Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 197 trang   |   Lượt xem: 3106 lần   |   Lượt tải: 10 lần
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY-KHOA CƠ KHÍ

DƯƠNG QUỐC DŨNG - NGUYỄN TRUNG THÀNH

KỸ THUẬT AN TOÀN LAO
ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG TRONG SẢN
XUẤT CƠ KHÍ
(Sử dụng cho đào tạo đại học ngành cơ khí và chuyên ngành
công nghệ chế tạo máy)

HÀ NỘI - 2013

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY-KHOA CƠ KHÍ

DƯƠNG QUỐC DŨNG - NGUYỄN TRUNG THÀNH

KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ
(Sử dụng cho đào tạo đại học ngành cơ khí và chuyên ngành
công nghệ chế tạo máy)

HÀ NỘI – 2013

MỤC LỤC
MỤC LỤC .................................................................................................... 3
LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................. 7
Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÀ LUẬT PHÁP BẢO HỘ LAO
ĐỘNG ........................................................................................................... 9
1.1. Bảo hộ lao động(BHLĐ) ............................................................................ 9
1.1.1. Khái niệm cơ bản ................................................................................. 9
1.1.2. Mục đích, ý nghĩa, tính chất .............................................................. 13
1.1.3. Thống kê, phân tích tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp .................. 15
1.2. Bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường ................................................... 17
1.2.1. Quan điểm về môi trường .................................................................. 17
1.2.2. Đặc điểm môi trường ......................................................................... 21
1.2.3. Tầm quan trọng bảo vệ môi trường ................................................... 23
1.3. Nội dung khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động ......................................... 26
1.3.1. Nội dung khoa học kỹ thuật ............................................................... 26
1.3.2. Luật pháp về BHLĐ........................................................................... 33
1.4. Nội dung về ATVSLĐ .............................................................................. 38
1.4.1. Đối tượng và phạm vi áp dụng .......................................................... 39
1.4.2. Nghĩa vụ và quyền của các bên ......................................................... 40
1.4.3. Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi ............................................................. 46
1.4.4. Quy định ATVSLĐ..............................................................
HC VIN K THUT QUÂN S
B MÔN CH TO MÁY-KHOA CƠ KHÍ
DƯƠNG QUC DŨNG - NGUYN TRUNG THÀNH
K THUT AN TOÀN LAO
ĐỘNG VÀ BO V MÔI
TRƯỜNG TRONG SN
XUT CƠ KHÍ
(S dng cho đào to đại hc ngành cơ khí và chuyên ngành
công ngh chế to máy)
HÀ NI - 2013
HC VIN K THUT QUÂN S
Kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
197 Vietnamese
Kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí 9 10 580