Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM NGHIỆM ĐẶC TÍNH CÔNG SUẤT CỦA MÁY PHÁT SF4006616470 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 706 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÂN BAN B1. Nguồn điện

KIỂM NGHIỆM ĐẶC TÍNH CÔNG SUẤT
CỦA MÁY PHÁT SF400-66/16470 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA
Đỗ Việt Bách
Công ty Thủy điện Sơn La
Tóm tắt: Báo cáo gồm có các nội dung chính:
1. Từ lý thuyết máy điện, phân tích và tính toán để kiểm nghiệm đặc tính công
suất cho máy phát Nhà máy thủy điện Sơn La, có so sánh với bản vẽ nhà thầu
Alstom cung cấp để đảm bảo nghiên cứu là chính xác.
2. Trên cơ sở đó tác giả đã viết phần mềm “Power characteristic curve 1.1” vẽ
đặc tính công suất máy phát đồng bộ cực lồi, với dữ liệu nhập vào tùy chọn và
khả năng tùy biến cao các đặc tính.
3. “Power characteristic curve 1.1” có tính ứng dụng cao: Giúp tối ưu hóa chế độ
vận hành, tra cứu, đào tạo, khảo sát năng lực điều chỉnh công suất của tất cả
các máy phát trên hệ thống điện với thông số kỹ thuật khác nhau.
1. CÔNG THỨC P - Q TỔNG QUÁT CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN CỰC LỒI
Vì trong máy phát điện cực ẩn khe hở là đều, rotor đối xứng nên điện kháng đồng bộ dọc trục
Xd điện kháng đồng bộ ngang trục Xq, Còn trong máy điện cực lồi khe hởi dọc trục và ngang
trục là khác nhau nên X d  X q .
Với máy phát đồng bộ cực lồi: U  E q  jI d X d  jI q X q

Hình 1

1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC
Từ hình 1 ta thành lập được hệ phương trình P – Q tổng quát của máy phát đồng bộ cực lồi:

P 

(I ) 

Q 


EU
U2  1
1 
sin  


 sin 2 (1)
Xd
2  X q X d 
EU
U2  1
1 
U2  1
1 
cos  



 cos 2 


Xd
2  Xq Xd 
2  X q X d 

(2)

Từ hệ phương trình (I) ta thấy khi X d  X q công suất tác dụng, công suất phản kháng của máy
phát cực ẩn chỉ là trường hợp riêng của máy phát cực lồi.
2. KIỂM NGHIỆM ĐẶC TÍNH P - Q MÁY PHÁT THỦY ĐIỆN SƠN LA BẰNG TÍNH
TOÁN
Với công thức P – Q tổng quát cho máy phát đồng bộ cực lồi (1) ta sẽ vẽ các đường đặc tính
công suất từ thông số của máy phát SF400-66/16470 Nhà máy thủy điện Sơn La ứng với điện áp
đầu cực không đổi Ustato = 1pu.
Thông số máy phát được sử dụng từ tài liệu “HCN SLA 00 MKA ED 00 000_Electrical
calculation_Rev.C” (Generator Electrical Calculation Result) của Alstom.
Thông số chính:
Xd  1.074
Xq  0.706

2.1. Giới hạn quá nhiệt stato
Dòng điện chạy trên thanh dẫn stato sinh ra tổn thất đồng là nguyên nhân làm tăng nhiệt stato
máy phát.
Dễ thấy dòng điện trên thanh dẫn stato được xác định theo công thức:

I

S

3U

P2  Q2
3U

Đặc tính P – Q của máy phát được xây dựng với giả thiết điện áp đầu cực luôn không đổi nên
theo công thức trên dòng điện trên thanh dẫn tỉ lệ với công suất biểu kiến S.
X...
PHÂN BAN B1. Nguồn điện
1
KIM NGHIM ĐẶC TÍNH CÔNG SUT
CA MÁY PHÁT SF400-66/16470 NHÀ MÁY THY ĐIN SƠN LA
Đỗ Vit Bách
Công ty Thủy điện Sơn La
Tóm tắt: Báo cáo gồm có các nội dung chính:
1. Từ thuyết máy điện, phân tích tính toán đkiểm nghiệm đặc tính ng
suất cho máy phát Nhà máy thủy điện Sơn La, so sánh với bản vẽ nhà thầu
Alstom cung cấp để đảm bảo nghiên cứu là chính xác.
2. Trên sở đó tác giả đã viết phần mềm “Power characteristic curve 1.1” vẽ
đặc tính công suất máy phát đồng bộ cực lồi, với dữ liệu nhập vào tùy chọn
khả năng tùy biến cao các đặc tính.
3. “Power characteristic curve 1.1” tính ứng dụng cao: Giúp tối ưu hóa chế đ
vận hành, tra cứu, đào tạo, khảo sát năng lực điều chỉnh công suất của tất cả
các máy phát trên hệ thống điện với thông số kỹ thuật khác nhau.
1. CÔNG THỨC P - Q TỔNG QUÁT CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN CỰC LỒI
n cc n khe h i xng b dc trc
X
d

q
, n cc li khe hi dc trc và ngang
trc là khác nhau nên
.
dq
XX
Vng b cc li:
q d d q q
U E jI X jI X
Hình 1
KIỂM NGHIỆM ĐẶC TÍNH CÔNG SUẤT CỦA MÁY PHÁT SF4006616470 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KIỂM NGHIỆM ĐẶC TÍNH CÔNG SUẤT CỦA MÁY PHÁT SF4006616470 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
KIỂM NGHIỆM ĐẶC TÍNH CÔNG SUẤT CỦA MÁY PHÁT SF4006616470 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA 9 10 600