Ktl-icon-tai-lieu

khuôn thổi

Được đăng lên bởi Nhan Le
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2964 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Công Nghệ Khuôn Thổi –
Blow Molding
Hiện nay trên thế giới sử dụng phổ biến nhất hai phương pháp tạo ra các loại chai, thùng nhựa đó là phương 
pháp thổi (blowing molding) và phương pháp quay (rotating molding). Cả hai phương pháp này đều cùng một 
mục đich là tạo ra một sản phẩm rỗng từ nhựa nhiệt dẻo. Tuy nhiên, phương pháp quay có thể tạo được những 
sản phẩm phong phú hơn so với phương pháp thổi. Phương pháp quay có thể tạo những sản phẩm có dung tích 
từ 5ml đến những thùng lớn khoảng 38m3. Mặc dù hai phương pháp này đều tạo ra một loại sản phẩm nhưng 
mỗi phương pháp có một vị trí nhất định trong ngành công nghiệp. Phương pháp thôi cho những sản phẩm nhỏ, 
sản xuất hàng loạt còn phương pháp quay thì cho những sản phẩm lớn.

1. Phương pháp thổi (blowing molding)

Phương pháp thổi là phương pháp trong đó khí nén được thổi vào một “túi” nhựa dẻo để ép nhựa dẻo lên bề mặt 
của khuôn. Đây là một phương pháp quan trọng để tạo ra những chi tiết, những sản phẩm bằng chất dẻo có 
thành mỏng như các loại chai, lọ và thùng chứa. Những loại được sản xuất để dùng cho ngành thực phẩm và 

dược phẩm thì đòi hỏi rất cao về chất lượng.
Phương pháp thối có thể chia thành hai bước:
­ Bước thứ nhất là tạo ra một ống nhựa dẻo, hay thường gọi là parison.
­ Bước thứ hai là thổi khí nén vào để ép nhựa dẻo lên bề mặt trong của khuôn để tạo thành hình dáng theo mong 
muốn.
Tuỳ theo loại sản phẩm (phụ thuộc vào loại vật liệu nhựa gia công) mà ta có hai phương pháp thổihương pháp 
đùn và phương pháp phun.

a) Ph
  ương pháp đùn – thổi (extrusion blow molding) : 
Phương pháp này được mô tả bằng hình vẽ sau:

Hình 2:  Quá trình đùn thổi với đầu đùn và đầu thổi kết hợp.
Trục vít quay truyền nhựa lỏng tới đầu đùn, ở đây thông qua hệ thống gia nhiệt và cơ cấu của đầu đùn, nhựa 
được đùn xuống dưới dạng ống có chiều dày tùy theo sản phẩm yêu cầu. Sau đó hai nửa khuôn đóng lại, lúc này 
giữa hai lòng khuôn có một ống nhựa, đầu dưới của ống nhựa được kẹp dính lại bởi hai nửa khuôn.
Đối với loại máy có đầu thổi kết hợp với đầu đùn như trên thì lúc này khí sẽ được thổi và thổi căng ống nhựa 
sát vào lòng khuôn tạo hình chi tiết. Sau đó hệ thống dao cắt sẽ đi vào cắt ngang ống, loại bỏ phần ống nhựa 
thừa phía đầu. Hai nửa khuôn được mở ra và chi tiết rạo thành rơi xuống. Quá trình cứ thế tiếp diễn.

Đối với loại máy có đầu đùn nhựa và đầu thổi khí tách biệt thì ngay sau khi hai nửa khuôn đóng lại dao cắt sẽ đi 
vào cắt ngang ống để lại phần nhựa trong lòng khuôn. Đầu đùn nhựa dịch chuy...
Công Nghệ Khuôn Thổi –
Blow Molding
Hi n nay trên th gi i s d ng ph bi n nh t hai ph ng pháp t o ra các lo i chai, thùng nh a đó là ph ng ế ế ươ ươ
pháp th i (blowing molding) và ph ng pháp quay (rotating molding). C hai ph ng pháp này đ u cùng m t ươ ươ
m c đich là t o ra m t s n ph m r ng t nh a nhi t d o. Tuy nhiên, ph ng pháp quay có th t o đ c nh ng ươ ượ
s n ph m phong phú h n so v i ph ng pháp th i. Ph ng pháp quay có th t o nh ng s n ph m có dung tích ơ ươ ươ
t 5ml đ n nh ng thùng l n kho ng 38m3. M c dù hai ph ng pháp này đ u t o ra m t lo i s n ph m nh ng ế ươ ư
m i ph ng pháp có m t v trí nh t đ nh trong ngành công nghi p. Ph ng pháp thôi cho nh ng s n ph m nh , ươ ươ
s n xu t hàng lo t còn ph ng pháp quay thì cho nh ng s n ph m l n. ươ
1. Ph ng pháp th i (blowing molding)ươ
Ph ng pháp th i là ph ng pháp trong đó khí nén đ c th i vào m t “túi” nh a d o đ ép nh a d o lên b m tươ ươ ượ
c a khuôn. Đây là m t ph ng pháp quan tr ng đ t o ra nh ng chi ti t, nh ng s n ph m b ng ch t d o có ươ ế
thành m ng nh các lo i chai, l và thùng ch a. Nh ng lo i đ c s n xu t đ dùng cho ngành th c ph m và ư ượ
khuôn thổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khuôn thổi - Người đăng: Nhan Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
khuôn thổi 9 10 820