Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế xây dựng

Được đăng lên bởi Dao Xuan Truong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Gi¸o tr×nh Kinh TÕ X©y Dùng Bé m«n kinh tÕ kü thuËt
Ch¬ng 1 Trang 1
PhÇn i : nh÷ng vÊn ®Ò më ®Çu
Ch¬ng 1 : nh÷ng vÊn ®Ò më ®Çu
1.1 Ngµnh x©y dùng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n
1.1.1. Vai trß cña ngµnh x©y dùng
Ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng gi÷ mét vai trß rÊt quan träng trong nÒn kinh
tÕ quèc d©n bëi v× ba ®Æc thï chÝnh lµ :
+ Ngµnh x©y dùng cã quy m« lín nhÊt trong níc
+ Ngµnh cung cÊp phÇn lín c¸c hµng ho¸ ®Çu t
+ ChÝnh phñ lµ kh¸ch hµng cña phÇn lín c¸c c«ng tr×nh cña ngµnh.
X©y dùng c¬ b¶n nh»m ®¶m b¶o vµ kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc s¶n
xuÊt, n¨ng lùc phôc vô cho c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. TÊt
c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c chØ cã thÓ ph¸t triÓn ®îc nhê cã x©y dùng c¬ b¶n, thùc
hiÖn x©y dùng míi, n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh vÒ qui m«, ®æi míi vÒ c«ng nghÖ vµ kü
thuËt ®Ó n©ng cao n¨ng xuÊt vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt.
X©y dùng c¬ b¶n nh»m ®¶m b¶o mèi quan hÖ tû lÖ, c©n ®èi, hîp lý søc s¶n
xuÊt cã sù ph¸t triÓn kinh tÕ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c khu vùc, c¸c ngµnh kinh tÕ trong
tõng giai ®o¹n x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. T¹o ®iÒu kiÖn xo¸ bá
dÇn c¸ch biÖt gi÷a thµnh thÞ, n«ng th«ng, miÒn ngîc, miÒn xu«i.
X©y dùng c¬ b¶n t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ cña c¸c
ho¹t ®éng x· héi, d©n sinh, quèc phßng th«ng qua viÖc ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng
tr×nh x· héi, dÞch vô c¬ së h¹ tÇng ngµy cµng ®¹t tr×nh ®é cao. Gãp phÇn n©ng cao
®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho mäi ngêi d©n trong x· héi
X©y dùng c¬ b¶n ®ãng gãp ®¸ng kÓ lîi nhuËn cho nÒn kinh tÕ quèc d©n.
H»ng n¨m ngµnh x©y dùng ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ níc hµng ngh×n tû ®ång.
Gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho mét lùc lîng lín lao ®éng.
Tãm l¹i, c«ng nghiÖp x©y dùng gi÷ vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ
quèc d©n. Nã quyÕt ®Þnh qui m« vµ tr×nh ®é kü thuËt cña x· héi cña ®Êt níc nãi
chung vµ sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trong giai ®o¹n hiÖn nay nãi
riªng.
1.1.2. Kh¸i niÖm vÒ ngµnh x©y dùng vµ c¸c ngµnh kh¸c cã liªn quan
- LÜnh vùc ®Çu t x©y dùng
: lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng liªn ngµnh bao gåm
tÊt c¶ c¸c bé phËn cã liªn quan ®Õn viÖc lËp vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng
trong ®ã bao gåm c¸c lùc lîng tham gia chñ yÕu nh : chñ ®Çu t x©y dùng, c¸c
tæ chøc t vÊn ®Çu t x©y dùng , c¸c tæ chøc cung øng vËt t thiÕt bÞ cho dù ¸n, c¸c
tæ chøc ng©n hµng vµ tµi trî cho dù ¸n, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t
x©y dùng.
Kinh tế xây dựng - Trang 2
Kinh tế xây dựng - Người đăng: Dao Xuan Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kinh tế xây dựng 9 10 396