Ktl-icon-tai-lieu

kĩ thuật mạch 2- chương 4

Được đăng lên bởi quang-nguyen-viet1
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
60
CHƯƠNG 4
TÁCH SÓNG
4.1. Khái niệm
Tách sóng là quá trình tìm lại tín hiệu điều chế. Tín hiệu sau khi tách sóng phải
giống tín hiệu điều chế ban đầu.
Thực tế tín hiệu điều chế vS sau khi qua điều chế và qua kênh truyền sóng đưa
đến bộ tách sóng đã bị méo dạng thành v’S. Do méo phi tuyến trong bộ tách sóng nên
sau khi tách sóng ta lại nhận được tín hiệu v”S khác với v’S. do đó v”S khác vS ban đầu.
Vì vậy chống méo phi tuyến là một trong những yêu cầu cơ bản của quá trình tách
sóng.
4.2. Tách sóng biên độ
4.2.1. Các tham số cơ bản
4.2.1.1. Hệ số tách sóng
Tín hiệu vào của bộ tách sóng là tín hiệu đã điều biên :
vvTS = VvTS(t) . cos ωtt = VZt cos ωtt
Trong đó : VvTS(t) : biến thiên theo qui luật của tin tức.
Tín hiệu ra bộ tách sóng :
VrTS(t) = KTS.VvTS(t)
Với:

K TS =

VrTS (t )
= hệ số tỉ lệ và được gọi là hệ số tách sóng
VvTS (t )

VvTS(t), VrTS(t) gồm có thành phần một chiều và thành phần xoay chiều biến thiên
chậm theo thời gian:
VvTS(t) = V’o + v’S
VrTS(t) = V”o + v”s
Chỉ cần quan tâm đến thành phần biến thiên chậm (mang tin tức) → hệ số tách
sóng:
KTS =

v s"
v s'

v’S và v”S là điện áp vào và ra của bộ tách sóng
KTS càng lớn thì hiệu quả tách sóng càng cao.
Nếu KTS = Cte thì v’’S tỉ lệ v’S và bộ tách sóng không gây méo phi tuyến, gọi là
bộ tách sóng tuyến tính.
4.2.1.2. Trở kháng vào của bộ tách sóng
ZvTS =

VvTS
I vTS

61
Thông thường dòng và áp lệch pha → ZvTS là một số phức.
4.2.1.3. Méo phi tuyến
Hệ số méo phi tuyến : K =

I 22ZS + I 32ZS + K
.100%
I ZS

IZS, I2ZS, I3ZS ... biên độ thành phần cơ bản và các hài của tín hiệu điều chế.
Ta không quan tâm đến các dòng điện cao tần (tải tần và hai bậc cao của nó), vì
trong mạch điện bộ tách sóng có thể dễ dàng lọc bỏ các thành phần này.
4.3. Mạch điện bộ tách sóng biên độ
4.3.1. Mạch tách sóng biên độ bằng mạch chỉnh lưu

D

C

C

D

R

a) Tách sóng nối tiếp

R

b) Tách sóng song song

Hình 4.1. Mạch tách sóng biên độ bằng mạch chỉnh lưu

iD

Eo

iD

vD
ω
t
vD

ω
t
Hình 4.2. Đặc tuyến của diode và đồ thị của tín
hiệu vào ra khi làm việc ở chế độ C

62

Ta phân tích và tính toán đối với sơ đồ tách sóng nối tiếp. Khi tín hiệu vào lớn thì đặc
tuyến Volt - Ampe của diode :
vD ≥ 0

⎧S v D
⎩0

iD = ⎨

(1)

vD < 0

iD = SvD = S (vđb - vC)

(2)

vđb = VT (1 + m cos ωSt)cosωtt = Vđbcosωtt

Với :

⇒

iD = S (Vđbcosωtt – vC)

(3)

Khi ωtt = θ thì iD = 0, thay vào biểu thức (3) ta có :
0 = S (Vđbcosθ – vC)

(4)

⇒ Góc dẫn điện của diode : cos θ =

vC
Vdb

(5)

iD = SVđb( cosωtt –cosθ)

Lấy (3)-(4) ta được:

(6)...
60
CHƯƠNG 4
TÁCH SÓNG
4.1. Khái nim
Tách sóng là quá trình tìm li tín hiu điu chế. Tín hiu sau khi tách sóng phi
ging tín hiu điu chế ban đầu.
Thc tế tín hiu điu chế v
S
sau khi qua điu chế và qua kênh truyn sóng đưa
đến b tách sóng đã b méo dng thành v’
S
. Do méo phi tuyến trong b tách sóng nên
sau khi tách sóng ta li nhn được tín hiu v”
S
khác vi v’
S
. do đó v”
S
khác v
S
ban đầu.
Vì vy chng méo phi tuyến là mt trong nhng yêu cu cơ bn ca quá trình tách
sóng.
4.2. Tách sóng biên độ
4.2.1. Các tham s cơ bn
4.2.1.1. H s tách sóng
Tín hiu vào ca b tách sóng là tín hiu đã điu biên :
v
vTS
= V
vTS
(t) . cos
ω
t
t = V
Zt
cos
ω
t
t
Trong đó : V
vTS
(t) : biến thiên theo qui lut ca tin tc.
Tín hiu ra b tách sóng :
V
rTS
(t) = K
TS
.V
vTS
(t)
Vi:
)(
)(
tV
tV
K
vTS
rTS
TS
=
= h s t lđược gi là h s tách sóng
V
vTS
(t), V
rTS
(t) gm có thành phn mt chiu và thành phn xoay chiu biến thiên
chm theo thi gian:
V
vTS
(t) = V’
o
+ v’
S
V
rTS
(t) = V”
o
+ v”
s
Ch cn quan tâm đến thành phn biến thiên chm (mang tin tc) h s tách
sóng:
K
TS
=
'
"
s
s
v
v
v’
S
v”
S
đin áp vào và ra ca b tách sóng
K
TS
càng ln thì hiu qu tách sóng càng cao.
Nếu K
TS
= Cte thì v’’
S
t l v’
S
và b tách sóng không gây méo phi tuyến, gi là
b tách sóng tuyến tính.
4.2.1.2. Tr kháng vào ca b tách sóng
Z
vTS
=
vTS
vTS
I
V
kĩ thuật mạch 2- chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kĩ thuật mạch 2- chương 4 - Người đăng: quang-nguyen-viet1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
kĩ thuật mạch 2- chương 4 9 10 56