Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật an toàn điện

Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1181 lần   |   Lượt tải: 5 lần
KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

03/28/15

1

Nội dung môn học
Phần 1. Khái niệm và phân tích an toàn trong các mạng điện
• Chương 1. Những khái niệm cơ bản
• Chương 2. Phân tích an toàn trong mạng điện đơn giản
• Chương 3. Phân tích an toàn trong mạng điện 3 pha
Phần 2. Các biện pháp kỹ thuật an toàn
• Chương 4. Bảo vệ nối đất
• Chương 5. Bảo vệ nối dây trung tính
• Chương 6. Bảo vệ an toàn bằng thiết bị chống dòng điện rò
Chương 7. Các biện pháp an toàn khác
• Chương 8. Xử lý, cấp cứu người bị điện giật
• Chương 9. Phòng chống điện từ trường
03/28/15

2

Tài liệu tham khảo
1. TS Nguyễn Đình Thắng, TS Nguyễn Minh Chước
Kỹ thuật an toàn điện - NXB tại chức ĐHBKHN
2. Nguyễn Xuân Phú (Chủ biên)
Kỹ thuật an toàn trong sử dụng và cung cấp điện - NXB
KHKT, 2003
3. Titres d'habilitation électrique
4. RCD protection

03/28/15

3

Phần 1. Khái niệm và PTAT trong các mạng điện
Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. CÁC TAI NẠN VỀ ĐIỆN
1.1.1. Phân loại tai nạn điện

Điện giật

Hoả hoạn cháy nổ do điện

03/28/15

Các tai nạn điện

Đốt cháy do điện

4

1.1.2. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện
Nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện

Chạm điện trực tiếp

Chạm vào các phần tử
bình thường có điện áp

03/28/15

Khác
• HQ điện
• Xuất hiện trong
KV điện trường mạnh

Chạm điện gián tiếp

Chạm vào các phần tử bình
thường không có điện áp

5

tiÕp xóc trùc tiÕp

Ph
N
. .

. .

Ing
§Êt
Pha - Trung tÝnh
03/28/15

Pha - ®Êt
6

Chạm vào thanh cái

03/28/15

7

TIẾP XÚC GIÁN TIẾP

Ph
N
. .

Ing
Đất

03/28/15

8

TIẾP XÚC GIÁN TIẾP

Ph
N
. .

Ing
Đất

03/28/15

9

1.1.3. Số liệu thống kê tai nạn điện
a. Theo cấp điện áp:
• U ≤ 1kV: 76,4%
• U > 1kV: 23,6%

b. Theo nghề nghiệp:
• Thuộc ngành điện: 42,2%
• Các ngành khác: 57,8%

Số liệu thống kê
tai nạn điện

d. Theo nguyên lứa tuổi:
• Dưới 20: 14,5%
• 21-30: 51,7%
• 31-40: 21,3%
• Trên 40: 12,5%

03/28/15

c. Theo nguyên nhân tiếp xúc điện:
• Trực tiếp: 55,9%
• Gián tiếp: 42,8%
• HQ điện: 1,12%
• Xuất hiện trong KV điện trường mạnh:0.08%

10

1.2. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN
Khi ngêi tiÕp xóc víi c¸c phÇn tö cã ®iÖn ¸p (kÓ c¶ tiÕp xóc trùc tiÕp hoÆc gi¸n
tiÕp), sÏ cã dßng ®iÖn ch¹y qua c¬ thÓ, c¸c bé phËn cña c¬ thÓ ph¶i chÞu t¸c ®éng
nhiÖt, ®iÖn ph©n vµ t¸c dông sinh häc cña dßng ®iÖn lµm rèi lo¹n, ph¸ huû c¸c bé phËn
nµy, cã thÓ dÉn ®Õn tö vong.
a) T¸c ®éng vÒ nhiÖt: cña dßng ®iÖn ®èi víi c¬ thÓ ngêi thÓ hiÖn qua hiÖn tîng g©y
báng, ph¸t nãng c¸c m¹ch m¸u, d©y thÇn kinh, tim, n·o vµ c¸c bé phËn kh¸c trªn c¬
thÓ dÉn ®Õn ph¸ huû c¸c bé phËn nµy hoÆc ...
03/28/15 1
KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN
Kỹ thuật an toàn điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật an toàn điện - Người đăng: Mẹkhôngcócánh Vàkhôngvòngthánh Nhưngtrongmắtcon Mẹluônlàthiênthần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Kỹ thuật an toàn điện 9 10 490