Ktl-icon-tai-lieu

Ký hiệu thủy lực

Được đăng lên bởi leminhthanhth
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5593 lần   |   Lượt tải: 3 lần
B NG KÝ HI U DÙNG TRONG TH Y L C
(Theo tiêu chu n ISO)
ðư ng ng và ñ u n i

Bơm và motor th y l c

ðư ng ng làm vi c

Bơm th y l c lưu lư ng c ñ nh

ðư ng d u ñi u khi n

Bơm th y l c lưu lư ng thay ñ i

ðư ng d u thoát

Bơm th y l c m ch kín lưu lư ng c
ñ nh

ðư ng ñi n

Bơm th y l c m ch kín lưu lư ng thay
ñ i

ðư ng ng m m

Motor th y l c lưu lư ng c ñ nh

ði m n i ng

Motor th y l c lưu lư ng thay ñ i

ði m ñư ng ng giao nhau
(không thông)

Motor th y l c quay hai chi u lưu
lư ng c ñ nh

L thông hơi

Motor th y l c quay hai chi u lưu
lư ng thay ñ i

Nút b t

Bơm/Motor th y l c thu n ngh ch có
lưu lư ng c ñ nh

Kh p n i nhanh

Bơm/Motor th y l c thu n ngh ch có
lưu lư ng thay ñ i

Kh p n i nhanh có valve 1 chi u

C m bơm và motor truy n ñ ng

Bình tích áp, l c d u, thi t b
làm mát, làm nóng d u

Lò xo

Bình tích áp

Van ti t lưu

L cd u

Ch hư ng dòng ch y

Thi t b làm mát

Ch chi u quay

Thi t b làm nóng

Xi-lanh th y l c

Các lo i ph ki n

Xi-lanh tác ñ ng ñơn

C m thi t b th y l c

Xi-lanh tác ñ ng kép

ð ng h ño áp su t, nhi t ñ
ð ng h ño lưu lư ng

Xi-lanh có gi m ch n

Thùng d u (kín)

Van ñi u khi n

Thùng d u

Van m t chi u

Motor ñi n

Van m t chi u có lò xo

Van m t chi u có ñi u khi n

Kh p n i

ð ng cơ n

Van ch n kép (g m hai van m t chi u
có ñi u khi n)

Van ti t lưu

Van ch n kép

Van tiêt lưu c ñ nh

Van phân ph i th y l c

Van tiêt lưu thay ñ i

Van hai v trí

Van ti t lưu m t chi u

Van ba v trí

Van x lưu lư ng

Van 2/2

B chia d u

Van 3/2
Van 4/3

Các ki u ñi u khi n cho van
phân ph i
ði u khi n tay

Van áp su t th y l c

ði u khi n c n g t

ði u khi n b ng con lăn

Van áp su t c ñ nh

ði u khi n b ng th y l c

Van áp su t có thay ñ i

ði u khi n b ng khí nén

ði u khi n b ng ñi n

Van gi m áp

ði u khi n b ng motor

Công t c áp su t

ði u khi n b ng ñi n, th y l c
ði u khi n b ng th y l c, khí
nén
Khóa cơ khí
ði u khi n b ng lò xo

...
BNG KÝ HIU DÙNG TRONG THY LC
(Theo tiêu chun ISO)
ðường ng và ñầu ni Bơm và motor thy lc
ðường ng làm vic
Bơm thy lc lưu lượng c ñịnh
ðường du ñiu khin
Bơm thy lc lưu lượng thay ñổi
ðường du thoát
Bơm thy lc mch kín lưu lượng c
ñịnh
ðường ñin
Bơm thy lc mch kín lưu lượng thay
ñổi
ðường ng mm
Motor thy lc lưu lượng c ñịnh
ðim ni ng
Motor thy lc lưu lượng thay ñổi
ðim ñường ng giao nhau
(không thông)
Motor thy lc quay hai chiu lưu
lượng c ñịnh
L thông hơi
Motor thy lc quay hai chiu lưu
lượng thay ñổi
Nút bt
Bơm/Motor thy lc thun nghch
lưu lượng c ñịnh
Khp ni nhanh
Bơm/Motor thy lc thun nghch
lưu lượng thay ñổi
Ký hiệu thủy lực - Trang 2
Ký hiệu thủy lực - Người đăng: leminhthanhth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ký hiệu thủy lực 9 10 665