Ktl-icon-tai-lieu

kĩ thuật mạch 2- chương 6

Được đăng lên bởi quang-nguyen-viet1
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1844 lần   |   Lượt tải: 0 lần
78

CHƯƠNG 6
CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ - SỐ
CHUYỂN ĐỔI SỐ - TƯƠNG TỰ
6.1. Cơ sở lý thuyết
Để phối ghép giữa nguồn tín hiệu có dạng tương tự với các hệ thống
xử lý số người ta dùng các mạch chuyển đổi tương tự - số (ADC: AnalogDigial Converter) và các mạch chuyển đổi số - tương tự (DAC: DigialAnalog Converter).

VD

Hình vẽ (6.1) biểu diễn
quá trình biến đổi tín
hiệu dạng tương tự
sang dạng số.

111
110

Tín hiệu tương tự VA
được chuyển thành
dạng bậc thang đều.
Với 1 phạm vi của giá
trị VA được biểu diễn
bởi 1 giá trị đại diện
thích hợp.

101
100

Q

011
010
ΔQ

001
000

1

2

3

4

5

6

7

Hình 6.1. Biểu diễn quá trình chuyển
tương tư sạng số

Chẳng hạn giá trị VA
chuyển thành
dạng bậc thang 7 bậc và
ở mỗi bậc, ta gán cho i
một giá trị rời rạc. Ví
dụ khi VA biến thiên
trong một khoảng nhỏ
3,5 → 4,5 ta gán cho
nó một giá trị là 100.

VA được

Một cách tổng quát, gọi tín hiệu tương tự là SA (VA), tín hiệu số là SD
(VD). SD được biểu diễn dưới dạng mã nhị phân như sau :
SD = bn-1.2n-1 + bn-2.2n-2 + ... + bo.2o
bit.

Trong đó: bk = 0 hoặc bk = 1 (với k = 0 → k = n - 1) và được gọi là

+ bn-1: bit có nghĩa lớn nhất (MSB: Most significant bit). Mỗi biến đổi
của MSB tương ứng với sự biến đổi nửa dải làm việc.

79

+ bo: bit có nghĩa nhỏ nhất (LSB: Least significant bit). Mỗi biến của
LSB tương ứng với sự biến đổi một mức lượng tử. Một mức lượng tử bằng
một nấc của hình bậc thang
Ví dụ : với một mạch biến đổi N bit với là N số hạng trong dãy mã nhị
phân. (Trong ví dụ trên hình vẽ 6.1: N = 3) thì mỗi nấc trên hình bậc thang
chiếm một giá trị.
Q = VLSB =

V A max
2N −1

VAmax : là giá trị cực đại cho phép của điện áp tương tự.
VLSB = Q : gọi là mức lượng tử.
Sai số lượng tử hóa được xác định như sau:

ΔVQ =

Q
2

Khi chuyển đổi AD phải thực hiện việc lấy mẫu tín hiệu tương tự. Để
đảm bảo khôi phục lại tín hiệu một cách trung thực, tần số lấy mẫu fM phải
thỏa mãn điều kiện :
fM ≥ 2 fth max ≅ 2B
fth max : tần số cực đại của tín hiệu
B: dải tần số của tín hiệu.
6.2. Các tham số cơ bản
6.2.1. Dải biến đổi của điện áp tương tự ở đầu vào là khoảng điện áp mà
bộ chuyển đổi AD có thể thực hiện chuyển đổi được.
6.2.2. Độ chính xác của bộ chuyển đổi AD

gồm độ phân biệt, méo phi tuyến, sai số khuếch đại, sai số lệch không và
sai số đơn điệu.

80

Thực

VD

Lý tưởng

111
110
101
Méo phi tuyến

100
011

Sai số khuếch đại

010

Sai số đơn điệu

001

Số sô lệch không

000

VA
Hình 6.2. Độ chính xác của chuyển đổi AD

+ Độ phân biệt được đặc trưng bởi số bit N. Giả sử một ADC có số ...
78
CHƯƠNG 6
CHUYN ĐỔI TƯƠNG T - S
CHUYN ĐỔI S - TƯƠNG T
6.1. Cơ s lý thuyết
Để phi ghép gia ngun tín hiu có dng tương t vi các h thng
x lý s người ta dùng các mch chuyn đổi tương t - s (ADC: Analog-
Digial Converter) và các mch chuyn đổi s - tương t (DAC: Digial-
Analog Converter).
111
110
101
100
011
010
001
000
1 2 3 4 5 6 7
V
A
V
D
Q
ΔQ
Hình 6.1. Biu din quá trình chuyn
tương tư sng s
Hình v (6.1) biu din
quá trình biến đổi tín
hiu dng tương t
sang dng s.
Tín hiu tương t V
A
được chuyn thành
dng bc thang đều.
Vi 1 phm vi ca giá
tr V
A
được biu din
bi 1 giá tr đại din
thích hp.
Chng hn giá tr V
A
được chuyn thành
dng bc thang 7 bc và
mi bc, ta gán cho i
mt giá tr ri rc. Ví
d khi V
A
biến thiên
trong mt khong nh
3,5 4,5 ta gán cho
nó mt giá tr là 100.
Mt cách tng quát, gi tín hiu tương tS
A
(V
A
), tín hiu sS
D
(V
D
). S
D
được biu din dưới dng mã nh phân như sau :
S
D
= b
n-1
.2
n-1
+ b
n-2
.2
n-2
+ ... + b
o
.2
o
Trong đó: b
k
= 0 hoc b
k
= 1 (vi k = 0 k = n - 1) và đưc gi là
bit.
+ b
n-1
: bit có nghĩa ln nht (MSB: Most significant bit). Mi biến đổi
ca MSB tương ng vi s biến đổi na di làm vic.
kĩ thuật mạch 2- chương 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kĩ thuật mạch 2- chương 6 - Người đăng: quang-nguyen-viet1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
kĩ thuật mạch 2- chương 6 9 10 822