Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật chạm mặt đất

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1030 lần   |   Lượt tải: 0 lần
73

Ch−¬ng 5

Kü thuËt tr¹m mÆt ®Êt
5.1 CÊu h×nh chung cña tr¹m mÆt ®Êt
5.1.1 CÊu h×nh vµ chøc n¨ng cña tr¹m mÆt ®Êt
Tr¹m mÆt ®Êt bao gåm c¸c khèi chÝnh: Anten, bé HPA, bé LNA, c¸c bé biÕn
®æi tÇn sè ph¸t thu, bé ®iÒu chÕ vµ gi¶i ®iÒu chÕ, thiÕt bÞ sãng mang ®Çu cuèi vµ
thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ gi¸m s¸t.

LNA

Tracking
system

D/C

IF
Amp

Oscil
lator

Feeder
System

DEM

MAE

Oscil
lator
HPA

U/C

IF
Amp

MOD

H×nh 5.1 S¬ ®å khèi cña tr¹m mÆt ®Êt.
Tr¹m mÆt ®Êt gåm cã 2 nh¸nh: Nh¸nh ph¸t tÝn hiÖu vµ nh¸nh thu tÝn hiÖu.
ë nh¸nh ph¸t: TÝn hiÖu tõ thiÕt bÞ truyÒn dÉn trªn mÆt ®Êt (ch¼ng h¹n tõ bé ghÐp
kªnh..) ®−îc ®−a ®Õn bé ®a truy cËp vµ qua bé ®iÒu chÕ thµnh tÝn hiÖu trung tÇn. Sau
®ã ®−îc biÕn ®æi thµnh tÝn hiÖu cao tÇn nhê bé ®æi tÇn lªn U/C vµ ®−îc ®−a vµo bé
khuÕch ®¹i c«ng suÊt cao HPA ®Ó ®ñ c«ng suÊt ®−a ra anten bøc x¹ lªn vÖ tinh.
ë nh¸nh thu: anten tr¹m mÆt ®Êt thu tÝn hiÖu tõ vÖ tinh, sau ®ã ®−îc m¸y thu
khuÕch ®¹i t¹p ©m thÊp, qua bé ®æi tÇn xuèng D/C ®Ó biÕn thµnh trung tÇn råi ®−îc
gi¶i ®iÒu chÕ vµ ®−a ®Õn thiÕt bÞ ®a truy cËp, qua thiÕt bÞ gi¶i ghÐp kªnh ®Ó ®−a tÝn
hiÖu vµo c¸c kªnh th«ng tin riªng lÏ.
5.1.2 C¸c c«ng nghÖ quan träng ®èi víi tr¹m mÆt ®Êt
C«ng nghÖ anten: Yªu cÇu cã hÖ sè t¨ng Ých cao, hiÖu suÊt cao, biÓu ®å bøc x¹ cao,
bóp sãng phô nhá, ®Æc tÝnh ph©n cùc tèt vµ ®Æc tÝnh nhiÔu thÊp.

74
C«ng nghÖ m¸y ph¸t c«ng suÊt cao: yªu cÇu cã hÖ sè khuÕch ®¹i c«ng suÊt cao vµ cã
kh¶ n¨ng chèng nhiÔu xuyªn ®iÒu chÕ.
C«ng nghÖ m¸y thu nhiÔu thÊp: yªu cÇu ®Æc tÝnh nhiÔu thÊp vµ hÖ sè khuÕch ®¹i lín.
C«ng nghÖ ®iÒu khiÓn tiÕng déi: yªu cÇu triÖt vµ nÐn tiÕng déi, cã hiÖu qu¶ truyÒn
dÉn cao vµ cã kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn lçi.
5.2 C«ng nghÖ m¸y ph¸t
5.2.1 M¸y ph¸t c«ng suÊt cao
Trong th«ng tin vÖ tinh, do ®Æt ®iÓm cù li th«ng tin rÊt xa, tÝn hiÖu bÞ hÊp thô
lín nªn yªu cÇu m¸y ph¸t cña tr¹m vÖ tinh mÆt ®Êt ph¶i cã c«ng suÊt cao hµng tr¨m
®Õn hµng ngµn watt ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng suÊt cña tÇn sè bøc x¹ bï ®−îc tæn hao
trªn ®−êng truyÒn vµ ®¹t ®−îc c−êng ®é tr−êng ®ñ lín ë vÖ tinh
M¸y ph¸t c«ng suÊt cao ®−îc quyÕt ®Þnh bëi lo¹i vµ sè sãng mang, nãi chung
®−îc thùc hiÖn mét trong hai d¹ng sau:
* C¸c sãng mang ®−îc khuÕch ®¹i b»ng mét bé HPA chung.

HPA

C
O
M
B
I
N
E
R

U/C

IFA

MOD

U/C

IFA

MOD

U/C

IFA

MOD

H×nh 5.3 C¸c sãng mang ®−îc khuÕch ®¹i b»ng mét bé HPA chung.
Yªu cÇu bé khuÕch ®¹i c«ng suÊt møc cao ph¶i cã b¨ng th«ng ®ñ réng ®Ó
khuÕch ®¹i c¸c sãng mang cña tÊt c¶ c¸c kªnh víi møc c«ng suÊt ra cã ®é dù tr÷ ®ñ
lín ®Ó cã thÓ bï ®−îc tæn hao c«n...
73
Ch¬ng 5
Kü thuËt tr¹m mÆt ®Êt
5.1 CÊu h×nh chung cña tr¹m mÆt ®Êt
5.1.1 CÊu h×nh vµ chøc n¨ng cña tr¹m mÆt ®Êt
Tr¹m mÆt ®Êt bao gåm c¸c khèi chÝnh: Anten, bé HPA, bé LNA, c¸c bé biÕn
®æi tÇn sè ph¸t thu, bé ®iÒu chÕ vµ gi¶i ®iÒu chÕ, thiÕt bÞ sãng mang ®Çu cuèi vµ
thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ gi¸m s¸t.
H×nh 5.1 S¬ ®å khèi cña tr¹m mÆt ®Êt.
Tr¹m mÆt ®Êt gåm cã 2 nh¸nh: Nh¸nh ph¸t tÝn hiÖu vµ nh¸nh thu tÝn hiÖu.
ë nh¸nh ph¸t: TÝn hiÖu tõ thiÕt bÞ truyÒn dÉn trªn mÆt ®Êt (ch¼ng h¹n tõ bé ghÐp
kªnh..) ®îc ®a ®Õn bé ®a truy cËp vµ qua bé ®iÒu chÕ thµnh tÝn hiÖu trung tÇn. Sau
®ã ®îc biÕn ®æi thµnh tÝn hiÖu cao tÇn nhê bé ®æi tÇn lªn U/C vµ ®îc ®a vµo bé
khuÕch ®¹i c«ng suÊt cao HPA ®Ó ®ñ c«ng suÊt ®a ra anten bøc x¹ lªn vÖ tinh.
ë nh¸nh thu: anten tr¹m mÆt ®Êt thu tÝn hiÖu tõ vÖ tinh, sau ®ã ®îc m¸y thu
khuÕch ®¹i t¹p ©m thÊp, qua bé ®æi tÇn xuèng D/C ®Ó biÕn thµnh trung tÇn råi ®îc
gi¶i ®iÒu chÕ vµ ®a ®Õn thiÕt bÞ ®a truy cËp, qua thiÕt bÞ gi¶i ghÐp kªnh ®Ó ®a tÝn
hiÖu vµo c¸c kªnh th«ng tin riªng lÏ.
5.1.2 C¸c c«ng nghÖ quan träng ®èi víi tr¹m mÆt ®Êt
C«ng nghÖ anten: Yªu cÇu cã hÖ sè t¨ng Ých cao, hiÖu suÊt cao, biÓu ®å bøc x¹ cao,
bóp sãng phô nhá, ®Æc tÝnh ph©n cùc tèt vµ ®Æc tÝnh nhiÔu thÊp.
IF
Amp
D/
C
LNA
Feede
r
System
Tracking
system
HPA
IF
Amp
U/
C
DEM
MAE
MOD
Oscil
lato
r
Oscil
lato
r
kỹ thuật chạm mặt đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật chạm mặt đất - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
kỹ thuật chạm mặt đất 9 10 117