Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc máy tính

Được đăng lên bởi phuccol
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

5 August 2010

Nội dung

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

KHOA ĐIỆN TỬ

Bài giảng

1.
2.

Kiến trúc máy tính

3.

Computer Organization And Architecture

Giới thiệu
Bộ vi xử lý
Ghép nối máy tính với các T.Bị

Tài liệu tham khảo:
[1]. Nguyễn Đình Việt, Kiến trúc máy tính, NXB Giáo dục, 2000
[2]. Võ Văn Chín, BG Kiến trúc máy tính, ĐH Cần thơ, 1997
[3]. Trần Thị Kim Huệ, BG Kiến trúc máy tính, ĐH Sư phạm Hà Nội, 2008
[4]. Trần Quang Vinh, Cấu trúc máy tính, NXB Giáo dục, 2003
[5]. M. Morris Mano (Atmiya Infotech), Computer Organization & Architecture, E-book
[6]. MIT, Computer System Architecture, 2005, OpenCourseWare

TS. Lê Thế Vinh

5 August 2010

1

5 August 2010

1. Giới thiệu

2

1. Giới thiệu

1.1. Kiến trúc máy tính

1.1. Máy tính

+ Kiến trúc máy tính nói về thiết kế, các khái niệm, cấu trúc hoạt
động căn bản của một hệ thống máy tính (wiki)

Personal Computer -PC

+ "Computer Systems and Architecture" is a study of the
evolution of computer architecture and the factors
influencing the design of hardware and software elements of
computer systems. Topics may include: instruction set
design; processor micro-architecture and pipelining; cache
and virtual memory organizations; protection and sharing;
I/O and interrupts; in-order and out-of-order superscalar
architectures; VLIW machines; vector supercomputers;
multithreaded architectures; symmetric multiprocessors; and
parallel computers. (MIT)
5 August 2010

3

5 August 2010

1. Giới thiệu

4

1. Giới thiệu

1.1. Máy tính

1.1. Máy tính

Vector supercomputers

Symmetric multiprocessors

5 August 2010

L.T.Vinh

5

5 August 2010

6

1

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

5 August 2010

1. Giới thiệu

1. Giới thiệu

1.1. Máy tính

1.1. Kiến trúc máy tính

Computer
CPU
System
interconnection

Computer

Main
memory

I/O
unit

CPU
Registers

Sơ đồ khối

ALU
Internal CPU
Interconnection

CU

CU
Sequencing
logic

Parallel computers
5 August 2010

Control
memory

7

5 August 2010

8

1. Giới thiệu

1. Giới thiệu

1.1. Kiến trúc máy tính

1.1. Kiến trúc máy tính

7 lớp chức năng

+

+

9

5 August 2010

10

1. Giới thiệu
1.1. Kiến trúc máy tính

+

+

+

+

5 August 2010

L.T.Vinh

7 lớp chức năng

Mức transistor và dây
nối
Là mức thấp nhất của
kiến trúc chức năng của
máy tính.
Các ống bán dẫn là
thành phần tích cực
chính cùng với mạch
nối dây tạo nên các
mạch logic số ở mức
trên



5 August 2010

CU register &
decoders

1. Giới thiệu
1.1. Kiến trúc máy tính

7 lớp chức năng

Mức mạch logic số...
ĐH Sư phm K thut Vinh 5 August 2010
L.T.Vinh 1
5 August 2010 1
Kiến trúc máy tính
Computer Organization And Architecture
TS. Lê Thế Vinh
Bài ging
TRƯNG ĐH SƯ PHM K THUT VINH
KHOA ĐIN T
5 August 2010 2
N
i
dung
1. Gii thiu
2. B vi x
3. Ghép ni máy tính vi các T.B
Tài liu tham kho:
[1]. Nguyn Đình Vit, Kiến trúc máy tính, NXB Giáo dc, 2000
[2]. Võ Văn Chín, BG Kiến trúc máy tính, ĐH Cn thơ, 1997
[3]. Trn Th Kim Hu, BG Kiến trúc máy tính, ĐH Sư phm Hà Ni, 2008
[4]. Trn Quang Vinh, Cu trúc máy tính, NXB Giáo dc, 2003
[5]. M. Morris Mano (Atmiya Infotech), Computer Organization & Architecture, E-book
[6]. MIT, Computer System Architecture, 2005, OpenCourseWare
5 August 2010 3
1. Gii thiu
+ Kiến trúc máy tính nói v thiết kế, các khái nim, cu trúc hot
đng căn bn ca mt h thng máy tính (wiki)
+ "Computer Systems and Architecture" is a study of the
evolution of computer architecture and the factors
influencing the design of hardware and software elements of
computer systems. Topics may include: instruction set
design; processor micro-architecture and pipelining; cache
and virtual memory organizations; protection and sharing;
I/O and interrupts; in-order and out-of-order superscalar
architectures; VLIW machines; vector supercomputers;
multithreaded architectures; symmetric multiprocessors; and
parallel computers. (MIT)
1.1. Kiến trúc máy tính
5 August 2010 4
1. Gii thiu
1.1. Máy tính
Personal Computer -PC
5 August 2010 5
1. Gii thiu
1.1. Máy tính
Vector supercomputers
5 August 2010 6
1. Gii thiu
1.1. Máy tính
Symmetric multiprocessors
Kiến trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc máy tính - Người đăng: phuccol
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Kiến trúc máy tính 9 10 357