Ktl-icon-tai-lieu

kĩ thuật mạch 2- chương 3

Được đăng lên bởi quang-nguyen-viet1
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1589 lần   |   Lượt tải: 0 lần
44

CHƯƠNG 3
ĐIỀU CHẾ
3.1. Định nghĩa
Điều chế là quá trình ghi tin tức vào 1 dao động cao tần để chuyển đi xa nhờ biến đổi
một thông số nào đó (ví dụ : biên độ, tần số, góc pha, độ rộng xung...)
Tin tức gọi là tín hiệu điều chế, dao động cao tần gọi là tải tin. Dao động cao tần mang
tin tức gọi là dao động cao tần đã điều chế. Có 2 loại điều chế; điều biên và điều tần (gồm
điều tần và điều pha).
3.2. Điều biên
•

Điều biên là quá trình làm cho biên độ tải tin biến đổi theo tin tức.

Giả sử tin tức vs và tải tin vt đều là dao động điều hòa:
v S = VS cos ω S t

và

vt = Vt cos ω t t

với ωt >> ωS

Do đó tín hiệu điều biên:
Vdb = (Vt + VS cos ω S t ) cos ω t t = Vt ( 1 +

VS
cos ω S t ) cos ωt t
Vt

= Vt ( 1 + m cos ω S t ) cos ωt t

vs(t)

vt(t)

Vdb(t)

Hình 3.1. Đồ thị thời gian tín hiệu điều chế, tải tin
và tín hiệu điều biên

(1)

45

Trong đó: m là hệ số điều chế. Để tín hiệu không bị méo trầm trọng hoặc quá điều chế thì
m ≤1

→ vdb = Vt cos ωt t +

m
m
Vt cos( ωt − ωs )t + Vt cos( ωt + ωs )t
2
2

Phổ của tín hiệu điều biên có dạng như hình 3.2.

vdb

Vt
1/2 mVt

1/2 mVt

ωt - ωs

ωt

ωt + ωs

ω

Hình 3.2 Phổ tín hiệu điều biên
Khi tín hiệu điều chế có phổ biến thiên từ
dạng như hình 3.3

Vđb

ω S min ÷ ω S max thì phổ của tín hiệu điều biên có

Vt

ωt-ωsmax ωt-ωsmin

ωt

ωt+ωsmin ωt+ωsmax

Hình 3.3 Phổ của tín hiệu điều biên

ω

46

3.2.1. Quan hệ năng lượng trong điều biên:

Công

suất

P~ t = I hd2

tải tin là công suất bình quân trong 1 chu kỳ
Vt 2
V 2
Vt2
1 1 T 2
2
sin
ω
=
=>
P
~
R = hd =
V
dt
t
~t
2R
R
R T ∫0
2

Tương tự:

P~bt

của

tải

tin:

1 mVt 2 1 2 Vt 2 m 2
∼ (
) = m
=
P∼t
2 2
4
2
4

Công suất của tín hiệu đã điều chế biên là công suất bình quân trong một chu kỳ của tín hiệu
điều chế:

P~ db = P~t + 2 P~bt = P~ t ( 1 +

m càng lớn thì P~đb càng lớn. Khi m = 1 → P~ db =

Từ biểu thức (1) suy ra:

Vđbmax = Vt (1+m)

Do đó

P~ max ∼

1
(1 + m) 2 Vt 2
2

m2
)
2

3P~ t
1
và → P~ bt = P~ t
4
2

47

3.2.2. Các chỉ tiêu cơ bản của dao động đã điều biên
3.2.2.1. Hệ số méo phi tuyến

K=

It
A

I 2 (ω t ± 2ω s ) + I 2 (ω t ± 3ω s ) + ...
I (ω t ± ω s )

I (ω t ± nω S ) (n ≥ 2 ): Biên độ dòng điện ứng với
hài bậc cao của tín hiệu điều chế.
I (ω t ± ω S ) : Biên độ các thành phần biên tần

B

Trong đó: It : biên độ tín hiệu ra
VS : giá trị tức thời của tín hiệu vào
A : giá trị cực đại

V

B : tải tin chưa điều chế

Hình 3.4. Đặc tính điều chế tĩnh
Đường đặc tuyến thực không thẳng tạo ra các hài bậc cao không mong muốn. Trong đó
đáng lưu ý nhất là c...
44
CHƯƠNG 3
ĐIU CH
3.1. Định nghĩa
Điu chế là quá trình ghi tin tc vào 1 dao động cao tn để chuyn đi xa nh biến đổi
mt thông s nào đó (ví d : biên độ, tn s, góc pha, độ rng xung...)
Tin tc gi là tín hiu điu chế, dao động cao tn gi là ti tin. Dao động cao tn mang
tin tc gi là dao động cao tn đã điu chế. Có 2 loi điu chế; điu biên và điu tn (gm
điu tn và điu pha).
3.2. Điu biên
Điu biên là quá trình làm cho biên độ ti tin biến đổi theo tin tc.
Gi s tin tc v
s
và ti tin v
t
đều là dao động điu hòa:
tVv
SSS
ω
cos= tVv
ttt
ω
cos
=
vi
ω
t
>>
ω
S
Do đó tín hiu điu biên:
ttVVV
tSStdb
ω
ω
cos)cos( += tcos)tcos
V
V
(V
tS
t
S
t
ωω+= 1
tcos)tcosm(V
tSt
ω
ω
+
= 1 (1)
v
s
(t)
v
t
(t)
V
db
(t)
Hình 3.1. Đồ th thi gian tín hiu điu chế, ti tin
tín hi
u
đ
i
u
b
i
ê
n
kĩ thuật mạch 2- chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kĩ thuật mạch 2- chương 3 - Người đăng: quang-nguyen-viet1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
kĩ thuật mạch 2- chương 3 9 10 298