Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật cơ khí Cạo và mài

Được đăng lên bởi nguyenvantung911
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch‡¬ng VI
C¹o vÖ mÖI

6.1

.ThÕ nμo lμ c¹o gät kim lo¹i?
C¹o lμ dïng c¸c lo¹i dao kh¸c nhau ®Ó c¹o ®i líp kim lo¹i rÊt máng trªn bÒ mÆt chi
tiÕt gia c«ng, nh»m n©ng cao ®é bãng s¹ch bÒ mÆt vμ ®é chÝnh x¸c h×nh d¹ng cña nã.
Th«ng th†êng lμ ®em chi tiÕt cÇn gia c«ng vμ phèi víi bμn m¸p ( ph¼ng) th†íc ph¼ng
hoÆc chi tiÕt phèi hîp ®· gia c«ng tinh, ®Ó n¹o gät ®i nh÷ng ®iÓm cao cña chi tiÕt gia
c«ng. Qua nhiÒu lÇn rμ phèi lÇn l†ît c¹o bá ®iÓm cao, lμm t¨ng ®iÓm tiÕp xóc cña bÒ
mÆt phèi hîp, h×nh thμnh h×nh d¸ng chÝnh x¸c cña chi tiÕt hoÆc phèi hîp khÝt khao
gi÷a mÆt tiÕp xóc.
6.2.C¹o th†êng chia thμnh nh÷ng qu¸ tr×nh nμo? hoa v¨n th†êng thÊy cã nh÷ng lo¹i
nμo?
Qu¸ tr×nh chung cña c¹o gät chia ra: c¹o th«. C¹o mÞn, c¹o tinh vμ c¹o hoa v¨n …..
C¹o th« th†êng lμ nh»m lo¹i bá c¸c ®Êu vÕt dao do gia c«ng c¬ khÝ ®Ó l¹i, vμ c¸c låi
lâm, cong vÑo râ rÖt trªn bÒ mÆt chi tiÕt. C¹o mÞn lμ trªn c¬ së c¹o th«, chän c¹o
nh÷ng ®iÓm lín mμ s¸ng xuÊt hiÖn sau khi rμ phèi;lμm cho c¸c ®iÓm ®ã tõ to chë
thμnh nhá, nh»m ®¹t ®†îc yªu cÇu sè ®iÓm hiÖn raTrong ®¬n vÞ diªn tÝch
. Ph†¬ng ph¸p c¹o tinh gièng nh† c¹o mÞn, chØ cã lμ vÖt dao ng¾n, ph¶i mÞn, nh»m ®¹t
®†îc yªu cÇu chÝnh x¸c cao h¬n. C¹o hoa v¨n cã hai tr†êng hîp: mét tr†êng hîp lμ
trªn c¬ së c¹o mÞn, lμm cho nh÷ng hoa c¹o trªn ®†êng hoÆc mÆt ph¼ng ®· lé ra thªm
phÇn ®Ñp lªn; mét lo¹i kh¸c lμ, c¹o ra mét líp hoa v¨n trªn ®†êng vÖt cñabμo tinhvμ
mμi tinh hoÆc bÒ mÆt cã chuyÓn ®éng t†¬ng ®èi, ®Ó nã gi÷ ®Çu, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn
lμm tr¬n, vμ n©ng cao chÊt l†îng ngo¹i quan cña s¶n phÈm. Hoa v¨n th†êng thÊy cã
hoa v¨n « vu«ng, hoa v¨n l†ìi liÒm, hoa v¨n sîi xÝch vμ hoa v¨n chim Ðn…
6.3.Lîng d gia c«ng
L†îng d† c¹o n¹o cã thÓ tham kh¶o b¶ng 6-1 ®Ó chän. L†îng d† c¹o n¹o hîp lý cã
liªn quan ®Õn diÖn tÝch cÇn n¹o cña chi tiÕt. NÕu ®é chÞu lùc cña chi tiÕt t†¬ng ®èi
kÐm, dÔ biÕn d¹ng th× l†îng d† c¹o ph¶i h¬i lín h¬n trÞ sè trong b¶ng.155

B¶ng 6-1: l†îng d† c¹o n¹o(mm)

§é réng mÆt
ph¼ng
> 100
> 100~ 500
§†êng kÝnh
lç
>= 80
< 80 ~100
< 180 ~360

L†îng d† c¹o n¹o mÆt ph¼ng
ChiÒu dμi mÆt ph¼ng
100 – 500 > 500- 1000
> 1000
>
~2000
2000~4000
0, 10
0,15
0, 20
0,25
0,15
0,20
0,25
0, 30
L†îng d† c¹o mÆt cong
ChiÒu dμi lç
>= 100
> 100 ~200
0,05
0,08
0,10
0,15
0,15
0,25

> 4000~
6000
0,30
0,40

>200 ~300
0,12
0,25
0,35

6.4.ChÊt lé hiÖn cã nh÷ng lo¹i nμo? sö dông ra sao?
B«i chÊt lé hiÖn lªn bÒ mÆt chi tiÕt rμ phèi vμ dông cô kiÓm tra, sau khi rμ phèi l¾p
r¸p, th«ng qua c¸c ®iÓm tiÕp xóc cã thÓ lé hiÖn ra t×nh h×nh...
http://www.ebook.edu.vn
155
Ch¬ng VI
C¹o vÖ mÖI
6.1 .ThÕ nμo lμ c¹o gät kim lo¹i?
C¹o lμ dïng c¸c lo¹i dao kh¸c nhau ®Ó c¹o ®i líp kim lo¹i rÊt máng trªn bÒ mÆt chi
tiÕt gia c«ng, nh»m n©ng cao ®é bãng s¹ch bÒ mÆt vμ ®é chÝnh x¸c h×nh d¹ng cña nã.
Th«ng thêng lμ ®em chi tiÕt cÇn gia c«ng vμ phèi víi bμn m¸p ( ph¼ng) thíc ph¼ng
hoÆc chi tiÕt phèi hîp ®· gia c«ng tinh, ®Ó n¹o gät ®i nh÷ng ®iÓm cao cña chi tiÕt gia
c«ng. Qua nhiÒu lÇn rμ phèi lÇn lît c¹o bá ®iÓm cao, lμm t¨ng ®iÓm tiÕp xóc cña bÒ
mÆt phèi hîp, h×nh thμnh h×nh d¸ng chÝnh x¸c cña chi tiÕt hoÆc phèi hîp khÝt khao
gi÷a mÆt tiÕp xóc.
6.2.C¹o thêng chia thμnh nh÷ng qu¸ tr×nh nμo? hoa v¨n thêng thÊy cã nh÷ng lo¹i
nμo?
Qu¸ tr×nh chung cña c¹o gät chia ra: c¹o th«. C¹o mÞn, c¹o tinh vμ c¹o hoa v¨n …..
C¹o th« thêng lμ nh»m lo¹i bá c¸c ®Êu vÕt dao do gia c«ng c¬ khÝ ®Ó l¹i, vμ c¸c låi
lâm, cong vÑo râ rÖt trªn bÒ mÆt chi tiÕt. C¹o mÞn lμ trªn c¬ së c¹o th«, chän c¹o
nh÷ng ®iÓm lín mμ s¸ng xuÊt hiÖn sau khi rμ phèi;lμm cho c¸c ®iÓm ®ã tõ to chë
thμnh nhá, nh»m ®¹t ®îc yªu cÇu sè ®iÓm hiÖn raTrong ®¬n vÞ diªn tÝch
. Ph¬ng ph¸p c¹o tinh gièng nh c¹o mÞn, chØ cã lμ vÖt dao ng¾n, ph¶i mÞn, nh»m ®¹t
®îc yªu cÇu chÝnh x¸c cao h¬n. C¹o hoa v¨n cã hai trêng hîp: mét trêng hîp lμ
trªn c¬ së c¹o mÞn, lμm cho nh÷ng hoa c¹o trªn ®êng hoÆc mÆt ph¼ng ®· lé ra thªm
phÇn ®Ñp lªn; mét lo¹i kh¸c lμ, c¹o ra mét líp hoa v¨n trªn ®êng vÖt cñabμo tinhvμ
mμi tinh hoÆc bÒ mÆt cã chuyÓn ®éng t¬ng ®èi, ®Ó nã gi÷ ®Çu, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn
lμm tr¬n, vμ n©ng cao chÊt lîng ngo¹i quan cña s¶n phÈm. Hoa v¨n thêng thÊy cã
hoa v¨n « vu«ng, hoa v¨n lìi liÒm, hoa v¨n sîi xÝch vμ hoa v¨n chim Ðn…
6.3.Lîng d gia c«ng
L
îng d c¹o n¹o cã thÓ tham kh¶o b¶ng 6-1 ®Ó chän. Lîng d c¹o n¹o hîp lý cã
liªn quan ®Õn diÖn tÝch cÇn n¹o cña chi tiÕt. NÕu ®é chÞu lùc cña chi tiÕt t¬ng ®èi
kÐm, dÔ biÕn d¹ng th× lîng d c¹o ph¶i h¬i lín h¬n trÞ sè trong b¶ng.
Kỹ thuật cơ khí Cạo và mài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật cơ khí Cạo và mài - Người đăng: nguyenvantung911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kỹ thuật cơ khí Cạo và mài 9 10 449