Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm soát dự án

Được đăng lên bởi Lãn Nhân
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1251 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Eng. Đàm Văn Tài

Đàm Tài Cap/GXD

KIỂM SOÁT DỰ ÁN BẰNG
EARNED VALUE METHOD
1.

2.

KHÁI NIỆM KIỂM SOÁT CHI PHÍ
+/ Chi phí của dự án bao gồm chi phí trưc tiếp, chi phí gián tiếp, dự phòng
phí, thuế giá trị gia tăng đầu ra và lợi nhuận
+/ Ở đây chỉ giới hạn trình bày kiểm soát chi phí trực tiếp liên quan với từng
công việc trên công trường trong cơ cấu phân chia công việc để theo dõi
phần việc đã làm. Còn chi phí gián tiếp (chi phí lao động gián tiếp, sử dụng
trang thiết bị, chi phí quản lý…) không đưa vào hệ thống kiểm soát vì quản
lý những khoản này là chức năng của bộ phận kế toán và được tính theo tỷ lệ
phần trăm
+/ Kiểm soát chi phí bao gồm việc tìm hiểu “tại sao” lại có sự thay đổi cả
tích cực và tiêu cực
+/ Nó phải được kết hợp thống nhất với các quá trình kiểm soát khác như:
quy mô dự án, tiến độ dự án; chất lượng dự án và các yếu tố cần kiểm soát
khác trong dự án…
+/ Kết luận: Kiểm soát chi phí là những công việc bao gồm: xác định đường
chi phí cơ bản của dự án, giám sát theo dõi chi phí thực tế, phân tích những
nhân tố ảnh hưởng đén việc thay đổi chi phí thực tế so với đường chi phí cơ
bản; thông báo cho các đối tượng liên quan những thay đổi được phép.
PHƯƠNG PHÁP EARNED VALUE MATHOD (EVM)
+/ Earned value (EV) là giá trị của công việc đã hoàn thành
+/ EVM là phương pháp phân tích chi phí/ tiến độ thực hiện với các kế
hoạch cơ sở
+/ Phân tích Earned value là một hệ thống đo lường sự thực hiện cụ thể của
quản lý dự án
+/ EVM cho phép đánh giá khách quan và thực tế về tình hình dự án ở thời
điểm cần đánh giá để quản lý dự án.
+/ EVM nhằm dự báo, cảnh báo trước tình hình dự án, cho phép đánh giá
khách quan và thực tế thông tin về tình hình dự án để quyết định trong quản
lý.
+/ Kết quả EVM nhằm cung cấp cho các cấp quản lý dự án có cái nhìn đầy
đủ về dự án mình đang quản lý.

Fanpage “Microsoft Project – Quản lý dự án”:Page 1

Eng. Đàm Văn Tài

Đàm Tài Cap/GXD

Ý nghĩa các thông số trong Earn Value Method

3.

SỬ DỤNG EVM TRONG MS PROJECT 2010

Bước 1: Chọn: View/Tabes/More Tables

Fanpage “Microsoft Project – Quản lý dự án”:Page 2

Eng. Đàm Văn Tài

Đàm Tài Cap/GXD

Bước 2: Chọn Earned Value

Bước 3: Nhấp chon Apply.
Màn hình MS Project cho bảng thông số Earn Value như sau

Fanpage “Microsoft Project – Quản lý dự án”:
Eng. Đàm Văn Tài Đàm Tài Cap/GXD
KIỂM SOÁT DỰ ÁN BẰNG
EARNED VALUE METHOD
1. KHÁI NIỆM KIỂM SOÁT CHI PHÍ
+/ Chi pcủa dự án bao gồm chi phí trưc tiếp, chi phí gián tiếp, dự phòng
phí, thuế giá trị gia tăng đầu ra và lợi nhuận
+/ Ở đây chỉ giới hạn trình bày kiểm soát chi phí trực tiếp liên quan với từng
công việc trên công trường trong cấu phân chia công việc để theo dõi
phần việc đã làm. Còn chi phí gián tiếp (chi phí lao động gián tiếp, sử dụng
trang thiết bị, chi phí quản lý…) không đưa vào hệ thống kiểm soát quản
lý những khoản này là chức năng của bộ phận kế toán và được nh theo tỷ lệ
phần trăm
+/ Kiểm soát chi phí bao gồm việc tìm hiểu “tại sao” lại sự thay đổi cả
tích cực và tiêu cực
+/ phải được kết hợp thống nhất với các quá trình kiểm soát khác như:
quy dự án, tiến độ dự án; chất lượng dự án c yếu tố cần kiểm soát
khác trong dự án…
+/ Kết luận: Kiểm soát chi phí là những công việc bao gồm: xác định đường
chi phí bản của dự án, giám sát theo dõi chi phí thực tế, phân tích những
nhân tố ảnh hưởng đén việc thay đổi chi phí thực tế so với đường chi phí cơ
bản; thông báo cho các đối tượng liên quan những thay đổi được phép.
2. PHƯƠNG PHÁP EARNED VALUE MATHOD (EVM)
+/ Earned value (EV) là giá trị của công việc đã hoàn thành
+/ EVM phương pháp phân tích chi phí/ tiến độ thực hiện với các kế
hoạch cơ sở
+/ Phân tích Earned value một hệ thống đo lường sự thực hiện cụ thể của
quản lý dự án
+/ EVM cho phép đánh giá khách quan thực tế về tình nh dự án thời
điểm cần đánh giá để quản lý dự án.
+/ EVM nhằm dự báo, cảnh báo trước tình hình dự án, cho phép đánh giá
khách quan và thực tế thông tin về tình hình d án để quyết đnh trong quản
lý.
+/ Kết quả EVM nhằm cung cấp cho các cấp quản dự án cái nhìn đầy
đủ về dự án mình đang quản lý.
Fanpage “Microsoft Project – Quản lý dự án”:
https://www.facebook.com/microsoftproject.vietnam?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/405324636242535/ Page 1
Kiểm soát dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm soát dự án - Người đăng: Lãn Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Kiểm soát dự án 9 10 203