Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật bao bì thực phẩm

Được đăng lên bởi nguyenthihiencntp
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
Ñoáng Thò Anh Ñaøo
KYÕ THUAÄT
BAO BÌ THÖÏC PHAÅM
NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH - 2005
kỹ thuật bao bì thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật bao bì thực phẩm - Người đăng: nguyenthihiencntp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
kỹ thuật bao bì thực phẩm 9 10 815