Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT BAO BÌ THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi Long Le
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 17 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC&ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC LAÏC HOÀNG
------

------

KYÕ THUAÄT BAO BÌ
THÖÏC PHAÅM
Giaûng vieân: PGS.TS. ÑOÁNG THÒ ANH ÑAØO

1

NOÄI DUNG
1

GIÔÙI THIEÄU VEÀ BAO BÌ THÖÏC PHAÅM

1.1 Ñònh nghóa bao bì thöïc phaåm
1.2 Chöùc naêng
1.3 Phaân loaïi

2

NHAÕN HIEÄU BAO BÌ THÖÏC PHAÅM

2.1 Vai troø cuûa nhaõn hieäu
2.2 Noäi dung ghi nhaõn
2.3 Hình thöùc ghi
2.4 Quy ñònh veà dieän tích phaàn chính cuûa nhaõn (PDP)

3

MAÕ SOÁ MAÕ VAÏCH

3.1 Ñaëc ñieåm cuûa maõ soá maõ vaïch (MSMV)
3.2 Caáu taïo MSMV EANEAN-13 vaø EAN
EAN--8 cuûa haøng hoùa baùn leû
3.3 Caáu taïo MS EANEAN-14 vaø MV ITF14 cuûa bao bì vaän
chuyeån haøng hoùa (ñôn vò göûi ñi)
ñi)
2

4. BAO BÌ VAÄN CHUYEÅN HAØNG HOÙA

4.1 Vaät lieäu vaø Caáu taïo bao bì vaän chuyeån
4.2 Quy caùch veà saép xeáp cuûa bao bì vaän chuyeån

5 BAO BÌ THUÛY TINH
5.1 Vaät lieäu vaø Caáu taïo
5.2 Caùc yeáu toá aûnh höôûng tính beàn
6

BAO BÌ KIM LOAÏI
6.1 Phaân loaïi vaø ñaëc ñieåm
6.2 Bao bì theùp traùng thieác
6.3 Bao bì nhoâm

7 BAO BÌ PLASTIC
7.1 Caùc loaïi plastic laøm bao bì thöïc phaåm _ ñaëc tính
7.2 Nguyeân taéc cheá taïo bao bì plastic
7.3 Caáu taïo cuûa bao bì gheùp nhieàu lôùp
3

8. BAO BÌ GHEÙP NHIEÀU LÔÙP
8.1. Giôùi thieäu_ Ñaëc tính _ Caáu truùc
8.2. Bao bì tetrapak
8.3. Bao bì gheùp cuûa caùc loaïi thöïc phaåm
9. AN TOAØN – VEÄ SINH (ATVS) BAO BÌ
9.1. Ñaëc tính ATVS cuûa caùc loaïi thöïc phaåm
9.2. Söï laây nhieãm vi sinh hoaëc ñoäc toá töø bao bì
9.3. Phöông thöùc veä sinh bao bì

4

1. GIÔÙI THIEÄU VEÀ BAO BÌ
THÖÏC PHAÅM

1.1. Ñònh nghóa:
1.2. Chức năng của bao bì thực ph m
1.3. Phaân loại bao bì thực ph m
Muïc tieâu:
- Hieåu ñöôïc theá naøo laø bao bì
- Hieåu ñöôïc chöùc naêng cuûa bao bì ñeå
öùng duïng moät caùch hôïp lyù.
- Naém roõ ñöôïc söï phaân bieät caùc loaïi
bao bì.

5

1.1. Ñònh nghóa:

_ Bao bì thöïc phaåm laø vaät chöùa ñöïng, bao goùi
thöïc phaåm thaønh ñôn vò cho muïc ñích thöông
maïi.
_ Bao bì goàm moät hoaëc nhieàu lôùp
_ Bao boïc hoaøn toaøn hoaëc moät phaàn saûn phaåm
CHAÁT LÖÔÏNG THÖÏC PHAÅM goàm 3 khía caïnh:
_ Theå hieän tính khaû duïng: maøu saéc, ñoä töôi, muøi vò,
caáu truùc, Quy caùch bao bì, caùch söû duïng, Caùc thaønh
phaàn dinh döôõng.
_ Theå hieän tính an toaøn: khoâng coù nhöõng hoùa chaát
vaø sinh vaät gaây haïi söùc khoûe ngöôøi tieâu duøng, luoân
luoân ñöôïc kieåm tra chaët cheõ bôûi nhaø saûn xuaát vaø cô
quan coù thaåâm quyeàn nhaø nöôùc
_ Tính xaùc thöïc: Coâng boá treân nhaõn hay quaûng caù
o
6
phuø hôïp vôùi ñaëc tính saûn phaåm.

H 1.3: Bao bì
th...
BOÄ GIAÙO DUÏC&ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC LAÏC HOÀNG
------

------
KYÕ THUAÄT BAO BÌ
THÖÏC PHAÅM
Giaûng vieân
: PGS.TS. ÑOÁNG THÒ ANH ÑAØO
Giaûng vieân
: PGS.TS. ÑOÁNG THÒ ANH ÑAØO
1
KỸ THUẬT BAO BÌ THỰC PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ THUẬT BAO BÌ THỰC PHẨM - Người đăng: Long Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
KỸ THUẬT BAO BÌ THỰC PHẨM 9 10 169