Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm soát chất lượng bằng công cụ thống kê

Được đăng lên bởi Tri Nguyen
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
BẰNG CÔNG CỤ THỐNG KÊ
Biểu đồ kiểm soát

Giảng viên: Mạc Xuân Hòa

Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)

 Giới thiệu chung
 Xây dựng biểu đồ kiểm soát

Giảng viên: MẠC XUÂN HÒA

Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)

 Giới thiệu chung
 Xây dựng biểu đồ kiểm soát

Giảng viên: MẠC XUÂN HÒA

Giới thiệu chung:

 Là một trong 7 công cụ thống kê cơ bản
trong kiểm soát chất lượng sản phẩm.
 Dùng để phát hiện các tình huống bất
thường xảy ra trong quá trình SX  giúp
kiểm soát quá trình.

Giảng viên: MẠC XUÂN HÒA

Giới thiệu chung:

X CHART

Đặc tính chất lượng

Giới hạn trên
(UCL)

Đường trung tâm
(CL)

Giới hạn dưới
(LCL)

Trình tự thời gian

Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)

 Giới thiệu chung
 Xây dựng biểu đồ kiểm soát

Giảng viên: MẠC XUÂN HÒA

Xây dựng Control Chart:
Đường trung tâm(CL)=

X

Giới hạn trên (UCL) =

X  A2 R

Giới hạn dưới (LCL) =

X  A2 R

R1  R2      Rn
R
n
(max min)1  (max min)2      (max min)n

n

Observations in sample
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A2
1.88
1.023
0.729
0.577
0.483
0.419
0.373
0.337
0.308
0.285
0.266
0.249
0.235
0.223
0.212
0.203
0.194
0.187
0.18

BÀI TẬP VÍ DỤ
Người ta tiến hành theo độ ẩm của các sản phẩm (%) trên một dây
chuyền sản xuất. Một mẫu bao gồm 10 nhóm mẫu được lấy và kiểm
tra độ ẩm. Hãy tính toán và vẽ biểu đồ Control Chart dạng X bar và
rút ra các kết luận cần thiết từ các số liệu thực nghiệm sau:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.2548 6.2535 6.2539 6.2541 6.2536 6.2541 6.2539 6.2546 6.2534 6.2542
6.2542 6.2537 6.2531 6.2521 6.2533 6.2549 6.2538 6.2549 6.2537 6.2546
6.2546 6.2534 6.2536 6.2526 6.2531 6.2547 6.2539 6.2548 6.2539 6.2549
6.2549 6.2538 6.2533 6.2522 6.2534 6.2543 6.2537 6.2546 6.2534 6.2546
6.2548 6.2531 6.2537 6.2523 6.2533 6.2549 6.2539 6.2543 6.2533 6.2543

1

2

3

4

5

6.2548 6.2535 6.2539 6.2541 6.2536
6.2542 6.2537 6.2531 6.2521 6.2533
6.2546 6.2534 6.2536 6.2526 6.2531
6.2549 6.2538 6.2533 6.2522 6.2534
6.2548 6.2531 6.2537 6.2523 6.2533
Giảng viên: MẠC XUÂN HÒA

6
7
8
9
10
6.2541 6.2539 6.2546 6.2534 6.2542
6.2549 6.2538 6.2549 6.2537 6.2546
6.2547 6.2539 6.2548 6.2539 6.2549
6.2543 6.2537 6.2546 6.2534 6.2546
6.2549 6.2539 6.2543 6.2533 6.2543
Giảng viên: MẠC XUÂN HÒA

NHẬP DỮ LIỆU

BƯỚC 1

=MAX(B2:B6)-MIN(B2:B6)

BƯỚC 2

BƯỚC 3: VẼ CONTROL CHART

XY SCATTER

VẼ ĐƯỜNG TRUNG TÂM

X

VẼ CẬN TRÊN UCL

Giảng viên: MẠC XUÂN HÒA

VẼ CẬN DƯỚI LCL

Giảng viên: MẠC XUÂN HÒA

VẼ ĐƯỜNG CONG X (TỶ LỆ KHUYẾT TẬT)

Giảng vi...
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
BẰNG CÔNG CỤ THỐNG
Giảng viên: Mạc Xuân Hòa
Biểu đồ kiểm soát
Kiểm soát chất lượng bằng công cụ thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm soát chất lượng bằng công cụ thống kê - Người đăng: Tri Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Kiểm soát chất lượng bằng công cụ thống kê 9 10 951