Ktl-icon-tai-lieu

kĩ thuật lạnh thực phẩm

Được đăng lên bởi Tuan Do
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 721 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp i hµ néi

-------

-------

GS. TS. Ph¹m Xu©n V−îng
TS. TrÇn Nh− Khuyªn

gi¸o tr×nh
kü thuËt l¹nh vµ l¹nh ®«ng thùc phÈm

Hµ Néi – 2006

Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật Lạnh & lạnh ñông thực phẩm ----------------------------

1

Ch−¬ng 1
Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n
1.1. C¬ së nhiÖt ®éng cña m¸y l¹nh.
TruyÒn nhiÖt tõ vËt cã nhiÖt ®é thÊp ®Õn vËt cã nhiÖt ®é cao h¬n thùc hiÖn trong m¸y
l¹nh víi trî gióp cña chÊt lµm viÖc phô (m«i chÊt) chi phÝ mét c«ng hoÆc nhiÖt l−îng. Qu¸
tr×nh m«i chÊt thùc hiÖn gäi lµ qu¸ tr×nh vßng trßn ng−îc hoÆc lµ chu tr×nh nhiÖt ®éng ng−îc.
H×nh d−íi cho ta mét chu tr×nh l¹nh.
Gi¶ sö vËt A cã nhiÖt ®é thÊp lµ T, ®Æt
TC
trong vïng l¹nh; vËt B cã nhiÖt ®é cao TC - lµ
m«i tr−êng xung quanh; vËt C lµ m«i chÊt lµm
viÖc. M«i chÊt lµm viÖc hoµn thµnh mét chu
tr×nh vßng trßn, lÊy ®i nhiÖt l−îng Q0 tõ vËt A
(b»ng c¸ch bèc h¬i m«i chÊt ë nhiÖt ®é thÊp)
sau ®ã nhËn mét c«ng L tõ ngoµi vµ truyÒn
vµo vËt B mét nhiÖt l−îng Q, chi phÝ mét c«ng L.
Trong qu¸ tr×nh khÐp kÝn, khèi l−îng
H×nh 1.1. S¬ ®å nguyªn t¾c lµm
m«i chÊt kh«ng ®æi, chØ thay ®æi tr¹ng th¸i
viÖc cña m¸y l¹nh
liªn kÕt cña nã khi bèc h¬i vµ ng−ng tô.
Do ®ã t−¬ng øng víi ®Þnh luËt 1 cña nhiÖt ®éng häc cã thÓ viÕt Q = Q0 + L. KÕt qu¶ lµ
vËt B cã nhiÖt ®é cao, nhËn nhiÖt l−îng lín h¬n lÊy ra tõ vËt l¹nh A.
L−îng nhiÖt Q0, ®o ®−îc trong 1 giê gäi lµ n¨ng suÊt nhiÖt, hoÆc lµ c«ng suÊt l¹nh cña
thiÕt bÞ (KJ).
Q0 = q0 .G
Trong ®ã:
q0 - n¨ng suÊt l¹nh riªng (tÝnh 1 Kg), ®«i khi cßn gäi lµ nhiÖt riªng s«i cña m«i chÊt
(KJ/Kg).
G - L−îng m«i chÊt l−u th«ng trong 1 giê cña thiÕt bÞ.
HiÖu qu¶ lµm viÖc cña thiÕt bÞ l¹nh, ®Æc tr−ng bëi hÖ sè l¹nh.
Q
q
Q0
1
ε= 0= 0=
=
L
l Q − Q0 Q − 1
Q0
Trong ®ã:
l - c«ng riªng (KJ/Kg).
Khi m«i chÊt cña thiÕt bÞ l¹nh lµ chÊt bÞ nÐn (h¬i, khÝ hoÆc kh«ng khÝ), chi phÝ c«ng
thùc hiÖn nÐn (gi¶m thÓ tÝch) cña m«i chÊt nµy, nghÜa lµ dïng ®Ó t¨ng nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt. ë vÞ
trÝ ng−îc l¹i, khi d n m«i chÊt bÞ nÐn g¾n liÒn víi hoµn thµnh sù lµm viÖc cña nã (H×nh 1.2).

Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Kỹ thuật Lạnh & lạnh ñông thực phẩm ----------------------------

2

§iÒu nµy cho phÐp ta tr×nh bµy vßng trßn cña thiÕt bÞ l¹nh trong to¹ ®é p - v (¸p suÊt
tuyÖt ®èi vµ thÓ tÝch riªng) vµ T - S (nhiÖt ®é tuyÖt ®èi vµ ¨ngtr«pi).

H×nh 1.2. Chu tr×nh ng−îc trong to¹ ®é p - v vµ T - S
Trong to¹ ®é p - v, diÖn tÝch d−íi ®−êng cong cña qu¸ tr×nh biÓu diÔn c«ng, cßn trong
to¹ ®é T - S lµ nhiÖt l−îng. DiÖn tÝch...
Trường ñại hc Nông nghip 1 – Giáo trình K thut Lnh & lnh ñông thc phm ----------------------------
1
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp i hµ néi
-------  -------
GS. TS. Ph¹m Xu©n V−îng
TS. TrÇn Nh− Khuyªn
gi¸o tr×nh
kü thuËt l¹nh vµ l¹nh ®«ng thùc phÈm
Hµ Néi – 2006
kĩ thuật lạnh thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kĩ thuật lạnh thực phẩm - Người đăng: Tuan Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
kĩ thuật lạnh thực phẩm 9 10 501