Ktl-icon-tai-lieu

Khuôn mẫu

Được đăng lên bởi Ngo Phuong
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dangthanhhai1978@yahoo.com !" # $%$&'($&'&
)* +, -.!/-.0 Chuyªn tht kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
ch"¬ng5 : n©ng cao kü n¨ng trong t¸ch khu«n mÉu
3.t¸ch khu«n d¹ng ba tÊm vµ cã mÆt nªm tr"ît
S¶n phÈm nµy lµm vÝ dô minh ho¹ ®· ®-îc t«i vÏ lµm khu«n
®å ch¬i b¸n t¹i phè l-¬ng V¨n Can –Hµ Néi cã ®i kÌm theo c¸c
b¹n lÊy thùc hµnh theo nhÐ .
12 3456 7689: ; 3<= 5>:? 769:? 7645 :6@28 AB= 3C 56D 56E F
GH: 5456 36I5 3JK =L3 M6N: 7689: O =8P: 3456 36Q= M6R: :SK 3C
M6T@ 3JK 36Q= =L3 M6N: 7689: M6R: GU 369@ V
3.1 ChÌn s¶n phÈm vµo m«i tr4êng cÇn t¸ch khu«nV
W X
0Y Z[K\ ]SK 3[K:? =9@ 3[,^:? 3456 7689: GL3 3Q: _@A\ `T: ]a
T¸ch_cèc 36@H3 AbM 6c Gd: ]e GK mm 56f: `T: +T: M6g= Gh
]a ]SK 3[K:? =9@ 3[,^:? 3456 7689:
"C G,d5 :6, 6i:6 =@:6 6KJ 3[Q: GNjV
3.2 VÏ ph«i
tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0
Khuôn mẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khuôn mẫu - Người đăng: Ngo Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Khuôn mẫu 9 10 640