Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra móng cọc

Được đăng lên bởi binhpt69-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 109 lần   |   Lượt tải: 2 lần
kiÓm tra mãng cäc
C«ng tr×nh:
b¶o tµng phô n÷
§Þa ®iÓm:
VÞ trÝ:
H_K2
ChiÒu dµi cäc L=
20 0.2 (m)
vu«ng
DiÖn tÝch Fb=
0.04 (m2)
Chu vi U= 0.8
(m)
Bª t«ng Rb= 1100 (T/m2)
2.5 (T/m3)
ThÐp Ra= 27000 (T/m2)
4
F
16
Fa =
0.000804
(m2)
1. Søc chÞu t¶i cña cäc:
Pvl=m(maRaFa + mbRbFb)
a. Theo vËt liÖu:
C¸c hÖ sè m= 0.9 ma= 1 mb= 1
Pvl=
59.133
(T)
b. Theo sè liÖu khoan:
m=
0.9
Søc chÞu t¶i t¹i mòi cäc: (T/m2)
mr=
1
mf=
1.1
ChiÒu dµy líp ®Êt trªn ®µi-h1= 0.7 m
ChiÒu dµi ®o¹n cäc ngµm vµo trong ®µi-h(ngµm)= 0.5 m
ChiÒu cao ®µi cäc-h= 0.9 m
ChiÒu cao tõ cèt 0.00 ®Õn mòi cäc H=h1+h+L-h(ngµm)= 21.1 m
Tra b¶ng cã R= 310
(T/m2)
mr.R.F= 12.4 (T)
Søc chÞu t¶i th©n cäc: (T/m2)
®Ó an toµn coi cäc chØ n»m trong líp 3 vµ líp 5.
§é s©u §é sÖt B Ma s¸t fi C.dµi li fi.li
2,2+5,0/2=
4,7 (líp 3) 0.6 1.17 2
2.34
2,3+5,0+8,6/2=
11.60 (líp 5) 0.33 5.2 3.5
18.2
0 0
0
0 0
0
Tæng= 20.54
18.075 (T)
Pkh=
19.1996
(T)
19.1996
(T)
2. KiÓm tra:
Lùc t¹i ch©n cét (do A cung cÊp, ®¬n vÞ T vµ T.m): N=
138.43
Q=
4.15
VÞ trÝ: 3-A
M=
8.97
h= 0.9 Réng-R= 2.4
Dµi-D= 2.4
Sè cäc trong ®µi n=
9
k=
6
Kho¶ng c¸ch xi=
0.8
xi*xi=
0.64
36 lý th êng kiÖt
KÝch th íc D=
g (bt)=
Sè l îng thÐp:
Pkh=0,7.m(mr.R.F + U.S(mf.fi.li))
U.S(mf.fi.li)=
Søc chÞu t¶i tÝnh to¸n 1 cäc P1c=
KÝch th íc ®µi cäc (m):
P
max,min
=
N
tt
n
±
M
tt
y
. x
max
1
k
x
i
2
Kiểm tra móng cọc - Trang 2
Kiểm tra móng cọc - Người đăng: binhpt69-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kiểm tra móng cọc 9 10 523