Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm nghiệm lương thực thực phẩm

Được đăng lên bởi huynhmaithao300194
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 845 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

MÔN HỌC

KIỂM NGHIỆM LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Giảng Viên: ThS. LÊ VĂN BÌNH
Mail: levanbinh@hiast.edu.vn
Điện thoại: 0909661000

NỘI DUNG MÔN HỌC
Chương 1. Mở đầu
Chương 2. Phương pháp lấy mẫu thực phẩm
Chương 3. Phương pháp định lượng VSV
Chương 4. Phản ứng sinh hóa trong xác định VSV
Chương 5. Quy trình phân tích các chỉ tiêu VSV
Chương 6. Phương pháp kiểm nghiệm các chỉ tiêu
hóa học thực phẩm
Chương 7. Các chất phụ gia thực phẩm

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Trần Linh Thước. Phương pháp phân tích vi sinh vật
trong nước, thực phẩm, mỹ phẩm. NXB Giáo dục, 2009.
2. Lê Văn Việt Mẫn. Thí nghiệm vi sinh vật học thực
phẩm. NXB ĐH Quốc Gia TP. HCM, năm 2008.
3. Nguyễn Đức Lượng. Thí nghiệm vi sinh vật học, tập 2.
NXB ĐH Quốc Gia TP. HCM, năm 2003.
4. Hà Duyên Tư. Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm.
NXB khoa học và Kỹ thuật, năm 2010.
5. Nguyễn Đức Lượng. Thí nghiệm hóa sinh học. NXB ĐH
Quốc Gia TP. HCM, năm 2003.

6. Trần Bích Lam. Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm. NXB
ĐH Quốc Gia TP. HCM, năm 2004.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
7. Trần Bích Lam. Thí nghiệm phân tích thực phẩm. NXB ĐH
Quốc Gia TP. HCM, năm 2006.
8. Nguyễn Đức Lượng, Phạm Minh Tâm. Vệ sinh và an toàn
thực phẩm. NXB ĐH Quốc Gia TP. HCM, năm 2005.
9. Phạm Xuân Vượng. Kiểm tra chất lượng thực phẩm. NXB
Hà Nội, năm 2007.
10. Nguyễn Xuân Thành. Vi sinh vật học công nghiệp. NXB
Giáo dục, 2006.
11. Cục an toàn thực phẩm, Bộ y tế:

12. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

13. Bộ NN và PT nông thôn:PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP
Sinh viên phải đọc tài liệu.
Lên lớp nghe giảng.
Thảo luận và trình bày theo nhóm.

PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
1. Đánh giá tinh thần tích cực trên lớp qua các đóng
góp trong giờ học.
2. Điểm đánh giá:
+ Thi giữa kỳ (30%) (thi tự luận).
+ Thi kết thúc học phần (70%) (thi tự luận).

MỤC TIÊU MÔN HỌC
1. Sinh viên khái quát hóa được các vấn đề liên quan
đến vệ sinh an toàn thực phẩm.
2. Sinh viên giải thích được các nguyên nhân gây ngộ
độc thực phẩm.
3. Sinh viên đánh giá được chất lượng của lương thựcthực phẩm bằng các phương pháp kiểm nghiệm các
chỉ tiêu hóa học thực phẩm và vi sinh thực phẩm.

Chương 1. Mở đầu
1

Các khái niệm chung

2

Ngộ độc thực phẩm

3

Các VSV có thể gây ngộ độc thực phẩm

1. Các khái niệm chung

Thực phẩm và Chất dinh dưỡng là gì?

Thực phẩm

Chất dinh
dưỡng
Dinh dưỡng là những chất
Thực phẩ...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
MÔN HỌC
KIỂM NGHIỆM LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Giảng Viên: ThS. LÊ VĂN BÌNH
Mail: levanbinh@hiast.edu.vn
Điện thoi: 0909661000
Kiểm nghiệm lương thực thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm nghiệm lương thực thực phẩm - Người đăng: huynhmaithao300194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Kiểm nghiệm lương thực thực phẩm 9 10 842