Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế môi trường

Được đăng lên bởi Lê Ngọc Sơn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1091 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 2: các chức năng cơ bản cửa môi trường đối với con người và hoạt động kinh tế:
- Môi trường là nơi cung cấp các nguyên ,nhiên vật liệu cho mọi hoạt dộng sản xuất kinh
doanh. Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh kinh doanh, con người cần phải khai thac
các loại tài nguyên thiên nhiên trong môi trường . tài nguyên có trong thạch quyển,thuỷ
quyển, khí quyển, và trong sinh quyển. Và càng ngày nhu cầu khai thác tài nguyên càng
lớn, dẩn đến tình trạng cạn kiệt môi trường.
- Môi trường là nơi chứa đựng các phế thải của mọi quá trình sản xuất và tiêu dùng. Mọi
hoạt động của con người từ quá trình khai thác tài nguyên đến sản xuất đến tiêu dùng đều
có phế thải, thải trực tiếp ra môi trường. Nó ở dưới các dạng rắn, lỏng, khí.
- Môi trường là môi trường sống của con ngườido đó nó tạo ra cho con người những giá
trị phúc lợi, những giá trị cảnh quan thẩm mỹ. Con ngươì chỉ tồn tại và phát triển trong
không gian môi trường thích hợp. Nhưng càng ngày thì chất lượng môi trường sống của
con người càng giảm xuống do các hoạt động của chính mình.
SƠ ĐỒ CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA MT VÀ PTKT

MTTN
WRP

M
người
SX

WP

d
người
W
P
SX

G
người
SX
TD

WC

WdC

WRC
HỆ KINH TẾ

Phương trình cân bằng theo định luật thứ nhất nhiệt động học.
(WdP + WdC) È = MÈ = ÈG + WPÈ - (WrP + WrC)Ç
• Các giải pháp để nâng cao chất lượng môi trường:
Để bảo vệ MT: cần giảm (WdP + WdC), muốn thế cần giảm M và để giảm M có 3
cách:
C1: giảm lượng hàng hoá và dịch vụdo hoạt động sx tạo ra (È G). đây là phương pháp tốt
nhất để quản lý hữu hiệu các chất thải của quá trình sx và tiêu dùng nhưng giải pháp này
rất khó thực hiện.

1

C2: ( È WP) giảm lượng rác thải do sx tạo ra. Có 2 cách:
+ Cần nghiên cứu chế tạo áp dụng công nghệ mới và sx.
+ Cần thay đổi thành phần bên trong của sp theo hướng từ tỷ lệ chất thải cao sang tỷ lệ
chất thải thấp mà vẵn giữ nguyên tổng số.
C3: Tăng khả năng tái tuần hoàn rác thải của quá trình sx và tiêu dùng lên(WrP +
WrC)Ç:
Š Tái sử dụng rác thải
Š Tái chế rác thải
Š SX phân bón hữu cơ từ rác thải hữu cơ
Š Đốt rác trong lò kín => dùng năng lượng để sử dụng.
Câu 3:
• khái niệm ngoại ứng: ngoại ứng là những tác động đến các lợi ích hay các chi
phí nằm ở bên ngoài thị trường. Có hai loại ngoại ứng:
+ Ngoại ứng tiêu cực:Nảy sinh khi hoạt động của một bên mà áp đặt chi phí cho
một bên khác.
VD:
Quá trình sản xuất giấy, ximăng,
Nhà máy nhiệt điện, phân bón hoá họcư
sử dụng xe ôtô,….
+ Ngoại ứng tích cực: Nảy sinh khi hoạt động của một bên đem lại lợi ích cho bên
khác.
...
Câu 2: các chc năng cơ bn ca môi trường đối vi con người và hot động kinh tế:
- Môi trường là nơi cung cp các nguyên ,nhiên vt liu cho mi hot dng sn xut kinh
doanh. Để đẩy mnh hot động sn xut kinh kinh doanh, con người cn phi khai thac
các loi tài nguyên thiên nhiên trong môi trường . tài nguyên có trong thch quyn,thu
quyn, khí quyn, và trong sinh quyn. Và càng ngày nhu cu khai thác tài nguyên càng
ln, dn đến tình trng cn kit môi trường.
- Môi trường là nơi cha đựng các phế thi ca mi quá trình sn xut và tiêu dùng. Mi
hot động ca con người t quá trình khai thác tài nguyên đến sn xut đến tiêu dùng đều
có phế thi, thi trc tiếp ra môi trường. Nó dưới các dng rn, lng, khí.
- Môi trường là môi trường sng ca con ngườido đó nó to ra cho con người nhng giá
tr phúc li, nhng giá tr cnh quan thm m. Con ngươì ch tn ti và phát trin trong
không gian môi trường thích hp. Nhưng càng ngày thì cht lượng môi trường sng ca
con người càng gim xung do các hot động ca chính mình.
SƠ ĐỒ CÂN BNG VT CHT VÀ MI QUAN H GIA MT VÀ PTKT
người
SX
W
R
P
WP
người
SX
W
d
P
người
SX
người
TD
WC W
d
C
W
R
C
MTTN
H KINH T
M
G
Phương trình cân bng theo định lut th nht nhit động hc.
(W
d
P + W
d
C) È = MÈ = ÈG + WPÈ - (W
r
P + W
r
C)Ç
Các gii pháp để nâng cao cht lượng môi trường:
Để bo v MT: cn gim (W
d
P + W
d
C), mun thế cn gim M và để gim M có 3
cách:
C1: gim lượng hàng hoá và dch vdo hot động sx to ra (È G). đây là phương pháp tt
nht để qun lý hu hiu các cht thi ca quá trình sx và tiêu dùng nhưng gii pháp này
rt khó thc hin.
1
Kinh tế môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế môi trường - Người đăng: Lê Ngọc Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Kinh tế môi trường 9 10 751