Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra xe trước khi đưa xe vào sử dụng

Được đăng lên bởi hoangdangbinh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TT Kieåm Ñònh & Huaán Luyeän KT ATLÑ TP.HCM 153 A Xoâ Vieát Ngheä Tình, Tp. HCM
8
BAØI 3: KIEÅM TRA XE TRÖÔÙC KHI ÑÖA XE VAØO SÖÛ DUÏNG
I/ Khaùi quaùt chung:
Caùc loaïi thieát bò maùy moùc noùi chung, xe naâng haï noùi rieâng tröôùc khi ñöa vaøo
söû duïng nhaát thieát ngöôøi laùi vaø phuï xe phaûi tuaân thuû theo caùc nguyeân taéc kieåm
tra xe nhaèm muïc ñích ñaûm baûo caùc cheá ñoä laøm vieäc cuûa xe cuõng nhö giaûm ñöôïc
caùc hö hoûng laët vaët vaø taêng tuoåi thoï cuûa xe maùy.
Do ñoù tröôøng hôïp xe môùi nhaän hay maùy môùi ñaïi tu muoán söû duïng baét buoäc
phaûi tieán haønh chaïy raø (Rodage) seõ coù taùc duïng raát lôùn trong vieäc taêng theâm tuoåi
thoï cuûa xe – maùy vaø giaûm ñöôïc chi phí söûa chöõa nhöõng hö hoûng xaûy ra haøng
ngaøy.
II/Chaïy raø maùy môùi:
Tröôùc khi chaïy raø caàn phaûi tieán haønh caùc coâng vieäc sau ñaây :
1/ Chuaån bò tröôùc khi chaïy raø:
- Lau chuøi toaøn boä.
- Tieán haønh naïp ñieän cho bình aéc qui.
- Kieåm tra daàu boâi trôn trong cacte, nhôùt thuyû löïc, thuøng nhieân lieäu, nöôùc laøm
maùt, heä thoáng ñieàu khieån, bôm môõ taát caû caùc vuù môõ.
- Kieåm tra toaøn boä traïng thaùi beân ngoaøi cuûa xe, ñoä caêng daây curoa, kieåm tra caùc
ñaàu noái, bu long baét chaët …
Sau khi kieåm tra caàn tieán haønh chaïy raø, thôøi gian chaïy raø laø 50 h.
2/ Thôøi gian chaïy raø:
- Cho maùy noå khoâng taûi trong 10 h ñaàu ôû möùc ga trung bình thaáp sau ñoù taêng
daàn ñeán trung bình.
- Trong luùc chaïy khoâng taûi phaûi quan saùt tình traïng cuûa maùy laøm vòeâc, nghe
ngoùng caùc tieáng keâu laï, neáu coù phaûi döøng maùy ñeå khaéc phuïc ngay. Ñoàng thôøi
theo doõi caùc ñoàng hoà vaø ñeøn baùo coù bình thöôøng khoâng. Chuù yù nhieät ñoä cuûa
nöôùc laøm maùt phaûi ñaûm baûo ôû 75-85
0
c .
- 10 h tieáp theo cho xe tieán luøi, naâng haï caøng vaø nghieâng khung khoâng taûi, caàn
phaûi chuù yù caùc cheá ñoä laøm vieäc cuûa xe. Sau ñoù tieán haønh xuùc röûa taát caû caùc
ruoät loïc nhö : loïc nhieân lieäu, loïc nhôùt maùy, loïc nhôùt thuyû löïc.
- 10 h keá tieáp cho maùy laøm vieäc ôû cheá ñoä 25% taûi cho pheùp.
- 10 h tieáp theo cho maùy laøm vieäc ôû cheá ñoä 50% taûi cho pheùp.
- 10 h cuoái cuøng cho maùy laøm vieäc cheá ñoä 75% taûi cho pheùp.
Toùm laïi: Vieäc tieán haønh chaïy raø maùy laø ñeå raø trôn caùc chi tieát ma saùt, ñoàng
thôøi taäp cho maùy coù söùc chòu taûi taêng daàn cho ñeùn khi maùy laøm vieäc toát ôû cheá
ñoä toaøn taûi.
Chuù yù:
Trong luùc chaïy raø maùy caàn phaûi quan saùt thöôøng xuyeân caùc ñoàng hoà ño
baùo, ñeøn baùo, ngöûi muøi vaø nghe ngoùng caùc tieáng keâu khoâng bình thöôøng, neáu coù
phaûi tieán haønh khaéc phuïc ngay.
3/ Sau khi chaïy raø:
Sau khi chaïy raø xong caàn phaûi tieán haønh sieát chaët caùc boä phaän noái gheùp.
- Kieåm tra caùc ñaàu noái oáng, sieát chaët bu loâng trong heä thoáng thuyû löïc.
Kiểm tra xe trước khi đưa xe vào sử dụng - Trang 2
Kiểm tra xe trước khi đưa xe vào sử dụng - Người đăng: hoangdangbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kiểm tra xe trước khi đưa xe vào sử dụng 9 10 38