Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng Tư duy Hiệu quả & Sáng tạo

Được đăng lên bởi Hoàng Thông
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 2302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1: Ngôn ngữ C – Trình dịch Keil C
I. Ngôn ngữ C cho vi điều khiển
1, Giới thiệu ngôn ngữ C
Trong kỹ thuật lập trình vi điều khiển nói chung, ngôn ngữ lập trình được sử dụng
thường chia làm 2 loại: Ngôn ngữ bậc thấp và Ngôn ngữ bậc cao.
Ngôn ngữ bậc cao là các ngôn ngữ gần vơi ngôn ngữ con người hơn, do đó việc lập
trình bằng các ngôn ngữ này trở nên dễ dàng và đơn giản hơn. Có thể kể đến một số ngôn
ngữ lập trình bậc cao như C, Basic, Pascal… trong dó C là ngôn
ngữ thông dụng hơn cả trong kỹ thuật vi điều khiển. Về bản chất, sử dụng các ngôn ngữ này
thay cho ngôn ngữ bậc thấp là giảm tải cho lập trình viên trong việc nghiên cứu các tập lệnh
và xây dựng các cấu trúc giải thuật. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao cũng sẽ được
một phần mềm trên máy tính gọi là trình biên dịch (Compiler) chuyển sang dạng hợp ngữ
trước khi chuyển sang mã máy.
Khi sử dụng ngôn ngữ C người lập trình không cần hiểu sâu sắc về cấu trúc của bộ vi
điều khiển. Có nghĩa là với một người chưa quen với một vi điểu khiển cho trước sẽ xây
dựng được chương trình một cách nhanh chóng hơn, do không phải mất thời gian tìm hiểu
kiến trúc của vi điều khiển đó. Và việc sử dụng lại các chương trình đã xây dựng trước đó
cũng dễ dàng hơn, có thể sử dụng toàn bộ hoặc sửa chữa một phần.
2. Ngôn ngữ C
2.1 Kiểu dữ liệu
2.1.1 Kiểu dữ liệu trong C
Kiểu

Số Byte

Khoảng giá trị

Char

1

-128 – +127

Unsigned char

1

0 – 255

Int

2

-32768 - +32767

Unsigned int

2

0 - 65535

Long

4

-2147483648 - +2147483647

Unsigned long

4

0 – 4294697295

Float

4

* Khai báo biến:
- Cú pháp: Kiểu_dữ_liệu Vùng_nhớ Tên_biến _at_ Đia_chỉ;
Ví dụ:
Unsigned char data x;
- Khi khai báo biến có thể gán luôn cho biến giá trị ban đầu.
Ví dụ:
Thay vì: unsigned char x;
x = 0;
Ta chỉ cần: unsigned char x = 0;
- Có thể khai báo nhiều biến cùng một kiểu một lúc.
Ví dụ: unsigned int x,y,z,t;
- Chỉ định vùng nhớ: từ khoá “Vùng_nhớ” cho phép người dùng có thể chỉ ra vùng nhớ sử
dụng để lưu trữ các biến sử dụng trong chương trình. Các vùng nhớ có thể sử dụng là:
CODE, DATA, DATAB, IDATA, PDATA, XDTA. Khi không khai báo vùng nhớ trình
dịch Keil C sẽ mặc định đó là vùng nhớ DATA.
Vùng nhớ Ý nghĩa
CODE

Bộ nhớ mã nguồn chương trình

DATA

Bộ nhớ dữ liệu gồm 128 Byte thấp của RAM trong vi điều khiển

BDATA

Bộ nhớ dữ liệu có thê định địa chỉ bit, nằm trong vùng nhớ DATA

IDATA

Bộ nhớ dữ liệu gồm 128 Byte cao của RAM trong vi điều khiển chỉ có ở một
số dòng vi điều khiển sau này

PDATA

Bố nhớ dữ liệu ngoài gồm 256 Byte, được...
Bài 1: Ngôn ng C Trình dch Keil C
I. Ngôn ngữ C cho vi điu khin
1, Gii thiu ngôn ng C
Trong k thut lp trình vi điều khin nói chung, ngôn ng lp trình đưc s dng
thường chia làm 2 loi: Ngôn ngbc thp và Ngôn ng bc cao.
Ngôn ng bc cao các ngôn ng gần vơi ngôn ng con người hơn, do đó vic lp
trình bng các ngôn ng này tr nên ddàng đơn giản hơn. th k đến mt s ngôn
ng lp trình bậc cao như C, Basic, Pascal… trong dó C là ngôn
ng thông dụng hơn c trong k thuật vi điều khin. V bn cht, s dng các ngôn ngy
thay cho ngôn ng bc thp là gim ti cho lp trình viên trong vic nghiên cu các tp lnh
xây dng các cu trúc gii thut. Chương trình viết bng ngôn ng bc cao cũng s được
mt phn mm trên máy tính gi trình biên dch (Compiler) chuyn sang dng hp ng
trước khi chuyn sang mã máy.
Khi s dng ngôn ng C ngưi lp trình không cn hiu sâu sc v cu trúc ca b vi
điều khin. nghĩa vi một người chưa quen vi một vi điểu khiển cho trưc s xây
dựng được chương trình mt cách nhanh chóng hơn, do kng phi mt thi gian tìm hiu
kiến trúc của vi điu khin đó. vic s dng lại các chương trình đã xây dựng tớc đó
cũng d dàng hơn, có th s dng toàn b hoc sa cha mt phn.
2. Ngôn ng C
2.1 Kiu d liu
2.1.1 Kiu d liu trong C
Kiu
S Byte
Khong giá tr
Char
1
-128 +127
Unsigned char
1
0 255
Int
2
-32768 - +32767
Unsigned int
2
0 - 65535
Long
4
-2147483648 - +2147483647
Unsigned long
4
0 4294697295
Float
4
Kỹ năng Tư duy Hiệu quả & Sáng tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng Tư duy Hiệu quả & Sáng tạo - Người đăng: Hoàng Thông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Kỹ năng Tư duy Hiệu quả & Sáng tạo 9 10 712