Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra rượu

Được đăng lên bởi Ngoc Nu Luong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Dầu mỏ là?
a. Chất béo b. Chất đường
c. Chất đạm
d. Hỗn hợp nhiều hiđrocacbon
Câu 2: Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là?
a. C2H4
b. C2H2
c. C6H6
d. CH4
Câu 3: Cho Natri tác dụng với rượu 960 chất tạo thành là?
a. NaOH
b. H2
c. H2, C2H5ONa, NaOH d. CH3CH2CONa
Câu 4: Một trong những chất nào sau đây không tác dụng với Na?
a. Nước
b. Rượu etilic
c. Dầu hỏa
d. Axit axetic
Câu 5: Cho kim loại Natri tác dụng với rượu Etylic 45 0, sản phẩm tạo thành là các chất nào?
a. C2H5ONa, O2, Na0H
b. C2H5ONa, H2, NaOH c. C2H5ONa, O2, H2 d. C2H5ONa, H2, Na2O
t
Câu 6: Phản ứng cháy của rượu etilic C2H5OH + O2 
CO2  + H2O + Q có hệ số cân bằng là?
a. 2: 3: 1: 3
b. 1: 3: 2: 3
c. 1: 2: 3: 3
d. 2: 2: 3: 3
Câu 7: Rượu Etylic có công thức là C2H6O. thành phần % khối lượng cuả cacbon là:
a. 52,17%
b. 42,17%
c. 62,17% d. 72,17%
Câu 8: Pha 2 lít rượu etilic nguyên chất với 3 lít nước, thì độ rượu sẽ là?
a. 400
b. 500
c. 450
d. 350
Câu 9: Chất béo được lấy ra từ?
a. Động vật
b. Thực vật
c. Dầu mỏ d. Cả a, b đều đúng
Câu 10: Axitaxetic tác dụng được với?
a. Quì tím
b. Na2CO3
c. NaOH
d. Cả a, b, c
Câu 11: Giấm ăn là dung dịch CH3COOH có nồng độ?
a. từ 20-30%
b. từ 10-20%
c. từ 2-5%
d. từ 5-10%
Câu 12: Axit axetic tác dụng được với dãy chất nào sau đây?
a. Na2CO3, Na2O, Cu, Ag
c. C2H5OH, Na2CO3, NaOH, Na
b. Na2SO4, FeO, CuO, Na
d. KOH, ZnCl2, CaO, Ag
Câu 13: Đun chất béo với nước ở nhiệt độ, áp suất cao thì thu được?
a. Hiđro cacbon
b. Axit béo
c. Rượu Etylic d. Tất cả đều sai
Câu 14: Có hai chất lỏng axit axetic và rượu etilic. Có mấy cách phân biệt các chất đó?
a. 1
b. 4
c. 2
d. 3
Câu 15: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?
a. C2H5OH
b. CH3COOH
c. H2O
d. Không có chất nào cả
Câu 16: Để phân biệt rượu Etylic và Benzen, có thể dùng các chất nào sau đây?
a. Brom lỏng, CH3COOH, Na
c. Brom lỏng, CH3COOH, C2H5OH
b. Brom lỏng, C2H5OH, Na
d. Brom lỏng, C2H5ONa, Na
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 17: Tính thể tích rượu etilic có trong 750 ml rượu 40 0?
Câu 18: Viết phương trình hóa học minh họa theo sơ đồ chuyển hóa sau (ghi điều kiện phản)
(1)
(2)
( 3)
C2H4 
C2H5OH  
CH3COOH 
CH3COOC2H5
Câu 19: Cho 2,3 gam natri tác dụng với axit axetic.
a) Viết phương trình hóa học xảy ra.
b) Tính khối lượng axit axetic cần dùng?
c) Tính thể tích khí sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn?
ĐỀ 2
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : Hãy chọn phương án đúng từ câu 1  8
Câu 1 : Rượu etylic phản ứng được với Na vì :
a. Phân tử có nguyên tử ô xy.
b. Phân tử là hợp chất hữu cơ.
c.Giữa 2 ng...
ĐỀ 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Dầu mỏ là?
a. Chất béo b. Chất đường c. Chất đạm d. Hỗn hợp nhiều hiđrocacbon
Câu 2: Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là?
a. C
2
H
4
b. C
2
H
2
c. C
6
H
6
d. CH
4
Câu 3: Cho Natri tác dụng với rượu 960 chất tạo thành là?
a. NaOH b. H
2
c. H
2
, C
2
H
5
ONa, NaOH d. CH
3
CH
2
CONa
Câu 4: Một trong những chất nào sau đây không tác dụng với Na?
a. Nước b. Rượu etilic c. Dầu hỏa d. Axit axetic
Câu 5: Cho kim loại Natri tác dụng với rượu Etylic 45
0
, sản phẩm tạo thành là các chất nào?
a. C
2
H
5
ONa, O
2
, Na0H b. C
2
H
5
ONa, H
2
, NaOH c. C
2
H
5
ONa, O
2
, H
2
d. C
2
H
5
ONa, H
2
, Na
2
O
Câu 6: Phản ứng cháy của rượu etilic C
2
H
5
OH + O
2
0
t
CO
2
+ H
2
O + Q có hệ số cân bằng là?
a. 2: 3: 1: 3 b. 1: 3: 2: 3 c. 1: 2: 3: 3 d. 2: 2: 3: 3
Câu 7: Rượu Etylic có công thức là C
2
H
6
O. thành phần % khối lượng cuả cacbon là:
a. 52,17% b. 42,17% c. 62,17% d. 72,17%
Câu 8: Pha 2 lít rượu etilic nguyên chất với 3 lít nước, thì độ rượu sẽ là?
a. 40
0
b. 50
0
c. 45
0
d. 35
0
Câu 9: Chất béo được lấy ra từ?
a. Động vật b. Thực vật c. Dầu mỏ d. Cả a, b đều đúng
Câu 10: Axitaxetic tác dụng được với?
a. Quì tím b. Na
2
CO
3
c. NaOH d. Cả a, b, c
Câu 11: Giấm ăn là dung dịch CH
3
COOH có nồng độ?
a. từ 20-30% b. từ 10-20% c. từ 2-5% d. từ 5-10%
Câu 12: Axit axetic tác dụng được với dãy chất nào sau đây?
a. Na
2
CO
3
, Na
2
O, Cu, Ag c. C
2
H
5
OH, Na
2
CO
3
, NaOH, Na
b. Na
2
SO
4
, FeO, CuO, Na d. KOH, ZnCl
2
, CaO, Ag
Câu 13: Đun chất béo với nước ở nhiệt độ, áp suất cao thì thu được?
a. Hiđro cacbon b. Axit béo c. Rượu Etylic d. Tất cả đều sai
Câu 14: Có hai chất lỏng axit axetic và rượu etilic. Có mấy cách phân biệt các chất đó?
a. 1 b. 4 c. 2 d. 3
Câu 15: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?
a. C
2
H
5
OH b. CH
3
COOH c. H
2
O d. Không có chất nào cả
Câu 16: Để phân biệt rượu Etylic và Benzen, có thể dùng các chất nào sau đây?
a. Brom lỏng, CH
3
COOH, Na c. Brom lỏng, CH
3
COOH, C
2
H
5
OH
b. Brom lỏng, C
2
H
5
OH, Na d. Brom lỏng, C
2
H
5
ONa, Na
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 17: Tính thể tích rượu etilic có trong 750 ml rượu 40
0
?
Câu 18: Viết phương trình hóa học minh họa theo sơ đồ chuyển hóa sau (ghi điều kiện phản)
C
2
H
4
)1(
C
2
H
5
OH
)2(
CH
3
COOH
)3(
CH
3
COOC
2
H
5
Câu 19: Cho 2,3 gam natri tác dụng với axit axetic.
a) Viết phương trình hóa học xảy ra.
b) Tính khối lượng axit axetic cần dùng?
c) Tính thể tích khí sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn?
ĐỀ 2
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : Hãy chọn phương án đúng từ câu 1
8
Câu 1 : Rượu etylic phản ứng được với Na vì :
a. Phân tử có nguyên tử ô xy. b. Phân tử là hợp chất hữu cơ.
c.Giữa 2 nguyên tử cac bon có liên kết đôi. d.Trong phân tử có chứa nhóm - OH
Câu 2 : Khi cho K vào dung dịch rượu etylic sản phẩm thu được gồm( không kể dung môi).
a.C
2
H
5
OK, H
2
b.C
2
H
5
OK, KOH c.KOH, H
2
d.C
2
H
5
OK, KOH, H
2
Câu 3 : Để nhận ra trong rượu etylic có lẫn một ít nước người ta dùng :
a. CuSO
4
khan b. Na c.H
2
SO
4đặc
d. Phương pháp đốt cháy
Câu 4 : Để nhận biết dung dịch CH
3
COOH và C
6
H
6
, người ta có thể sử dụng :
a. Na b. Qùi tím c.NaHCO
3
d. Na, quì tím, NaHCO
3
Câu 5 : CH
3
COOH có thể tác dụng được với các chất trong dãy :
a.NaHCO
3
, CuO, Cu, Zn. b. Na
2
CO
3,
NaOH, Cu(OH)
2
, Fe
c.NaHCO
3
, FeSO
4
, CuO, Zn. d. AgNO
3
, CuO, Ag, Zn.
Câu 6 : Khi cho Fe tác dụng với dung dịch axít axetic sản phẩm của phản ứng là :
Kiểm tra rượu - Trang 2
Kiểm tra rượu - Người đăng: Ngoc Nu Luong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kiểm tra rượu 9 10 430