Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ thuật mạch điện tử

Được đăng lên bởi kabihaha
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 13 lần
§µo Thanh To¶n
Ph¹m Thanh HuyÒn
Vâ Quang S¬n
----- 	 -----

Vr

Vro

Bµi gi¶ng
Kü thuËt m¹ch ®iÖn tö
Chuyªn ngµnh: KTVT, KTTT, §KH-THGT

Hµ néi 5/ 2005

BomonKTDT-§HGTVT

Lêi nãi ®Çu:
Bµi gi¶ng Kü thuËt M¹ch §iÖn tö ®−îc biªn so¹n dùa trªn c¸c gi¸o tr×nh vµ
tµi liÖu tham kh¶o míi nhÊt hiÖn nay, ®−îc dïng lµm tµi liÖu tham kh¶o cho sinh
viªn c¸c ngµnh: Kü thuËt ViÔn th«ng, Kü thuËt Th«ng tin, Tù ®éng ho¸, Trang thiÕt
bÞ ®iÖn, TÝn hiÖu Giao th«ng.
Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n, c¸c t¸c gi¶ ®· ®−îc c¸c ®ång nghiÖp ®ãng gãp
nhiÒu ý kiÕn, mÆc dï cè g¾ng söa ch÷a, bæ sung cho cuèn s¸ch ®−îc hoµn chØnh
h¬n, song ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ. Chóng t«i mong
nhËn ®−îc c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña b¹n ®äc!
Xin liªn hÖ: daothanhtoan@uct.edu.vn

2

DTT_PTH_VQS

3

BomonKTDT-§HGTVT

Ch−¬ng I. Nh÷ng kh¸i niÖm chung vµ c¬ së
ph©n tÝch m¹ch ®iÖn tö
I. M¹ch ®iÖn tö:
M¹ch ®iÖn tö lµ lo¹i m¹ch cã nhiÖm vô gia c«ng tÝn hiÖu theo nh÷ng thuËt
to¸n kh¸c nhau, chóng ®−îc ph©n lo¹i theo d¹ng tÝn hiÖu ®−îc xö lý.
TÝn hiÖu: lµ sè ®o ®iÖn ¸p huÆc dßng ®iÖn cña mét qu¸ tr×nh, sù thay ®æi cña
tÝn hiÖu theo thêi gian t¹o ra tin tøc h÷u Ých.
TÝn hiÖu ®−îc chia lµm 2 lo¹i lµ tÝn hiÖu t−¬ng tù Anolog vµ tÝn hiÖu sã
Digital.
TÝn hiÖu t−¬ng tù lµ tÝn hiÖu biÕn thiªn liªn tôc theo thêi gian vµ cã thÓ nhËn
mäi gi¸ trÞ trong kho¶ng biÕn thiªn cña nã.
TÝn hiÖu sè: lµ tÝn hiÖu ®· ®−îc rêi r¹c ho¸ vÒ mÆt thêi gian vµ l−îng tö ho¸
vÒ mÆt biªn ®é, nã ®−îc biÓu diÔn bëi tËp hîp xung t¹i nh÷ng ®iÓm ®o rêi r¹c.
TÝn hiÖu cã thÓ ®−îc khuÕch ®¹i; ®iÒu chÕ; t¸ch sãng; chØnh l−u; nhí; ®o ;
truyÒn ®¹t; ®iÒu khiÓn; biÕn d¹ng; tÝnh to¸n b»ng c¸c m¹ch ®iÖn tö.
§Ó gia c«ng 2 lo¹i tÝn hiÖu sè vµ t−¬ng tù dïng 2 lo¹i m¹ch c¬ b¶n: m¹ch
t−¬ng tù vµ m¹ch sè, trong khu«n khæ gi¸o tr×nh nµy chØ xem xÐt c¸c m¹ch t−¬ng tù.
Víi m¹ch ®iÖn tö t−¬ng tù, chØ quan t©m tíi 2 th«ng sè: biªn ®é tÝn hiÖu vµ
®é khuÕch ®¹i tÝn hiÖu.
Biªn ®é tÝn hiÖu: liªn quan mËt thiÕt ®Õn ®é chÝnh x¸c cña qu¸ tr×nh gia c«ng
tÝn hiÖu vµ x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h−ëng cña nhiÔu ®Õn hÖ thèng. Khi biªn ®é tÝn hiÖu
nhá mV, huÆc µV, th× nhiÔu cã thÓ lÊn ¸t tÝn hiÖu, v× vËy khi thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng
®iÖn tö cÇn l−u ý n©ng cao biªn ®é tÝn hiÖu ngay ë tÇng ®Çu cña hÖ thèng.
KhuÕch ®¹i tÝn hiÖu lµ chøc n¨ng quan träng nhÊt cña m¹ch t−¬ng tù, cã thÓ
thùc hiÖn trùc tiÕp huÆc gi¸n tiÕp trong c¸c phÇn tö chøc n¨ng cña hÖ thèng, th«ng
th−êng trong mét hÖ th«ng l¹i chia thµnh tÇng gia c«ng tÝn hiÖu, tÇng khuÕch ®¹i
c«ng suÊt.
HiÖn nay c¸c m¹ch tæ hîp(...
Vro
Vr
Hµ néi 5/ 2005
§µo Thanh To¶n
Ph¹m Thanh HuyÒn
Vâ Quang S¬n
----- -----
Bµi gi¶ng
Kü thuËt m¹ch ®iÖn tö
Chuyªn ngµnh: KTVT, KTTT, §KH-THGT
Kĩ thuật mạch điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ thuật mạch điện tử - Người đăng: kabihaha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
Kĩ thuật mạch điện tử 9 10 456