Ktl-icon-tai-lieu

Kích thước cáp hạ áp

Được đăng lên bởi vantuan-tran-hut
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ 1  4 LÕI,
RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC
Low voltage 1 4 core Cable
Copper conductor , XLPE insulation , PVC sheath
CXV – 0,6/1 KV

ITỔNG QUAN ( General scope ):
Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 600/1000V, tần số
50Hz, lắp đặt cố định
(Low Voltage - 1 to 4 cores - Copper conductor – XLPE insulation and PVC sheath Cables are used for power transmission, distribution in industry , voltage 0,6 /1
KV, fixed wiring ).
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90OC. (Permitted long- term working temperature is 90OC
- Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 2500C( Max. permitted temperature in short-circuit condition is 2500C)

Ruột dẫn Conductor

Cgch điện XLPE XLPE Insulation

Sợi độn
PP filler

Băng quấn
Wrapping tape

Vỏ PVCPVC Sheath

IITIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ( Applied Standards) :
Tùy theo yêu cầu của khách hàng , CADIVI có khả năng sản xuất Cáp điện lực lực (According to customer’s requirements, CADIVI is able to manufacture):
* Cấp điện áp 0,6/1kV theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1995 / IEC60502 (0,6/1KV level - comply with TCVN5935-1995)
* Có 2 kiểu ruột dẫn : Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6612-2000 / IEC228 (2 kinds of conductor: circular
compacted CC or non compacted NC comply with TCVN6612-2000 / IEC228) .
* Có 1,2,3,4 lõi và loại 3 pha 1 trung tính( 5 kinds : 1,2,3,4 cores or 3 phase and 1 neutral core ) .
III-

CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP CXV - RUỘT KHÔNG ÉP CHẶT:
( Tech. Characteristics of CXV cable - NC conductor ):

III.1- Loại 1 lõi (1 core ) :
Trang 1/11

Mã SP
CODE

1060101
1060102
1060103
1060104
1060105
1060106
1060107
1060108
1060109
1060110
1060111
1060112
1060113
1060114
1060115
1060116
1060117
1060118
1060119
1060120
1060121
1060122
1060123
1060124
1060125
1060126
1060127
1060128
1060129
1060130
1060131
1060132
1060133
1060134
1060135

Ruột dẫn-Conductor
Mặt cắt
danh định
Nominal area
mm
1
1,5
2
2,5
3,5
4
5,5
6
8
10
11
14
16
22
25
30
35
38
50
60
70
80
95
100
120
125
150
185
200
240
250
300
325
400
500

Kết cấu
Structure
0

N /mm
7/0,42
7/0,52
7/0,60
7/0,67
7/0,80
7/0,85
7/1,00
7/1,04
7/1,20
7/1,35
7/1,40
7/1,60
7/1,70
7/2,00
7/2,14
7/2,30
7/2,52
7/2,60
19/1,80
19/2,00
19/2,14
19/2,30
19/2,52
19/2,60
19/2,80
19/2,90
37/2,30
37/2,52
37/2,60
61/2,25
61/2,30
61/2,52
61/2,60
61/2,90
61/3,20

Đ/kính
ruột dẫn
Conductor dia.
mm
1,275
1,56
1...
Trang 1/11
CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ 1 4 LÕI,
RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC
Low voltage 1 4 core Cable
Copper conductor , XLPE insulation , PVC sheath
CXV – 0,6/1 KV
I- TỔNG QUAN ( General scope ):
Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 600/1000V, tần số
50Hz, lắp đặt cố định
(Low Voltage - 1 to 4 cores - Copper conductor – XLPE insulation and PVC sheath Cables are used for power transmission, distribution in industry , voltage 0,6 /1
KV, fixed wiring ).
-
Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90
O
C. (Permitted long- term working temperature is 90
O
C
-
Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 250
0
C( Max. permitted temperature in short-circuit condition is 250
0
C)
II- TIÊU CHUN ÁP DỤNG ( Applied Standards) :
y theo yêu cầu của khách hàng , CADIVI có khả năng sản xuất Cáp điện lực lực (According to customer’s requirements, CADIVI is able to manufacture):
* Cấp điện áp 0,6/1kV theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1995 / IEC60502 (0,6/1KV level - comply with TCVN5935-1995)
* 2 kiểu ruột dẫn : Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6612-2000 / IEC228 (2 kinds of conductor: circular
compacted CC or non compacted NC comply with TCVN6612-2000 / IEC228) .
* Có 1,2,3,4 lõi và loại 3 pha 1 trung tính( 5 kinds : 1,2,3,4 cores or 3 phase and 1 neutral core ) .
III- CÁC ĐC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP CXV - RUỘT KHÔNG ÉP CHT:
( Tech. Characteristics of CXV cable - NC conductor ):
III.1- Loại 1 lõi (1 core ) :
Ru
t d
n -
Conductor
Cgch đi
n XLPE -
XLPE Insulation
V
PVC-
PVC Sheath
S
i đ
n
PP filler
B
ă
ng qu
n
Wrapping tape
Kích thước cáp hạ áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kích thước cáp hạ áp - Người đăng: vantuan-tran-hut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Kích thước cáp hạ áp 9 10 477