Ktl-icon-tai-lieu

kiến thức về hạt nhựa

Được đăng lên bởi Dung Nguyen N
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 678 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KIẾN THỨC CƠ BẢN VÈ HẠT NHỰA PE.
Nhựa Polyetylen (PE) là gì?
Polyetylen (tiếng Anh: polyethylene hay polyethene; viết tắt: PE), là một nhựa nhiệt dẻo (thermoplastic) được sử dụng rất phổ biến trên thế giới (hàng năm tiêu thụ 
trên 60 triệu tấn).
Polyetylen là một hợp chất hữu cơ (poly) gồm nhiều nhóm etylen CH2­CH2 liên kết với nhau bằng các liên kết hydro no
Polyetylen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp các monome etylen (C2H4).
Tính chất vật lý:
Polyetylen màu trắng, hơi trong, không dẫn điện và không dẫn nhiệt, không cho nước và khí thấm qua.
Tùy thuộc vào loại PE mà chúng có nhiệt độ hóa thủy tinh Tg ≈ ­100 °C và nhiệt độ nóng chảy Tm ≈ 120 °C.
Tính chất hóa học:
Polyetylen có tính chất hóa học như hydrocacbon no như không tác dụng với các dung dịch axít, kiềm, thuốc tím và nước brôm.
Ở nhiệt độ cao hơn 70oC PE hòa tan kém trong các dung môi như toluen, xilen, amilacetat, tricloetylen, dầu thông. dầu khoáng... Dù ở nhiệt độ cao, PE cũng không 
thể hòa tan trong nước, trong các loại rượu béo, aceton, ête etylic, glicerin và các loại dầu thảo mộc.
Ứng dụng:
Do các tính chất trên, polyetylen được dùng bọc dây điện, bọc hàng, làm màng mỏng che mưa, chai lọ, chế tạo thiết bị trong ngành sản xuất hóa học.
Phân loại:
Dựa vào khối lượng phân tử, tỷ trọng, độ kết tinh và mức độ khâu mạch mà PE được chia thành 8 loại:
VLDPE (PE tỷ trọng rất thấp)
LDPE (PE tỷ trọng thấp)
LLDPE (PE tỷ trọng thấp mạch thẳng)
MDPE (PE tỷ trọng trung bình) 
HDPE (PE tỷ trọng cao)
UHMWPE (PE có khối lượng phân tử cực cao)
PEX hay XLPE (PE khâu mạch)
HDXLPE (PE khâu mạch tỷ trọng cao)
VLDPE:
Là một polyme chủ yếu là mạch thẳng, còn các mạch nhánh rất ngắn.
Tỷ trọng: 0,880 ­ 0,915 g/cm³
Được chế tạo nhờ quá trình trùng hợp triệt để dưới áp suất cao.
Là chất vô định hình có độ mềm dẻo tuyệt đối, độ dai rất tốt, căng và tăng khả năng bảo vệ môi trường, mở rộng khả năng hỗn hợp với nguyên liệu chất dẻo mềm 
khác như PVC, EVA để thay đổi tính năng của nó.
Dùng để sản xuất màng co, màng căng, găng tay bảo hộ, tham gia quá trình biến đổi các loại chất dẻo khác, màng công nghiệp, màng nhiều lớp.
LDPE:
Tỷ trọng: 0,910 ­ 0,925 g/cm³
Nhiệt độ hóa thủy tinh Tg ≈ ­110 °C
LLDPE:
Tỷ trọng: 0,915 ­ 0,925 g/cm³
MDPE:
Tỷ trọng: 0,926 ­ 0,940 g/cm³
HDPE:
Ngược với LDPE, HDPE được sản xuất đưới áp suất thấp với các hệ xúc tác như crom/silic catalysts, Ziegler­Natta hay metanloxen (metallocene).
Tỷ trọng: 0.941 ­ 0,965 g/cm³
UHMWPE:
Là loại PE có khối lượng phân tử trung bình số cỡ hàng triệu (từ 3,1 đế...
KIẾN THỨC CƠ BẢN VÈ HẠT NHỰA PE.
Nh a Polyetylen (PE) là gì?
Polyetylen (ti ng Anh: polyethylene hay polyethene; vi t t t: PE), là m t nh a nhi t d o (thermoplastic) đ c s d ng r t ph bi n tế ế ượ ế rên th gi i (hàng năm tiêu th ế
trên 60 tri u t n).
Polyetylen là m t h p ch t h u c (poly) g m nhi u nhóm etylen CH2-CH2 liên k t v i nhau b ng các liên k t hydro no ơ ế ế
Polyetylen đ c đi u ch b ng ph n ng trùng h p các monome etylen (C2H4).ượ ế
Tính ch t v t lý:
Polyetylen màu tr ng, h i trong, không d n đi n và không d n nhi t, không cho n c và khí th m qua. ơ ướ
Tùy thu c vào lo i PE mà chúng có nhi t đ hóa th y tinh Tg -100 °C và nhi t đ nóng ch y Tm 120 °C.
Tính ch t hóa h c:
Polyetylen có tính ch t hóa h c nh hydrocacbon no nh không tác d ng v i các dung d ch axít, ki m, thu c tím và n c brôm. ư ư ướ
nhi t đ cao h n 70oC PE hòa tan kém trong các dung môi nh toluen, xilen, amilacetat, tricloetylen, d u thông. d u khoáng... Dù nhi t đ cao, PE cũng không ơ ư
th hòa tan trong n c, trong các lo i r u béo, aceton, ête etylic, glicerin và các lo i d u th o m c. ướ ượ
ng d ng:
Do các tính ch t trên, polyetylen đ c dùng b c dây đi n, b c hàng, làm màng m ng che m a, chai l , ch t o thi t b trong ngành s n xu t hóa h c. ượ ư ế ế
Phân lo i:
D a vào kh i l ng phân t , t tr ng, đ k t tinh và m c đ khâu m ch mà PE đ c chia thành 8 lo i: ố ượ ế ượ
VLDPE (PE t tr ng r t th p)
LDPE (PE t tr ng th p)
LLDPE (PE t tr ng th p m ch th ng)
MDPE (PE t tr ng trung bình)
HDPE (PE t tr ng cao)
UHMWPE (PE có kh i l ng phân t c c cao) ượ
PEX hay XLPE (PE khâu m ch)
HDXLPE (PE khâu m ch t tr ng cao)
VLDPE:
Là m t polyme ch y u là m ch th ng, còn các m ch nhánh r t ng n. ế
T tr ng: 0,880 - 0,915 g/cm³
Đ c ch t o nh quá trình trùng h p tri t đ d i áp su t cao.ượ ế ướ
Là ch t vô đ nh hình có đ m m d o tuy t đ i, đ dai r t t t, căng và tăng kh năng b o v môi tr ng, m r ng kh năng h n h p v i nguyên li u ch t d o m m ườ
khác nh PVC, EVA đ thay đ i tính năng c a nó.ư
Dùng đ s n xu t màng co, màng căng, găng tay b o h , tham gia quá trình bi n đ i các lo i ch t d o khác, màng công nghi p, màng nhi u l p. ế
LDPE:
T tr ng: 0,910 - 0,925 g/cm³
Nhi t đ hóa th y tinh Tg -110 °C
LLDPE:
T tr ng: 0,915 - 0,925 g/cm³
MDPE:
T tr ng: 0,926 - 0,940 g/cm³
HDPE:
Ng c v i LDPE, HDPE đ c s n xu t đ i áp su t th p v i các h xúc tác nh crom/silic catalysts, Ziegler-Natta hay metanloxen (metallocene).ượ ượ ướ ư
T tr ng: 0.941 - 0,965 g/cm³
UHMWPE:
Là lo i PE có kh i l ng phân t trung bình s c hàng tri u (t 3,1 đ n 5,67 tri u). UHMWPE r t c ng nên đ c ng d ng làm s i và l p lót thùng đ n. ố ượ ế ượ
T tr ng: 0,935 - 0,930 g/cm³.
Nhi t đ nóng ch y Tm 130 °C
PEX hay XLPE:
Đ c ch t o b ng cách cho thêm các peôxít h u c (ví d : dicumyl peôxít,...) vào PE trong quá trình gia công. Các ph ng pháp khâu m ch PE t t nh t là ph ngượ ế ơ ươ ươ
pháp đúc quay (rotational molding) và b c x h ng ngo i (irradiation).
PEX đ c ng d ng làm màng nh a, ng, dây và cáp đi n.ượ
1
kiến thức về hạt nhựa - Trang 2
kiến thức về hạt nhựa - Người đăng: Dung Nguyen N
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
kiến thức về hạt nhựa 9 10 38