Ktl-icon-tai-lieu

kĩ thuật mạch 2- chương 5

Được đăng lên bởi quang-nguyen-viet1
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1500 lần   |   Lượt tải: 1 lần
70
CHƯƠNG 5
TRỘN TẦN
5.1. Định nghĩa và nguyên tắc trộn tần
5.1.1 Định nghĩa
Trộn tần là quá trình tác động lên hai tín hiệu sao cho trên đầu ra của bộ trộn nhận
được tín hiệu tổng hoặc hiệu 2 tan so của hai tín hiệu đó.
Gọi : fns : là tần số của tín hiệu ngoại sai
fth : là tần số của tín hiệu cần trộn với fns
ftg : là tần số trung gian lấy ở đầu ra của bộ trộn tần.
5.1.2 Nguyên tắc
Khi tín hiệu ngoại sai và tín hiệu hữu ích đưa vào phần tử phi tuyến thì dòng điện
tổng hợp được khai triển theo chuỗi Taylo.
i = ao + a1v + a2v2 + ... + a nvn + ...
Trong đó : v = vns + vth
Giả sử :

vns = Vns cosnst
vth = Vth costht

 i = ao + a1 (Vns cos nst + Vth cos tht) + a 2 (Vns2  Vth2 ) +
2

+

a2
( Vns2 cos 2nst + ( Vth2 cos2tht) + a2VnsVth[cos(ns + th)t+cos ( ns - th)t]+..
2

Tín hiệu ra gồm có thành phần một chiều, thành phần cơ bản : (ns, th ,ns th,
2ns, 2th . Ngoài ra còn có các thành ph ần bậc cao.
 = | nns  mth|
Khi

m, n = 1   =ns th : bộ trộn tần đơn giản
m, n > 1  bộ trộn tần tổ hợp.

Thông thường ta chọn bộ trộn tần đơn giản.
5.2. Mạch trộn tần
5.2.1. Mạch trộn tần dùng Diode
Ưu điểm : được ứng dụng rộng rãi ở mọi tần số, đặc biệt ở phạm vi tần số cao (tr ên
1GHz). Nhược điểm: làm suy giảm tín hiệu.

71
a)
vth

L1

C1

C2

C3

L3

vtg

L2

b)

vtg

vth

c)
vns

vtg

vth

vns
Hình 5.1. Mạch trộn tần dùng diode
a. Mạch trộn tần đơn.
c. Mạch trộn tần vòng.

5.2.1.1. Sơ đồ trộn tần đơn :

b. Mạch trộn cân bằng

72
i

S

S
v

/2

Vns

nst

ns
Hình 5.2. Đặc tuyến của diode và dạng sóng tín hiệu

Theo đặc tuyến lý tưởng hóa của diode ta viết được quan hệ :
s.v khi v  0
0 khi v  0

i= 
s

Trong đó :

di
1

 Gi
d u Ri

Vì điện áp ngoại sai là hàm tuần hoàn theo thời gian, nên hỗ dẫn là một dãy xung
vuông góc với độ rộng phụ thuộc vào góc cắt . Với điểm đỉnh chọn tại gốc tọa độ



.
2

Theo chuỗi Fourier ta tính được biên độ hai bậc n của S :


Sn =

2 sin n
2
S cos n ns t d ( ns t ) 
.S

 o
n

Thay    và giả thiết n = 1 ta tính được hỗ dẫn trộn tần :
2

Stt = 1 S n  S
2



Tương tự điện dẫn trộn tần được xác định :


Gitt  Gio 

1
S
Với    thì Gitt = S
Gi d ( ns t ) 

 0

2
2

Chú ý : để chống tạp âm ngoại sai, th ường dùng sơ đồ trộn tần cân bằng.
5.2.1.2. Sơ đồ trộn tần cân bằng (h ình 5.1)
Điện áp tín hiệu đặt lên hai diode ngược pha.
Điện áp ngoại sai đặt lên hai diode đồng pha.

73
VthD1 = Vth cos tht
VthD2 = Vth cos (tht + )
VnsD1 = Vns D2 = vns
Dòng điện trung tần tạo ra đi qua các dio...
70
CHƯƠNG 5
TRỘN TẦN
5.1. Định nghĩa và nguyên tắc trộn tần
5.1.1 Định nghĩa
Trộn tần là quá trình tác động lên hai tín hiệu sao cho trên đầu ra của bộ trộn nhận
được tín hiệu tổng hoặc hiệu 2 tan so của hai tín hiệu đó.
Gọi : f
ns
: là tần số của tín hiệu ng oại sai
f
th
: là tần số của tín hiệu cần trộn với f
ns
f
tg
: là tần số trung gian lấy đầu ra của bộ trộn tần.
5.1.2 Nguyên tắc
Khi tín hiệu ngoại sai và tín hiệu hữu ích đưa vào phn tử phi tuyến th ì dòng điện
tổng hợp được khai triển theo chuỗi Taylo.
i = a
o
+ a
1
v + a
2
v
2
+ ... + a
n
v
n
+ ...
Trong đó : v = v
ns
+ v
th
Giả sử : v
ns
= V
ns
cos
ns
t
v
th
= V
th
cos
th
t
i = a
o
+ a
1
(V
ns
cos
ns
t + V
th
cos
th
t) +
)(
2
22
2
thns
VV
a
+
+
2
2
a
(
2
ns
V
cos 2
ns
t + (
2
th
V
cos2
th
t) + a
2
V
ns
V
th
[cos(
ns
+
th
)t+cos (
ns
-
th
)t]+..
Tín hiệu ra gồm có thành phần một chiều, thành phần cơ bản : (
ns
,
th
,
ns
th
,
2
ns
, 2
th
. Ngoài ra còn có các thành ph ần bậc cao.
= | n
ns
m
th
|
Khi m, n = 1
=
ns
th
: bộ trộn tần đơn giản
m, n > 1
bộ trộn tần tổ hợp.
Thông thường ta chọn bộ trộn tần đơn giản.
5.2. Mạch trộn tần
5.2.1. Mạch trộn tần dùng Diode
Ưu điểm : được ứng dụng rộng r ãi ở mọi tần số, đặc biệt ở phạm vi tần số cao (tr ên
1GHz). Nhược điểm: làm suy giảm tín hiệu.
kĩ thuật mạch 2- chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kĩ thuật mạch 2- chương 5 - Người đăng: quang-nguyen-viet1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
kĩ thuật mạch 2- chương 5 9 10 107