Ktl-icon-tai-lieu

KĨ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KĨ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN
Khái niệm chung
Khoa học hiện nay phân tích tương đối đầy đủ về sự tác hại của dòng điện với
con người. Dựa vào số liệu lấy từ thực tế xảy ra hay thí nghiệm trên các động vật.
Trong số các tai nạn do điện giật trầm trọng nhất là chết người.
100% tai nạn thì 76,4% tai nạn ở U<1000V
23,6% tai nạn ở U>1000V.
Phân tích theo nghề nghiệp có: - Nạn nhân có nghề điện:

42,2%.

- Nạn nhân không có nghề điện: 57,8% .
Nguyên nhân
- Do chạm trực tiếp vào các bộ phận có dòng điện chạy qua: 55,9% trong đó:
+ Không phải do công việc yêu cầu 30,6%.
+ Do công việc yêu cầu 1,7%.
+ Đóng nhầm điện lúc sửa chữa, thao tác 23,6%.
- Chạm phải bộ phận bằng kim loại của thiết bị có điện áp 22,8% trong đó:
+ Lúc không có nối đất 22,2%.
+ Lúc có nối đất 0,6%.
- Chạm phải vật không bằng kim loại có điện áp: nền nhà, tường nhà 20,1%.
- Do hồ quang lúc thao tác 1,12%.
- Bị chấn thương do từ trường, điện trường cao áp, siêu cao áp, cực cao áp 0,08%.
Nguyên nhân chính gây tai nạn là do chủ quan, sai quy trình quy phạm, quản lí
chưa tốt, học tập đào tạo chưa chu đáo.

1

CHƯƠNG I
TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
Thực tế người có bị điện giật hay không là do có dòng điện đi qua người gây
sinh lí phức tạp, nó có thể huỷ hoại thần kinh, huỷ hoại cơ quan tuần hoàn máu và hô
hấp. Dòng càng cao, thời gian càng lớn càng nguy hiểm. Tuy nhiên nếu dòng điện đi
qua người đúng vị trí và cường độ có thể chữa bệnh.Dòng điện tác hại càng mạnh
với người nghiện rượu.
Sự tổn thương do dòng điện gây nên có thể chia thành 4 loại:
- Chạm phải vật có mang điện áp.
- Chạm phải bộ phận kim loại, vỏ thiết bị mang điện áp do hệ thống cách điện hỏng.
- Tác hại của điện áp bước.
- Bị chấn thương do điện từ trường mạnh, điện áp cao.
Tác hại dòng điện lớn khi trị số dòng điện tăng, thường I ng > 100mA gây tử
vong, có trường hợp 5 → 10mA gây tử vong tuỳ trạng thái cơ thể người.
I ngAT(~) < 10mA
I ngAT(-) < 80mA
Nguyên nhân chủ yếu làm người chết người là kích thích thần kinh, tim, phổi.
1.1 Điện trở của cơ thể người
Điện trở của cơ thể người rất phức tạp, thay đổi trong phạvi rộng, từ vài chục
kΩ đến 600 Ω. Người bình thường có điện trở 1000Ω, điện trở cơ thể do lớp sừng
của da quyết định.
Rda
Rcơthể

Cda
Ccothể

Rda

Cda

Rng

2

Ung

Điện trở người không ổn định mà tuỳ thuộc vào:
- Điện áp (điện áp tăng thì Rng giảm).
- Áp lực lên người.
1.2 Ảnh hưởng của trị số dòng điện giật
Nguyên nhân gây nên tổn thương là do dòng điện đi qua người. Về nguyên tắc
dòng càng lớn càng nguy hiểm,...
KĨ THU T AN TOÀN ĐI N
Khái ni m chung
Khoa h c hi n nay phân tích t ng đ i đ y đ v s tác h i c a dòng đi n v i ươ ề ự
con ng i. D a vào s li u l y t th c t x y ra hay thí nghi m trên các đ ng v t.ườ ế
Trong s các tai n n do đi n gi t tr m tr ng nh t là ch t ng i. ế ườ
100% tai n n thì 76,4% tai n n U<1000V
23,6% tai n n U>1000V.
Phân tích theo ngh nghi p có: - N n nhân có ngh đi n: 42,2%.
- N n nhân không có ngh đi n: 57,8% .
Nguyên nhân
- Do ch m tr c ti p vào các b ph n có dòng đi n ch y qua: 55,9% trong đó: ế
+ Không ph i do công vi c yêu c u 30,6%.
+ Do công vi c yêu c u 1,7%.
+ Đóng nh m đi n lúc s a ch a, thao tác 23,6%.
- Ch m ph i b ph n b ng kim lo i c a thi t b có đi n áp 22,8% trong đó: ế
+ Lúc không có n i đ t 22,2%.
+ Lúc có n i đ t 0,6%.
- Ch m ph i v t không b ng kim lo i có đi n áp: n n nhà, t ng nhà 20,1%. ườ
- Do h quang lúc thao tác 1,12%.
- B ch n th ng do t tr ng, đi n tr ng cao áp, siêu cao áp, c c cao áp 0,08%. ươ ườ ườ
Nguyên nhân chính gây tai n n là do ch quan, sai quy trình quy ph m, qu n lí
ch a t t, h c t p đào t o ch a chu đáo.ư ư
1
KĨ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KĨ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KĨ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN 9 10 987