Ktl-icon-tai-lieu

kĩ thuật nén MPEG cho video và Audio trong DVB

Được đăng lên bởi Huấn
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 1136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương V: Các Kỹ Thuật Nén MPEG Cho Audio
& Video trong DVB
- Giới thiệu MPEG 1&2
- Lý thuyết thông tin (information theory)
- Nén suy hao thấp (Lossless compression)
- Lượng tử (Quantization)
- Khái niệm cơ bản về hình ảnh
- Biến đổi Discrete Cosine Transform (DCT)
- JPEG
- MPEG-1, MPEG-2

Giới thiệu:

Một số tiêu chuẩn MPEG và các thông số của nó

Một số đặc tính và ứng dụng của các tiêu chuẩn nén theo
ISO và theo ITU

Lý thuyết thông tin:
- Gọi p là xác suất xuất hiện cho một symbol. Thì lượng
thông tin I (bits)

1
I  log 2  
 p

- Thì đây là độ dài từ mã (code length) lý tưởng cho một
symbol
- Entropi H là lượng tin trung bình cho một symbol

H 


s

1
p ( s ) log 2 (
)
p(s)

Ví dụ: Mã hóa cho bốn điều kiện thời tiết
1. Sunny
2. Cloudy
3. Rainy
4. Snowy
- Xem như xác suất xảy ra bằng nhau: p(s)=0.25, s = 4.

H 


s

1
p ( s ) log 2 (
)
p(s)

Tính ra H=2. Như vậy, cần ít nhất 2 bits per/symbol, để
mã hóa cho bốn điều kiện thời tiết như trên

- Giả sử, xác suất xuất hiện các sự kiện không bằng
nhau
1. Sunny 0.5
2. Cloudy 0.25
3. Rainy 0.125
4. Snowy 0.125
Entropy là:

1
1
1
H  0.5log2  0.25log2
 20.125log2
0.5
0.25
0.125
H  0.51 0.25 2  20.1253
H  0.5  0.5  0.751.75

- Độ dài từ mã có thể thay đổi
- Sử dụng Huffman code – cho độ dài từ mã số nguyên
- Sử dụng Arithmetic codes – Cho độ dài từ mã không
phải số nguyên.

- Mã Huffman
Weather

Probability

Information

Sunny
Cloudy
Rainy
Snowy

0.5
0.25
0.125
0.125

1
2
3
3

Integer
code
0
10
110
111

- Đối với trường hợp: H = 2 bits/sym, xem như mã hóa
không suy hao. Dễ dàng khôi phục tín hiệu.
- Các symbol trên xảy ra độc lập với nhau

VD: 4 symbol có xác suất xuất hiện lần lược như sau: 0.4;
0.3; 0,2; 0,1. Tính Entropy của nguồn tin

VD: Cho xác suất xuất hiện các symbol a, b, c, d lần lược
bảng như sau;
a/ Tìm Entropy của bảng tin trên.
b/ Tính toán lại số bit/symbol và hiệu suất mã hóa nếu mã
hóa có độ dài từ mã bằng nhau.
c/ Tính toán lại số bit/symbol và hiệu suất mã hóa nếu mã
hóa có độ dài từ mã khác nhau.

=

=

Lượng tử (Quantization):
- Quantization: Là quá trình xấp xỉ một dãy các giá trị
liên tục thành một dãy các giá trị khác nhỏ hơn theo
mức chuẩn của qui luật lượng tử (nén)

 x  0.5 
Q( x, )  Round

  

- Hàm làm tròn Round(y) làm tròn y đến giá trị gần số
nguyên nhất.
-  bước lượng tử.
- Như vậy, Nén sẽ có suy hao tín hiệu.

Lý thuyết cơ sở về hình ảnh:

- Một ảnh bao gồm tập hợp các pixel (picture elements)
- Một pixel đại diện độ chói ...
Chương V: Các Kỹ Thuật Nén MPEG Cho Audio
& Video trong DVB
- Giới thiệu MPEG 1&2
- Lý thuyết thông tin (information theory)
- Nén suy hao thấp (Lossless compression)
- Lượng tử (Quantization)
- Khái niệm cơ bản về hình ảnh
- Biến đổi Discrete Cosine Transform (DCT)
- JPEG
- MPEG-1, MPEG-2
- Giới thiệu MPEG 1&2
- Lý thuyết thông tin (information theory)
- Nén suy hao thấp (Lossless compression)
- Lượng tử (Quantization)
- Khái niệm cơ bản về hình ảnh
- Biến đổi Discrete Cosine Transform (DCT)
- JPEG
- MPEG-1, MPEG-2
kĩ thuật nén MPEG cho video và Audio trong DVB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kĩ thuật nén MPEG cho video và Audio trong DVB - Người đăng: Huấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
kĩ thuật nén MPEG cho video và Audio trong DVB 9 10 65