Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm nghiệm hệ thống lái

Được đăng lên bởi phunguyen1908
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1653 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Ñoà aùn TN : Khaûo saùt heä thoáng laùi xe Ford Escape

ÑAÏI HOÏC ÑAØ NAÜNG
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
KHOA CÔ KHÍ GIAO THOÂNG

ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
KHAÛO SAÙT HEÄ THOÁNG LAÙI XE FORD ESCAPE

Sinh vieân

: Nguyeãn Vaên Truùc

Lôùp

: 25 C4

Giaùo vieân höôùng daãn : Nguyeãn Vieät Haûi
Giaùo vieân duyeät

: Phan Minh Ñöùc

Ñaø naüng naêm 2007

SVTH : Nguyeãn Vaên Truùc_ Lôùp 25C4

1

GVHD : Nguyeãn Vieät Haûi

Ñoà aùn TN : Khaûo saùt heä thoáng laùi xe Ford Escape

MUÏC LUÏC
LÔØI NOÙI ÑAÀU...........................................................................................................................3
1. MUÏC ÑÍCH, YÙ NGHÓA ÑEÀ TAØI . ......................................................................................5
2. GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN VEÀ XE FORD ESCAPE ........................................................6
2.1 Giôùi thieäu chung veà xe Ford Escape vaø thoâng soá kyõ thuaät................................................6
2.2 Caùc heä thoáng chính treân xe Ford Escape..........................................................................12
3. TOÅNG QUAN VEÀ HEÄ THOÁNG LAÙI TREÂN OÂ TOÂ ...........................................................19
3.1 Coâng duïng, phaân loaïi , yeâu caàu........................................................................................19
3.2 Keát caáu heä thoáng laùi..........................................................................................................21
3.2.1 Caùc sô ñoà heä thoáng laùi ...................................................................................................21
3.3. Cöôøng hoaù laùi ...................................................................................................................38
4. KHAÛO SAÙT HEÄ THOÁNG LAÙI XE FORD ESCAPE .........................................................45
4.1 Sô ñoà heä thoáng laùi xe Ford Escape ..................................................................................45
4.2. Giôùi thieäu toång quaùt veà heä thoáng laùi xe FORD ESCAPE...............................................45
4.3 Keát caáu vaø nguyeân lyù laøm vieäc cuûa heä thoáng laùi xe Ford Escape..................................46
4.4 Vaät lieäu cheá taïo .................................................................................................................53
5.TÍNH TOAÙN KIEÅM TRA HEÄ THOÁNG LAÙI. .....................................................................55
5.1 Caùc thoâng soá chính cuûa heä thoáng laùi ...
Ñoà aùn TN : Khaûo saùt heä thoáng laùi xe Ford Escape
ÑAÏI HOÏC ÑAØ NAÜNG
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
KHOA CÔ KHÍ GIAO THOÂNG
ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
KHAÛO SAÙT HEÄ THOÁNG LAÙI XE FORD ESCAPE
Sinh vieân : Nguyeãn Vaên Truùc
Lôùp : 25 C4
Giaùo vieân höôùng daãn : Nguyeãn Vieät Haûi
Giaùo vieân duyeät : Phan Minh Ñöùc
Ñaø naüng naêm 2007
SVTH : Nguyeãn Vaên Truùc_ Lôùp 25C4 GVHD : Nguyeãn Vieät Haûi
1
Kiểm nghiệm hệ thống lái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm nghiệm hệ thống lái - Người đăng: phunguyen1908
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Kiểm nghiệm hệ thống lái 9 10 406