Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra chất lượng mối hàn

Được đăng lên bởi letrungkienbk
Số trang: 253 trang   |   Lượt xem: 5246 lần   |   Lượt tải: 13 lần
DỰ ÁN GIÁO DỤC KỸ THUẬT – DẠY NGHỀ ADB 1655-VIE

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀN
CHƯƠNG I - KHÁI NIỆM CHUNG
1. Khái niệm chung về chất lượng hàn
1.1. Các chỉ tiêu chất lượng:
Trong nền sản xuất mang tính cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, nâng cao chất
lượng sản phẩm là một trong những nhiệm vụ kinh tế và xã hội quan trọng nhất.
Chất lượng của sản phẩm là toàn bộ các đặc tính quy định chức năng phù hợp với
những yêu cầu xác định tương ứng với công dụng của nó.
Chất lượng không thể được sử dụng như một từ đơn lẻ để diễn đạt mức độ tuyệt vời
với ý nghĩa so sánh khi đánh giá kỹ thuật, mà phải thêm các từ khác. Ví dụ: chất
lượng tương đối, cấp chất lượng, đo chất lượng.
Tuổi thọ của sản phẩm phụ thuộc vào thời gian làm việc, mức độ chịu tải cũng
như các điều kiện sử dụng khác kể cả khả năng bảo quản và sửa chữa sản phẩm. Do
đó không nên quan niệm sản phẩm có chất lượng càng cao là càng tốt. Người ta đánh
giá chất lượng theo yêu cầu thực tế sử dụng. Điều kiện sử dụng chứa đựng hai yếu tố
cơ bản là độ tin cậy và tính làm việc liên tục
Độ tin cậy: khả năng của sản phẩm làm việc trong khoảng thời gian dài đã định, chịu
tải trọng có thể liên tục hoặc gián đoạn mà không bị phá hủy.
Tính làm việc liên tục: tính chất của sản phẩm giữ được khả năng làm việc trong thời
hạn đã định mà không phải dừng lại bắt buộc.
Chỉ tiêu chất lượng hàn bao gồm:
• Cơ tính, không khuyết tật
• Hóa lý tính
• Độ tin cậy
• Tính mỹ thuật
• Tính kinh tế
1.2. Đảm bảo chất lượng trong sản xuất hàn
Đảm bảo chất lương là thực hiện các công việc đã được lập kế hoạch cà tác động có
hệ thống cần thiết nhằm đảm bảo rằng sản phẩm đạt tới mức chất lượng tối ưu và nó
sẽ hoạt động tốt với độ tin cậy vừa đủ.
Chất lượng nhận được sau khi hàn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố và được thể hiện
qua các giai đoạn sau
Thiết bị và nhân lực

Thiết kế
CHẤT LƯỢNG
Kiểm tra

Sản xuất

Biên soạn năm 2007: Nguyễn Đức Thắng, Bộ môn Hàn & Công nghệ kim loại ĐH Bách khoa Hà

DỰ ÁN GIÁO DỤC KỸ THUẬT – DẠY NGHỀ ADB 1655-VIE

1.2.1. Xem xét các tài liệu thiết kế - lựa chọn các kết cấu và công nghệ gá lắp - hàn;
chọn vật liệu, tiêu chuẩn cơ bản các khuyết tật cho phép cũng như kế hoạch kiểm
tra; chọn phương pháp kiểm tra để dò khuyết tật thích hợp v.v...
1.2.2. Kiểm tra trang thiết bị; kiểm tra và phê chuẩn thợ hàn, điều phối viên hàn v.v...
1.2.3. Chuẩn bị công nghệ sản xuất, chế độ hàn – tiến hành kiểm tra các điều kiện và
chất lượng gá đặt; sự chuẩn bị và bảo quản vật liệu ban đầu; tiến hành hàn thử.
1.2.4. Kiểm tra chất lượng liên ...
D
ÁN GIÁO D
C K THU
T – D
Y NGH ADB 1655-VIE
Biên so
n năm 2007: N
g
u
y
n Đ
c Th
n
g
, B môn Hàn & Côn
g
n
g
h kim loi ĐH Bách khoa Hà
KIM TRA CHT LƯỢNG HÀN
CHƯƠNG I - KHÁI NIM CHUNG
1. Khái nim chung v cht lượng hàn
1.1. Các ch tiêu cht lượng:
Trong nn sn xut mang tính cnh tranh khc lit như hin nay, nâng cao cht
lượng sn phm là mt trong nhng nhim v kinh tế và xã hi quan trng nht.
Cht lượng ca sn phm là toàn b các đặc tính quy định chc năng phù hp vi
nhng yêu cu xác định tương
ng vi công dng ca nó.
Cht lượng không th được s dng như mt t đơn l để din đạt mc độ tuyt vi
vi ý nghĩa so sánh khi đánh giá k thut, mà phi thêm các t khác. Ví d: cht
lượng tương đối, cp cht lượng, đo cht lượng.
Tui th ca sn phm ph thuc vào thi gian làm vi
c, mc độ chu ti cũng
như các điu kin s dng khác k c kh năng bo qun và sa cha sn phm. Do
đó không nên quan nim sn phm có cht lượng càng cao là càng tt. Người ta đánh
giá cht lượng theo yêu cu thc tế s dng. Điu kin s dng cha đựng hai yếu t
cơ bn là độ
tin cy và tính làm vic liên tc
Độ tin cy: kh năng ca sn phm làm vic trong khong thi gian dài đã định, chu
ti trng có th liên tc hoc gián đon mà không b phá hy.
Tính làm vic liên tc: tính cht ca sn phm gi được kh năng làm vic trong thi
hn đã định mà không phi dng li bt buc.
Ch tiêu cht l
ượng hàn bao gm:
Cơ tính, không khuyết tt
Hóa lý tính
Độ tin cy
Tính m thut
Tính kinh tế
1.2. Đảm bo cht lượng trong sn xut hàn
Đảm bo cht lương là thc hin các công vic đã được lp kế hoch cà tác động có
h thng cn thiết nhm đảm bo rng sn phm đạt ti m
c cht lượng ti ưu và nó
s hot động tt vi độ tin cy va đủ.
Cht lượng nhn được sau khi hàn chu nh hưởng ca nhiu yếu tđược th hin
qua các giai đon sau
Thiết kế
Thiết b và nhân lc CHT LƯỢNG Sn xut
Kim tra
Kiểm tra chất lượng mối hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm tra chất lượng mối hàn - Người đăng: letrungkienbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
253 Vietnamese
Kiểm tra chất lượng mối hàn 9 10 117