Ktl-icon-tai-lieu

kt chiếu sáng

Được đăng lên bởi Đào Tiến Tới
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thiết bị điện: Chiếu sáng

CHIẾU SÁNG
1. GIỚI THIỆU ............................................................................................... 1
U

2. CÁC LOẠI HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ................................................. 5
3. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ............................................... 16
4. GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ .......................... 30
5. BẢNG DANH SÁCH GIẢI PHÁP.......................................................... 38
6. BẢNG TÍNH.............................................................................................. 39
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................ 39

1. GIỚI THIỆU
Phần này giới thiệu ngắn gọn kiến thức cơ sở về chiếu sáng và những thuật ngữ cùng khái
niệm cơ bản sử dụng trong ngành liên quan đến chiếu sáng.

1.1. Kiến thức cơ sở
Từ thời kỳ sơ khai của văn minh đến thời gian gần đây, con người chủ yếu tạo ra ánh sáng
từ lửa mặc dù đây là nguồn nhiệt nhiều hơn ánh sáng. Ở thế kỷ 21, chúng ta vẫn đang sử
dụng nguyên tắc đó để sản sinh ra ánh sáng và nhiệt qua loại đèn nóng sáng. Chỉ trong vài
thập kỷ gần đây, các sản phẩm chiếu sáng đã trở nên tinh vi và đa dạng hơn nhiều. Theo
ước tính, tiêu thụ năng lượng của việc chiếu sáng chiếm khoảng 20 – 45% tổng tiêu thụ
năng lượng của một toà nhà thương mại và khoảng 3 – 10% trong tổng tiêu thụ năng lượng
của một nhà máy công nghiệp. Hầu hệ́t những người sử dụng năng lượng trong công
nghiệp và thương mại đều nhận thức được vấn đề tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống
chiếu sáng. Thông thường có thể tiến hành tiết kiệm năng lượng một cách đáng kể chỉ với
vốn đầu tư ít và một chút kinh nghiệm. Thay thế các loại đèn hơi thuỷ ngân hoặc đèn nóng
sáng bằng đèn halogen kim loại hoặc đèn natri cao áp sẽ giúp giảm chi phí năng lượng và
tăng độ chiếu sáng. Lắp đặt và duy trì thiết bị điều khiển quang điện, đồng hồ hẹn giờ và
các hệ thống quản lý năng lượng cũng có thể đem lại hiệu quả tiết kiệm đặc biệt. Tuy
nhiên, trong một số trường hợp, cần phải xem xét việc sửa đổi thiết kế hệ thống chiếu sáng
để đạt được mục tiêu tiết kiệm như mong đợi. Cần hiểu rằng những loại đèn có hiệu suất
cao không phải là yếu tố duy nhất đảm bảo một hệ thống chiếu sáng hiệu quả.
1.2. Lý thuyết cơ bản về ánh sáng
Ánh sáng chỉ là một phần của rất nhiều loại sóng điện từ bay trong không gian. Những loại
sóng này có cả tần suất và chiều dài, hai giá trị này giúp phân biệt ánh sáng với những
dạng năng lượng khác trên quang...
Thiết b đin: Chiếu sáng
Hướng dn s dng năng lượng hiu qu trong các ngành công nghip Châu Á –
www.energyefficiencyasia.org
©UNEP 1
CHIU SÁNG
1. GII THIU ............................................................................................... 1 U
2. CÁC LOI H THNG CHIU SÁNG ................................................. 5
3. ĐÁNH GIÁ H THNG CHIU SÁNG ............................................... 16
4. GII PHÁP S DNG NĂNG LƯỢNG HIU QU .......................... 30
5. BNG DANH SÁCH GII PHÁP.......................................................... 38
6. BNG TÍNH.............................................................................................. 39
7. TÀI LIU THAM KHO........................................................................ 39
1. GII THIU
Phn này gii thiu ngn gn kiến thc cơ s v chiếu sáng và nhng thut ng cùng khái
nim cơ bn s dng trong ngành liên quan đến chiếu sáng.
1.1. Kiến thc cơ s
T thi k sơ khai ca văn minh đến thi gian gn đây, con người ch yếu to ra ánh sáng
t la mc dù đây là ngun nhit nhiu hơn ánh sáng. thế k 21, chúng ta vn đang s
dng nguyên tc đó để sn sinh ra ánh sáng và nhit qua loi đèn nóng sáng. Ch trong vài
thp k gn đây, các sn phm chiếu sáng đã tr nên tinh vi và đa dng hơn nhiu. Theo
ước tính, tiêu th năng lượng ca vic chiếu sáng chiếm khong 20 – 45% tng tiêu th
năng lượng ca mt toà nhà thương mi và khong 3 – 10% trong tng tiêu th năng lượng
ca mt nhà máy công nghip. Hu hệ́t nhng người s dng năng lượng trong công
nghip và thương mi đều nhn thc được vn đề tiết kim năng lượng trong các h thng
chiếu sáng. Thông thường có th tiến hành tiết kim năng lượng mt cách đáng k ch vi
vn đầu tư ít và mt chút kinh nghim. Thay thế các loi đèn hơi thu ngân hoc đèn nóng
sáng bng đèn halogen kim loi hoc đèn natri cao áp s giúp gim chi phí năng lượng và
tăng độ chiếu sáng. Lp đặt và duy trì thiết b điu khin quang đin, đồng h hn gi
các h thng qun lý năng lượng cũng có th đem li hiu qu tiết kim đặc bit. Tuy
nhiên, trong mt s trường hp, cn phi xem xét vic sa đổi thiết kế h thng chiếu sáng
để đạt được mc tiêu tiết kim như mong đợi. Cn hiu rng nhng loi đèn có hiu sut
cao không phi là yếu t duy nht đảm bo mt h thng chiếu sáng hiu qu.
1.2. Lý thuyết cơ bn v ánh sáng
Ánh sáng ch là mt phn ca rt nhiu loi sóng đin t bay trong không gian. Nhng loi
sóng này có c tn sut và chiu dài, hai giá tr này giúp phân bit ánh sáng vi nhng
dng năng lượng khác trên quang ph đin t.
Ánh sáng được phát ra t vt th là do nhng hin tượng sau:
kt chiếu sáng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kt chiếu sáng - Người đăng: Đào Tiến Tới
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
kt chiếu sáng 9 10 96