Ktl-icon-tai-lieu

KSC1815

Được đăng lên bởi Sakara Uchiha
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KSC1815

KSC1815
Audio Frequency Amplifier & High
Frequency OSC
• Complement to KSA1015
• Collector-Base Voltage : VCBO= 50V

TO-92

1

1. Emitter 2. Collector 3. Base

NPN Epitaxial Silicon Transistor
Absolute Maximum Ratings Ta=25°C unless otherwise noted
Symbol
VCBO

Collector-Base Voltage

Parameter

Value
60

Units
V

VCEO
VEBO

Collector-Emitter Voltage

50

V

Emitter-Base Voltage

5

IC

Collector Current

V

150

mA

IB

Base Current

50

mA

PC

Collector Power Dissipation

400

mW

TJ

Junction Temperature

125

°C

TSTG

Storage Temperature

-55 ~ 150

°C

Electrical Characteristics Ta=25°C unless otherwise noted
Symbol
ICBO

Parameter
Collector Cut-off Current

Test Condition
VCB=60V, IE=0

IEBO

Emitter Cut-off Current

VEB=5V, IC=0

hFE1
hFE2

DC Current Gain

VCE=6V, IC=2mA
VCE=6V, IC=150mA

VCE (sat)

Collector-Emitter Saturation Voltage

IC=100mA, IB=10mA

VBE (sat)

Base-Emitter Saturation Voltage

IC=100mA, IB=10mA

fT

Current Gain Bandwidth Product

VCE=10V, IC=1mA

Min.

Typ.

70
25

Max.
0.1

Units
µA

0.1

µA

700
0.1

0.25

V

1.0

V

80

MHz

Cob

Output Capacitance

VCB=10V, IE=0, f=1MHz

2.0

3.0

pF

NF

Noise Figure

VCE=6V, IC=0.1mA
RS=10kΩ, f=1Hz

1.0

1.0

dB

hFE Classification
Classification

O

Y

GR

L

hFE1

70 ~ 140

120 ~ 240

200 ~ 400

350 ~ 700

©2002 Fairchild Semiconductor Corporation

Rev. A2, September 2002

KSC1815

Typical Characteristics

100

100

VCE=6V

IB = 350µA

80

IC[mA], COLLECTOR CURRENT

IC[mA], COLLECTOR CURRENT

IB = 400µA

IB = 300µA
IB = 250µA

60

IB = 200µA
IB = 150µA

40

IB = 100µA
20

IB = 50µA

10

1

0.1
0.0

0
0

4

8

12

16

20

0.2

hFE, DC CURRENT GAIN

VCE = 6V

1000

10
100

1.0

1.2

1000

10000

IC=10IB

VBE(sat)
1000

VCE(sat)

100

10
1

IC[mA], COLLECTOR CURRENT

10

100

1000

IC[mA], COLLECTOR CURRENT

Figure 3. DC current Gain

Figure 4. Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage

1000

f=1MHz
IE=0

10

1

1

10

100

VCB[V], COLLECTOR-BASE VOLTAGE

Figure 5. Output Capacitance

©2002 Fairchild Semiconductor Corporation

1000

fT[MHz],
CURRENT GAIN-BANDWIDTH PRODUCT

100

Cob[pF], CAPACITANCE

0.8

Figure 2. Transfer Characteristic

VBE(sat), VCE(sat)[mV], SATURATION VOLTAGE

Figure 1. Static Characteristic

10

0.6

VBE[V], BASE-EMITTER VOLTAGE

VCE[V], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE

1

0.4

VCE =6V

100

10

1
0.1

1

10

100

IC[mA], COLLECTOR CURRENT

Figure 6. Current Gain Bandwidth Product

Rev. A2, September 2002

KSC1815

Package Dimensio...
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation Rev. A2, September 2002
KSC1815
NPN Epitaxial Silicon Transistor
Absolute Maximum Ratings
T
a
=25°C unless otherwise noted
Electrical Characteristics
T
a
=25°C unless otherwise noted
h
FE
Classification
Symbol Parameter Value Units
V
CBO
Collector-Base Voltage 60 V
V
CEO
Collector-Emitter Voltage 50 V
V
EBO
Emitter-Base Voltage 5 V
I
C
Collector Current 150 mA
I
B
Base Current 50 mA
P
C
Collector Power Dissipation 400 mW
T
J
Junction Temperature 125 °C
T
STG
Storage Temperature -55 ~ 150 °C
Symbol Parameter Test Condition Min. Typ. Max. Units
I
CBO
Collector Cut-off Current V
CB
=60V, I
E
=0 0.1 µA
I
EBO
Emitter Cut-off Current V
EB
=5V, I
C
=0 0.1 µA
h
FE1
h
FE2
DC Current Gain V
CE
=6V, I
C
=2mA
V
CE
=6V, I
C
=150mA
70
25
700
V
CE
(sat) Collector-Emitter Saturation Voltage I
C
=100mA, I
B
=10mA 0.1 0.25 V
V
BE
(sat) Base-Emitter Saturation Voltage I
C
=100mA, I
B
=10mA 1.0 V
f
T
Current Gain Bandwidth Product V
CE
=10V, I
C
=1mA 80 MHz
C
ob
Output Capacitance V
CB
=10V, I
E
=0, f=1MHz 2.0 3.0 pF
NF Noise Figure V
CE
=6V, I
C
=0.1mA
R
S
=10k, f=1Hz
1.0 1.0 dB
Classification O Y GR L
h
FE1
70 ~ 140 120 ~ 240 200 ~ 400 350 ~ 700
KSC1815
Audio Frequency Amplifier & High
Frequency OSC
Complement to KSA1015
Collector-Base Voltage : V
CBO
= 50V
1. Emitter 2. Collector 3. Base
TO-92
1
KSC1815 - Trang 2
KSC1815 - Người đăng: Sakara Uchiha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
KSC1815 9 10 895