Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng đọc bản vẽ và đo bóc tiên lượng phục vụ công tác quản lý dự án đầu tư khu vực Đồng bằng

Được đăng lên bởi quyetduoc-tran
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 2801 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề 6
KỸ NĂNG ĐỌC BẢN VẼ VÀ ĐO BÓC TIÊN LƯỢNG
PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay một bộ phận không nhỏ các cán bộ xã phường làm việc liên quan
đến lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng lại thiếu kiến thức chuyên môn về xây
dựng, điều này đã gây không ít khó khăn cho họ trong công việc của mình. Chính
vì vậy chúng tôi biên soạn chuyên đề này nhằm cung cấp cho họ một số kiến thức
tối thiểu để họ có thể đọc và hiểu được các bản vẽ kỹ thuật, kiểm soát được khối
lượng các công tác xây lắp trong các giai đoạn triển khai dự án tại địa phương
mình.
Chuyên đề này sẽ cung cấp cho người học:
- Một số kiến thức cơ bản trong việc biểu diễn vật thể trong không gian lên
mặt phẳng;
- Những tiêu chuẩn cơ bản để có thể đọc được bản vẽ kỹ thuật;
- Một số quy định của nhà nước hướng dẫn công tác đo bóc khối lượng cho
một số công tác thường gặp tại các dự án nhỏ trên địa bàn xã, phường.
Do thời gian hạn hẹp nên việc biên soạn tài liệu còn nhiều hạn chế, rất mong
nhận được ý kiến đóng góp, nhận xét của bạn đọc để hoàn thiện giáo trình trong
tương lai. Xin chân thành cảm ơn.
Để có thể hiểu sâu hơn về chuyên đề này các bạn có thể đọc thêm các tài liệu
tham khảo giới thiệu ở phần cuối cuốn tài liệu này.

455

MỞ ĐẦU
Trong các giai đoạn của dự án chúng ta thường xuyên gặp các bản vẽ thiết
kế khác nhau, nó cung cấp cho chúng ta các thông tin về công trình tương lai và
việc đọc và hiểu các bản vẽ thiết kế này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công
tác quản lý dự án.
Vậy bản vẽ thiết kế là gì? Trong các giai đoạn khác nhau của dự án chúng ta
có thể gặp các loại thiết kế khác nhau: thiết kế cơ sở; thiết kế kỹ thuật; thiết kế bản
vẽ thi công; bản vẽ hoàn công. Nhưng trên địa bản xã phường do quy mô của các
dự án không lớn nên chúng ta hay gặp: thiết kế cơ sở trong giai đoạn lập dự án;
thiết kế bản vẽ thi công trong giai đoạn lập, thực hiện dự án; và bản vẽ hoàn công
trong giai đoạn thực hiện và bàn giao đưa dự án vào khai thức sử dụng. Với mỗi
loại bước thiết kế thì bản vẽ ký thuật cung cấp cho ta các thông tin với mức độ
nông sâu khác nhau về công trình nhưng ta có thể đưa ra một khái niệm chung về
bản vẽ thiết kế như sau: Bản vẽ kỹ thuật – đó là các tài liệu kỹ thuật trong đó mọi
thông tin liên quan đến sản phẩm như: ý đồ của người thiết kế, hình dáng, cấu tạo
của sản phẩm, các kết quả tính toán về kích thước, về khả năng chịu lực của sản
phẩm, của vật liệu làm ra sản phẩm. . . . . . . . đều được thể hiện trên giấy bằng các
ký hiệu, qu...
455
Chun đ 6
K NĂNG ĐC BẢN VẼ VÀ ĐO BÓC TN LƯNG
PHC VNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
KHU VC ĐỒNG BẰNG
LI NÓI ĐU
Hin nay mt b phn không nh c cán b xã phường m vic liên quan
đến nh vc quản hoạt đng xây dng lại thiếu kiến thc chuyên môn vxây
dng, điều y đã y không ít khó khăn cho họ trong ng vic ca mình. Chính
vy chúng tôi biên son chuyên đề y nhm cung cp cho họ mt skiến thc
ti thiu để họ có thđc hiu được các bn vẽ kỹ thut, kim soát được khi
lượng các công c xây lp trong c giai đon trin khai d án tại địa phương
mình.
Chuyên đềy sẽ cung cp cho người học:
- Mt s kiến thc bản trong vic biu din vt th trong không gian lên
mt phng;
- Nhng tiêu chuẩn cơ bn để có thđọc được bn vẽ k thut;
- Mt squy đnh ca nnước hướng dn ng c đo bóc khi lượng cho
mt s công tác thường gp tại các dán nhỏ trên địa bàn xã, phường.
Do thi gian hn hẹp nên vic biên son i liu còn nhiu hạn chế, rt mong
nhận được ý kiến đóng góp, nhn xét của bạn đọc đhn thin giáo trình trong
tương lai. Xin chân thành cảm ơn.
Để có thhiểu sâu hơn về chuyên đề này các bạn có thể đọc thêm các tài liu
tham kho gii thiu phn cui cun tài liu này.
Kỹ năng đọc bản vẽ và đo bóc tiên lượng phục vụ công tác quản lý dự án đầu tư khu vực Đồng bằng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng đọc bản vẽ và đo bóc tiên lượng phục vụ công tác quản lý dự án đầu tư khu vực Đồng bằng - Người đăng: quyetduoc-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Kỹ năng đọc bản vẽ và đo bóc tiên lượng phục vụ công tác quản lý dự án đầu tư khu vực Đồng bằng 9 10 443