Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra ABS

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Tuấn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Vấnđề

Nguyênnhâncóthể

Mãchuẩnđoán

Cácbộphận

Kiểuhưhỏng

Đènbáo,mạchđiện
Đènbáo,mạchđiện

Ngắnmạch
Ngắnmạch

Rờle
Rờle vanđiện
vanđiện

Hởhayngắnmạch
Hởhayngắnmạch

11,12
11,12

Rờlemôtơbơm
Rờlemôtơbơm

Hởhayngắnmạch
Hởhayngắnmạch

13,14
13,14

Vanđiệnbộchấphành

Hởhayngắnmạch

21,22,23,24

Cảmbiếntốcđộvàroto
Cảmbiếntốcđộvàroto

Hỏng
Hỏng

31,32,33,34,35,36,37
31,32,33,34,35,36,37

Acquyvàmạchnguồn
Acquyvàmạchnguồn

Acquyhỏng,Hởhayngắnmạch
Acquyhỏng,Hởhayngắnmạch

41
41

Cảmbiếngiảmtốc
Cảmbiếngiảmtốc

Hỏng
Hỏng

Bơmbộchấphành
Bơmbộchấphành

Hỏng
Hỏng

51
51

Hỏng

-

Đènbáovàmạchđiên

Hởhayngắnmạch

-

RờlebơmvàECU

Hỏng

-

Cảmbientốcđộvàroto
Cảmbientốcđộvàroto

Lắpsai,bẩn,gãyrăngroto
Lắpsai,bẩn,gãyrăngroto

(71..74)(71..74)(75..78)
(71..74)(71..74)(75..78)

Cảmbiếngiảmtốc
Cảmbiếngiảmtốc

Hỏng
Hỏng

--

Bơmbộchấphành
Bơmbộchấphành

Hỏng
Hỏng

--

Hỏng
Hỏng

-

Hởhayngắnmạch
Hởhayngắnmạch

-

báo‘’ABS”sáng
báo‘’ABS”sáng
khônglýdo
khônglýdo

ECU
Đèn‘’ABS’’khôngsáng
Sau3sbậtkhóađiện

Hoatđôngcủaphanhkhôngbìnhthường
Hoatđôngcủaphanhkhôngbìnhthường

ECU
ECU
ABSkhóhoạtđộng
ABSkhóhoạtđộng

Côngtắcđèn,phanh
Côngtắcđèn,phanh

Kiểmtra
Hệthốngchuẩnđoán

Chứcnăngkiểmtrabanđầu
Kiểmtratiếngđộnglàmviệccủabộchấphành

Nổmáyvàláivớitốcđộlớnhơn6km/h
Kiểmtraxemcóxuấthiêntiêngđộngởbộchấphànhkhông

Chứcnăngchuẩnđoán
Đọcmãchuẩnđoán

1.Kiểmtrađiệnápacquy12v

2.KiểmtrađènbáoA
BSbậtsáng

3.Đọcmãchuẩnđoán

a)bậtkhóađiện

c)DùngSStnốiTcvàE1
b)Rútgiắcsưảchửa

d)hệthốnghoạtđộngbìthường

Trườnghợpcóhưhỏng

f)Sửahệthống

g)Xóamãchuẩnđoán

h)TháoSSTrakhỏicựcTcvàE1củagiắckiểmtra

i)nốigiắcsửachữa

Bậtkhóađiệnvềon

KiểmtrađènABStắcsaukhisáng3s

Mãchuẩnđoán

Chứcnăngkiểmtracảmbiến
1.Kiểmtrađiệnápắcqui 12 v
2.KiểmtrađènbáoABS

a)bậtkhóađiện

c)kiểmtrarằngđèntắt

b)KiểmtrađènABSsángtrong3s

d)Tắckhóađiện

e)DùngSSTnốichânE1vóichânTsTccủagiắckiểmtra

f)Kéophanhnổmáy

g)KiểmtrađènABSnháy4lần/giây

3.Kiểmtramứctinhiệucảmbiến

Láixevớitốcđộ4-6km/hvàkiểmtrađèncóbậtsángsaukingừngmộtgiâykhông

Nếuđènsángkhôngnháy,tốcđộkhôngnằmtrongkhoảng4-6km/gdừngxeđọcmãchuẩn

Sauđósửacácchitiết

4.Kiểmtrathayđổitínhiệucảmbiếnởtốcđộthấp
Cáchkiểmtratươngtựnhưtrênnhưxechayvớitốcđộ45-55 km/h

5.Kiểmtrathayđổitínhiệucảmbiếnởtốcđộcao
Cáchkiểmtratươngtựnhưtrênnhưxechayvớitốcđộ110-130 km/h (2WD)

Cáchkiểmtratươngtựnhưtrênnhưxechayvớitốcđộ80-90 km/h (4WD)

Đọcmãchuẩnđoán

7.Sửacácchitiếthỏng

8.Đưahệthốngvềtrạngtháibìnhthường

a)tắtkhóađiệnof

f)TháoSSTrakhỏicựTS,Tccủagiắckiểmtra

BộchấphànhABS
Kiểmtra
1...
  
 
 !"#$%
&'()*
+,-./0 1./
23(45670 8971./ ::-:;
23(4.'<<. 8971./ :=-:>
70? 8971./ ;:-;;-;=-;>
@.AB6?C 8 =:-=;-==-=>-=D-=E-=F
!G6?./H !G-8971./ >:
@.A@.B 8
"<.? 8 D:
IJ 8 K
+, !"# &'%
#7=%&70
+,6?./ 8971./ K
23(4<.6?IJ 8 K
87'L77&'M3 @.4B6?C N1%7--COC PF:QQF>RPF:QQF>RPFDQQFSR
@.A@.B 8 K
"<.? 8 K
IJ 8 K
!"#&/ '1,-7 8971./ K
  
 
 !"#$%
&'()*
+,-./0 1./
23(45670 8971./ ::-:;
23(4.'<<. 8971./ :=-:>
70? 8971./ ;:-;;-;=-;>
@.AB6?C 8 =:-=;-==-=>-=D-=E-=F
!G6?./H !G-8971./ >:
@.A@.B 8
"<.? 8 D:
IJ 8 K
+, !"# &'%
#7=%&70
+,6?./ 8971./ K
23(4<.6?IJ 8 K
87'L77&'M3 @.4B6?C N1%7--COC PF:QQF>RPF:QQF>RPFDQQFSR
@.A@.B 8 K
"<.? 8 K
IJ 8 K
!"#&/ '1,-7 8971./ K
Kiểm tra ABS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm tra ABS - Người đăng: Nguyễn Quốc Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Kiểm tra ABS 9 10 782