Ktl-icon-tai-lieu

Kiến thức cơ bản về NVH

Được đăng lên bởi cafedangvamua12
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ NVH ViÖc truyÒn vµ ng¨n chÆn
-
1
-
Kh¸i qu¸t Kh¸i qu¸t
C¸c phF¬ng ph¸p ng¨n chÆn rung ®éng tiÕng ån
nhF sau:
· Khö lùc rung
· ChÆn céng hFëng
· ChÆn viÖc truyÒn
· Ng¨n chÆn rung ®éng vµ tiÕng ån
v.v...
thÓ ng¨n chÆn rung ®éng hoÆc tiÕng ån b»ng
c¸ch th¸o bÊt kú chi tiÕt nµo cña ®Fêng truyÒn.
C¸ch hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ng¨n chÆn rung ®éng
tiÕng ån khö lùc rung. Tuy nhiªn, rÊt khã khö
hoµn toµn ®Fîc lùc nµy do cÊu t¹o cña xe.
vËy, ë ®©y chóng t«i tr×nh bµy c¸c phF¬ng ph¸p
®Ó ng¨n chÆn rung ®éng tiÕng ån chñ yÕu ®Fîc
dïng cho c¸c xe, nhF ng¨n chÆn céng hFëng, chÆn
viÖc truyÒn, vµ c¸ch li rung ®éng vµ tiÕng ån.
(1/1)
C¸ch li rung ®éng Bé gi¶m chÊn
Bé gi¶m chÊn d¹ng khèi
gi¶m chÊn d¹ng khèi mét vËt nÆng g¾n vµo
phÇn rung ®éng ®Ó dÞch chuyÓn ®iÓm céng hFëng
b»ng c¸ch gi¶m tÇn riªng. B»ng phF¬ng ph¸p
nµy, rung ®éng tiÕng ån ®Fîc chuyÓn ra ngoµi
ph¹m vi ch¹y xe b×nh thFêng, dÉn ®Õn møc rung
®éng vµ tiÕng ån thÊp h¬n.
Chó ý:
NÕu b¹n ®Æt mét bé gi¶m chÊn d¹ng khèi kh«ng cÈn
thËn, thÓ lµm t¨ng träng lFîng t¸c ®éng lªn
phÇn riªng biÖt ®ã g©y ra nguy cña viÖc mÊt
®é bÒn.
(1/3)
Tham kh¶o
Bé gi¶m chÊn d¹ng khèi vµ tÇn sè riªng
· Mèi quan hÖ gi÷a tÇn sè riªng vµ träng lFîng cña
vËt nÆng.
¡ NÕu träng lFîng t¨ng lªn, tÇn sè riªng sÏ ®Fîc
®Æt thÊp h¬n.
¡NÕu träng lFîng gi¶m ®i, tÇn sè riªng sÏ ®Fîc ®Æt
cao h¬n.
· Mèi quan hÖ gi÷a tÇn sè riªng vµ h»ng sè lß xo
¡ NÕu h»ng sè lß xo t¨ng lªn, tÇn sè riªng sÏ ®Fîc
®Æt thÊp h¬n.
¡ NÕu h»ng sè lß xo gi¶m ®i, tÇn sè riªng sÏ ®Fîc
®Æt cao h¬n.
(2/3)
Kiến thức cơ bản về NVH - Trang 2
Kiến thức cơ bản về NVH - Người đăng: cafedangvamua12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kiến thức cơ bản về NVH 9 10 365