTRACO
NGÓIMÀURUBY
GẠCHTHỦYTINHMOSAIC
ĐÁTRANGTRÍ
GẠCHĐÁSÂNVƯỜN
SẢNPHẨM»HỆGIÀNTHÉPMẠTRỌNGLƯỢNGNHẸSTEELTRUSS»HỆKÈOTHÉPMẠ2
LỚP»
KHUNGKÈOTHÉPMẠ2LỚPLỢPNGÓI
MãSảnPhm :
Giábán :Liênh
THÔNGTINCHITIẾT
KẾTCẤU:HệvìkèothépmạSTEELTRUSS2lớpđượcliênkếtdạngvìkèo
C75.75+đòntayTS35.48
TỔNGQUÁTVỆHỆVÌKÈOTHÉPMẠSTEELTRUSS2LỚP:
HệvìkèothépmạSTEELTRUSShailớplàmộttổhợpgiữacácthanhTC75.75
đượcchếtạothànhmột vì kèo liên kết bằng vít tự khoan cường độ cao. Được
địnhvịvàodầmbêtôngbằngpadliênkết,BuloongnởhayBuloongđạnvớikích
thước M100x120mm hoặc M120x150mm. Các vì kèo được liên kết với nhau
bằngcácthanh giằngbụng.Phần lợpngóisẽđược bắtđòntay(li tô)TS40.48
bằngvíttựkhoancườngđộcao.Khoảngcáchcácthanhđòntaytuânthủtheo
cáctiêuchuẩnngóilợp(Khoảng320mm370mm).
THÔNGTINKHUYẾNMÃI
ykháchhàngxinđphòng
vớinhữngsảnphẩmnhái,
khôngđạtchấtlượng
ĐỐITÁC
HỖTRỢTRỰCTUYẾN
HỗtrợOnline
BộPhnThépMạ
TRANGCHỦ GIỚITHIỆU KHUNGKÈO DỊCHVỤ TINTỨC DỰÁN ĐẠI LIÊNHỆ
TRONGCÔNGTYCHÚNGTÔI,CHỈCÓMỘTÔNGCHỦDUYNHẤTLÀKHÁCHHÀNG!
Hệkèothépmạ2lp
Hệkèothépmạ3lp
Kếtcấumớichomáibêtông
VậtLiuThépMạ
PhụKiệnKhungThép
khung kèo thép - Trang 2
khung kèo thép - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
khung kèo thép 9 10 83