Ktl-icon-tai-lieu

kĩ thuật xúc tác

Được đăng lên bởi ariripay
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1418 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ÔN TẬP

KỸ THUẬT XÚC TÁC

Chương 1: Lý thuyết tác dụng xúc tác
1. Định nghĩa chất xúc tác và quá trình xúc tác
2. Vai trò của xúc tác
3. Đặc trưng nhiệt động học của xúc tác. Tính không
thay đổi trạng thái nhiệt động.
4. Đặc trưng động học của xúc tác. Sơ đồ tiến trình
phản ứng trong trường hợp phản ứng không xúc tác
và phản ứng có xúc tác.
5. Tính toán sự thay đổi tốc độ phản ứng khi có xúc
tác
6. Xúc tác đồng thể: cơ chế phản ứng, các loại xúc
tác và các phản ứng xúc tác đồng thể tiêu biểu.

Câu 1:
Phản ứng phân hủy H2O2 xảy ra ở 350K khi
không có xúc tác có năng lượng hoạt hóa bằng
184 kJ/mol; khi có ion I– làm xúc tác, năng
lượng hoạt hóa giảm còn 56,5 kJ/mol.
Hằng số tốc độ của phản ứng khi sử dụng xúc
tác tăng hay giảm bao nhiêu lần so với khi
không có xúc tác?

Câu 2:
Phản ứng phân hủy O3 được mô tả trong hình
vẽ dưới đây. Hãy xác định sự thay đổi của các
thông số sau của phản ứng:
Năng lượng hoạt hóa
Cơ chế phản ứng
Hiệu ứng nhiệt
Vận tốc phản ứng
Hằng số cân bằng

Câu 3:

Câu 4:

Chương 2: Phản ứng xúc tác dị thể
7. So sánh quá trình xúc tác đồng thể và xúc tác dị
thể. Cho ví dụ.
8. Tính chất nhiều giai đoạn của phản ứng xúc tác dị
thể. Nghiên cứu các giai đoạn của quá trình xúc tác
dị thể nhằm mục đích gì?
9. Liệt kê các yêu cầu cơ bản đối với xúc tác công
nghiệp
10. Định nghĩa hiện tương hấp phụ. Vai trò của hấp
phụ đối với phản ứng xúc tác dị thể
11. Hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học. Đặc điểm
nào quan trọng nhất để phân biệt giữa hấp phụ hóa
học với hấp phụ vật lý.

Chương 2: Phản ứng xúc tác dị thể
12. Lập công thức tốc độ hấp phụ thể hiện qua
độ che phủ bề mặt.
13. Thiết lập phương trình động học phản ứng
xúc tác dị thể: giai đoạn khống chế quá trình là
phản ứng trên bề mặt hoặc hấp phụ (khuếch
tán không ảnh hưởng).
14. Nêu 2 loại cơ chế của phản ứng xúc tác dị
thể: oxy hóa khử và axit – bazơ
15.So sánh cơ chế Langmuir – Hinsherwood
và cơ chế Eley – Rideal

Câu 5:
Nhiệt hấp phụ của CH4 lên các chất hấp phụ
1, 2, 3 có nhiệt hấp phụ lần lượt là :- 21, -243,
-427 kJ/mol.
Hỏi quá trình hấp phụ của CH4 thuộc loại hấp
phụ vật lý hay hóa học ? Giải thích.

Câu 6:
Trong phản ứng khử CO trên xúc tác Ni và Fe,
tính chất hấp phụ của CO lên 2 xúc tác này
được mô tả ở hình dưới đây.
Hãy giải thích cơ chế hấp phụ và viết phương
trình tốc độ hấp phụ cho 2 trường hợp đó.
b)

Câu 7: Phương trình động học của qt xúc tác:
- Phản ứng alkyl hóa benzen (B) bằng etylen (E)
trên xt zeolite ZSM-5 tạo ra etylbenzen (EB)
r

kK E pE K B pB

1  K E pE  K B...
ÔN TẬP
KỸ THUẬT XÚC TÁC
kĩ thuật xúc tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kĩ thuật xúc tác - Người đăng: ariripay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
kĩ thuật xúc tác 9 10 76