Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc Nhà ở

Được đăng lên bởi nguyenxuanhoang007dhxd
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 961 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Môn học:KIẾN TRÚC NHÀ Ở
Mã số môn học KIL50(2-30)

1 Mục đích yêu cầu:
1.1
Mục đích: sinh viên nắm được sự phát triển của các bộ phận, các loại và
phương thức thiết kế của thế giới và Việt Nam về thể loại nhà ở. Nắm
được phương pháp đánh giá một thiết kế hoặc công trình nhà ở.
1.2
Yêu cầu: nắm được các giải pháp thiết kế và phương pháp thiết kế kiến
trúc.
2 Kế hoạch phân bố thời lượng môn học:
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tên chương
Chương1: Khái niệm nhà ở và
sự phát triển kiến trúc nhà ở.
Chương 2: Yêu cầu đối với
nhà ở hiện đại và các cơ sớ
khoa học trong thiết kế nhà ở.
Chương 3: Các thành phần
chức năng của căn nhà ở (căn
hộ ở).
Chương 4: Kiến trúc nhà ở
thấp tầng.
Chương 5: Kiến trúc nhà ở
nhiều tầng.
Chương 6: Các quần thể nhà ở
có trang thiết bị phục vụ công
cộng.
Chương 7: Phương tiện giao
thông thẳng đứng trong nhà ở.
Chương 8: Những vấn đề
thẩm mỹ trong kiến trúc nhà
ở.
Chương 9: Những vấn đề kinh
tế- kỹ thuật trong kiến trúc
nhà ở.

Tiết lý thuyết
2

Bài tập

2

Thực hành
2

4

2

4

1

4

1

2

1

2

1

1
1

3 Nội dung chi tiết môn học
CHƯƠNG I: Khái niệm nhà ở và lịch sử kiến trúc nhà ở.
1.1
Khái niệm và phân loại nhà ở:

1

1.1.1 Khái niệm:
_ Nhà ở : là một loại nhà chuyên dùng cho các hoạt động ở và sinh hoạt gia đình,
nhằm phục vụ cuộc sống ăn ở, nghỉ ngơi, giải trí và giao tiếp của con người, nhằm
tái tạo sức lao động giản đơn.
:là vỏ bao che để thực hiện một mô hình sống (là cách thức sinh hoạt của
một gia đình).
_Chỗ ở: có nghĩa rộng hơn nhà ở. Chỗ ở bao gồm các tiện nghi trong nhà ở, kết
cấu hạ tầng và điều kiện môi trường sống của khu vực dân cư.
_Ở nhiều nước hiện nay, người dân có xu hướng thường xuyên thay đổi chỗ ở, nhà
ở để được “đổi không khí” sinh sống và làm việc, việc này có thể hiểu là: cũng
một mảnh đất ấy, ngôi nhà ấy, mỗi người sẽ khai thác nó khác nhau theo khả năng
của bản thân. Và quan niệm về nhà ở sẽ thay đổi cùng với sự thay đổi của cách
ứng xử trong xã hội.
1.1.2 Phân loại nhà ở:
a/ Phân loại theo chức năng và phương thức tổ hợp:
_Nhà ở kiểu căn hộ
_Nhà ở kiểu ký túc
_Nhà ở kiểu khách sạn
b/ Phân loại theo giải pháp mặt bằng:
_Nhà ở kiểu biệt thự
_Nhà ở kiểu khối ghép
_Nhà ở kiểu chung cư
c/ Phân loại theo số tầng cao:
_Nhà ở ít tầng
_Nhà ở nhiều tầng
d/ Phân loại theo phương pháp xây dựng và vật liệu:
_Nhà ở xây dựng toàn khối
_Nhà ở xây dựng bằng phương pháp lắp ghép
*Ngoài việc phân loại nhà, còn phải theo sự phân cấp của công trình để làm cơ sở
cho việc chọn giải pháp kiến trúc, thiết kế kết cấu và trang thết bị. Việ...
1
Môn hc:KIN TRÚC NHÀ
Mã s môn hc KIL50(2-30)
1 Mc đích yêu cu:
1.1 Mc đích: sinh viên nm được s phát trin ca các b phn, các loi và
phương thc thiết kế ca thế gii và Vit Nam v th loi nhà . Nm
được phương pháp đánh giá mt thiết kế hoc công trình nhà .
1.2 Yêu cu: nm được các gii pháp thiế
t kế và phương pháp thiết kế kiến
trúc.
2 Kế hoch phân b thi lượng môn hc:
TT Tên chương Tiết lý thuyết Bài tp Thc hành
1 Chương1: Khái nim nhà
s phát trin kiến trúc nhà .
2
2 Chương 2: Yêu cu đối vi
nhà hin đại và các cơ s
khoa hc trong thiết kế nhà .
2 2
3 Chương 3: Các thành phn
chc năng ca căn nhà (căn
h ).
4 2
4 Chương 4: Kiến trúc nhà
thp tng.
4 1
5 Chương 5: Kiến trúc nhà
nhiu tng.
4 1
6 Chương 6: Các qun th nhà
có trang thiết b phc v công
cng.
2 1
7 Chương 7: Phương tin giao
thông thng đứng trong nhà .
2 1
8 Chương 8: Nhng vn đề
thm m trong kiến trúc nhà
.
1
9 Chương 9: Nhng vn đề kinh
tế- k thut trong kiến trúc
nhà .
1
3 Ni dung chi tiết môn hc
CHƯƠNG I: Khái nim nhà và lch s kiến trúc nhà .
1.1 Khái nim và phân loi nhà :
Kiến trúc Nhà ở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc Nhà ở - Người đăng: nguyenxuanhoang007dhxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Kiến trúc Nhà ở 9 10 610