Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ thuật chiết lỏng trong lỏng

Được đăng lên bởi Ndc Bmt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2044 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Kỹ thuật chiết lỏng-lỏng
1. Nguyên tắc và điều kiện
1.1 Nguyên tắc:
Nguyên tắc của kỹ thuật chiết này là dựa trên cơ sở sự phân bố của chất phân tích
vào hai pha lỏng (2 dung môi) không trộn lẫn được vào nhau (trong hai dung môi này,
có thể một dung môi có chứa chất phân tích) được để trong một dụng cụ chiết, như
phễu chiết, bình chiết. Và thế hệ số phân bố nhiệt động Kb của cân bằng chiết là một
yếu tố quyết định hiệu quả của sự chiếtvà tiếp đến là sự ảnh hưởng của nhiệt độ, môi
trường axit. Và Kpb là hằng số nhiệt động. Chiết theo kiểu này có hai cách là chiết
tĩnh và chiết theo dòng chảy liên tục. Trong phân tích, kiểu tĩnh được ứng dụng nhiều
hơn, và sự đơn giản của nó.
1.2 Điều kiện chiết:
Để có được kết quả chiết tốt, quá trình chiết phải có các điều kiện và đảm bảo được
các yêu cầu nhất định sau đây:
- Dung môi chiết phải tinh khiết cao, để không làm nhiễm bẩn thêm các chất phân
tích vào mẫu.
- Dung môi chiết phải hoà tan tốt các chất phân tích, nhưng lại không hoà tan tốt
với các chất khác có trong mẫu.
- Hệ số phân bố của hệ chiết phải lín, để cho sự chiết được triệt để.
- Cõn bằng chiết nhanh đạt được và thuận nghịch, để giải chiết được tốt.
- Sự phân líp khi chiết phải rừ ràng, nhanh và dễ tách ra riờng biệt các pha.
- Phải chọn môi trường axit, pH, loại axit thích hợp,
- Phải thực hiện trong nhiệt độ phù hợp và giữ không đổi trong cả quá trình.
- Phải lắc hay trộn đều mạnh để quá trình chiết xẩy ra được tốt.
2. Các cách chiết và ví dụ
2.1. Phương pháp chiết tĩnh
Phương pháp chiết này đơn giản, không cần máy móc phức tạp, mà chỉ cần một số
phễu chiết (dung tích 100, 250, 500 mL), là có thể tiến hành được ở mọi phòng thí
nghiệm. Việc lắc chiết có thể thực hiện bằng tay, hay bằng máy lắc nhỏ. Tất nhiên khi
phải làm hàng loạt mẫu thì mất nhiều thời gian. Hiện nay người ta đó cung cấp các hệ
chiết đơn giản có 6, 9 hay 12 phễu với máy lắc nhỏ, nên việc thực hiện chiết cũng dễ
dàng và dễ đồng nhất điều kiện.
2.1.1. Các ví dụ
Ví dụ 1. Chiết lấy các Retinoit (các Vitamin A) từ mẫu thực phẩm.
Loại mẫu thực phẩm có thể ở các dạng sau:
- Thực phẩm lỏng: Ví dụ sữa tươi.
 Cách 1: Lấy 10 mL mẫu vào bình chiết, thêm 20 mL rượu etylic tuyệt đối, 5-8 gam
Na2SO4 khan, trộn đều, thêm 10 mL dung môi n-Hexan, lắc mạnh trong 5 phút, để
trong tủ lạnh 2 phút cho phân lớp, tách lấy lớp n-Hexan có chứa các Retinoit, làm khô
pha chiết bằng Na2SO4 khan và phân tích các Retinoit (họ Vitamin A) trong n-Hexan
bằng HPLC hay MEKC.
 Cách 2: Lấy 10 mL mẫu vào bình chiết, thêm 1...
Kỹ thuật chiết lỏng-lỏng
1. Nguyên tắc và điều kiện
1.1 Nguyên tắc:
Nguyên tắc của kỹ thuật chiết này là dựa trên cơ sở sự phân bố của chất phân tích
vào hai pha lỏng (2 dung môi) không trộn lẫn được vào nhau (trong hai dung môi này,
có thể một dung môi có chứa chất phân tích) được để trong một dụng cụ chiết, như
phễu chiết, bình chiết. Và thế hệ số phân bố nhiệt động Kb của cân bằng chiết là một
yếu tố quyết định hiệu quả của sự chiếtvà tiếp đến là sự ảnh hưởng của nhiệt độ, môi
trường axit. Và Kpb là hằng số nhiệt động. Chiết theo kiểu này có hai cách là chiết
tĩnh và chiết theo dòng chảy liên tục. Trong phân tích, kiểu tĩnh được ứng dụng nhiều
hơn, và sự đơn giản của nó.
1.2 Điều kiện chiết:
Để có được kết quả chiết tốt, quá trình chiết phải có các điều kiện và đảm bảo được
các yêu cầu nhất định sau đây:
- Dung môi chiết phải tinh khiết cao, để không làm nhiễm bẩn thêm các chất phân
tích vào mẫu.
- Dung môi chiết phải hoà tan tốt các chất phân tích, nhưng lại không hoà tan tốt
với các chất khác có trong mẫu.
- Hệ số phân bố của hệ chiết phải lín, để cho sự chiết được triệt để.
- Cõn bằng chiết nhanh đạt được và thuận nghịch, để giải chiết được tốt.
- Sự phân líp khi chiết phải rừ ràng, nhanh và dễ tách ra riờng biệt các pha.
- Phải chọn môi trường axit, pH, loại axit thích hợp,
- Phải thực hiện trong nhiệt độ phù hợp và giữ không đổi trong cả quá trình.
- Phải lắc hay trộn đều mạnh để quá trình chiết xẩy ra được tốt.
2. Các cách chiết và ví dụ
2.1. Phương pháp chiết tĩnh
Phương pháp chiết này đơn giản, không cần máy móc phức tạp, mà chỉ cần một số
phễu chiết (dung tích 100, 250, 500 mL), là có thể tiến hành được ở mọi phòng thí
nghiệm. Việc lắc chiết có thể thực hiện bằng tay, hay bằng máy lắc nhỏ. Tất nhiên khi
phải làm hàng loạt mẫu thì mất nhiều thời gian. Hiện nay người ta đó cung cấp các hệ
chiết đơn giản có 6, 9 hay 12 phễu với máy lắc nhỏ, nên việc thực hiện chiết cũng dễ
dàng và dễ đồng nhất điều kiện.
2.1.1. Các ví dụ
Ví dụ 1. Chiết lấy các Retinoit (các Vitamin A) từ mẫu thực phẩm.
Loại mẫu thực phẩm có thể ở các dạng sau:
- Thực phẩm lỏng: Ví dụ sữa tươi.
Cách 1: Lấy 10 mL mẫu vào bình chiết, thêm 20 mL rượu etylic tuyệt đối, 5-8 gam
Na
2
SO
4
khan, trộn đều, thêm 10 mL dung môi n-Hexan, lắc mạnh trong 5 phút, để
trong tủ lạnh 2 phút cho phân lớp, tách lấy lớp n-Hexan có chứa các Retinoit, làm khô
pha chiết bằng Na
2
SO
4
khan và phân tích các Retinoit (họ Vitamin A) trong n-Hexan
bằng HPLC hay MEKC.
Cách 2: Lấy 10 mL mẫu vào bình chiết, thêm 15 mL nước cất, 10 mL rượu etylic
tuyệt đối, trộn đều, thêm 10 mL dung môi n-Hexan, lắc mạnh trong 5 phút, để trong tủ
lạnh 2 phút cho phân lớp, tách lấy lớp n-Hexan có chứa các Retinoit, làm khô dịch
Kĩ thuật chiết lỏng trong lỏng - Trang 2
Kĩ thuật chiết lỏng trong lỏng - Người đăng: Ndc Bmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kĩ thuật chiết lỏng trong lỏng 9 10 375