Ktl-icon-tai-lieu

Kính hiển vi nguyên tử lực

Được đăng lên bởi nguyễn hữu Trí
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÍNH HIEÅN VI NGUYEÂN TÖÛ LÖÏC
ATOM FORCE MICROSCOPE – AFM
GIÔÙI THIEÄU
AFM laø thieát bò ñöôïc phaùt trieån treân cô sôû cua STM, phaùt huy lôïi theá cuûa
STM ñoàng thôøi khaéc phuïc nhöõng khuyeát ñieåm cuûa STM (chæ söû duïng ñoái
vôùi vaät lieäu daãn ñieän), AFM coù theå söû duïng cho caùc loaïi vaät lieäu khaùc
nhau (caû daãn ñieän vaø khoâng daãn ñieän)
Ñöôïc phaùt minh bôûi Bignig, Quate vaø Gerber 1986 treân cô sôû löïc long taùc
cuûa nhöõng nguyeân töû vôùi nhau ñeå taïo hình aûnh (löïc ma saùt, löïc tónh ñieän,
löïc baùm dính, löïc Van Der Walls daûi roäng)
Coøn thöôøng ñöôïc goïi laø kính hieån vi löïc queùt SFM Scanning Force
Microscope
Kính hiển vi nguyên tử lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kính hiển vi nguyên tử lực - Người đăng: nguyễn hữu Trí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Kính hiển vi nguyên tử lực 9 10 134