Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc công nghiệp

Được đăng lên bởi quochung93xd-gmail-com
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 1268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC B
KHOA X

BÄÜ MÄN KIÃÚN TRUÏC
-------------------

GIAÏO TRÇNH

KIÃÚN TRUÏC CÄNG NGHIÃÛP

LÆU HAÌNH NÄÜI BÄÜ
20

1

NÄÜI DUNG
GÄÖM 3 PHÁÖN :
* PHÁÖN I

CÅ SÅÍ QUY HOAÛCH CAÏC XÊ NGHIÃÛP CÄNG NGHIÃÛP
* PHÁÖN II

NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ KIÃÚN TRUÏC CAÏC NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP
* PHÁÖN III

THIÃÚT KÃÚ CÁÚU TAÛO KIÃÚN TRUÏC CAÏC NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP

2

PHÁÖN I

CÅ SÅÍ QUI HOAÛCH
CAÏC XÊ NGHIÃÛP CÄNG NGHIÃÛP
CHÆÅNG I

QUI HOAÛCH KHU CÄNG NGHIÃÛP
1. QUI HOAÛCH KHU CÄNG NGHIÃÛP

Qui hoaûch khu cäng nghiãûp laì mäüt biãûn phaïp quan
troüng cuía viãûc bäú trê chênh xaïc, håüp lyï sæïc saín xuáút vaì táûn
duûng taìi nguyãn cuía mäüt vuìng .
Hæåïng qui hoaûch khu cäng nghiãûp chuí yãúu tiãún haình
theo 3 loaûi.
I. Khu cäng nghiãûp khai thaïc

Gäöm caïc xê nghiãûp chuí yãúu khai thaïc taìi nguyãn
(than, dáöu , quàûng ...)
Viãût Nam coï : khu Apatêt Laìo Cai, khu gang theïp
Thaïi nguyãn , than Hoìn Gai , dáöu khê Vuîng Taìu...
II. Khu cäng nghiãûp nàng læåüng

Gäöm mäüt säú nhaì maïy nhiãût âiãûn hoàûc thuíy âiãûn âãø
cung cáúp nàng læåüng (âäüng læûc, âiãûn læûc, håi eïp ...) cho mäüt
khu cäng nghiãûp låïn hoàûc caïc vuìng dán cæ thaình thë, thë tráún.
Viãût nam coï caïc nhaì maïy : Thuíy âiãûn säng ÂaÌ, Thaïc
Baì, Âa Nhim , Yaly .... Nhiãût âiãûn Uäng Bê, Phaí Laûi ...

3

III . Khu cäng nghiãûp täøng håüp

Chuí yãúu sæí duûng taìi nguyãn phong phuï cuía âëa phæång
vaì lán cáûn táûn duûng âiãöu kiãûn âëa lyï thuáûn låüi cho viãûc täø
chæïc váûn chuyãøn bäú trê haìng loaût caïc nhaì maïy chuí yãúu gia
cäng chãú biãún .
Viãût nam coï khu cäng nghiãûp Viãût Trç, Haì Näüi, Haíi
phoìng ...Noï bao gäöm cå khê, dãût, thæûc pháøm, cäng nghiãûp nheû
2. BÄÚ TRÊ XNCN TRONG THAÌNH PHÄÚ

Viãûc bäú trê XNCN trong thaình phäú phaíi xuáút phaït tæì
toaìn bäü nghiãn cæïu quan hãû saín xuáút våïi sinh hoaût, aính hæåíng
vaì quan hãû cuía khu cäng nghiãûp våïi thaình phäú vaì viãûc håüp
taïc caïc xê nghiãûp våïi nhau.
I. Phán loaûi XNCN xáy dæûng trong thaình phäú
1. Theo tênh cháút cuía Xê nghiãûp

Coï 3 loaûi
- Xê nghiãûp khai thaïc moí , quàûng.
- Xê nghiãûp gia cäng : luyãûn kim, dãût, thæûc pháøm .
- Xê nghiãûp nàng læåüng : âiãûn, khê âäút.

2. Theo âàûc âiãøm sæí duûng saín pháøm

- Cäng nghiãûp nàûng
- Cäng nghiãûp nheû
- Cäng nghiãûp thæûc pháøm
- Cäng nghiãûp hoïa cháút
- Cäng nghiãûp váût liãûu xáy dæûng.

4

3. Theo diãûn têch âáút

Tuìy theo qui mä maì caïc xê nghiãûp chiãúm diãûn têch
âáút khaïc nhau tæì 0,1 ha ; 400 600 ha.

0,1 - 0,5 ha

Dãût 10 - 30 ha

Cå ...
1
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC B
KHOA X
BÄÜ MÄN KIÃÚN TRUÏC
-------------------
GIAÏO TRÇNH
KIÃÚN TRUÏC CÄNG NGHIÃÛP
LÆU HAÌNH NÄÜI BÄÜ
20
Kiến trúc công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc công nghiệp - Người đăng: quochung93xd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
Kiến trúc công nghiệp 9 10 16