Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật cơ khí Uốn , nắn , cắt , quấn thủ công loxo , tán và hà

Được đăng lên bởi nguyenvantung911
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch}¬ng VII: Uèn, N¾n, C¾t, QuÊn thñ c«ng lß xo, T¸n vÖ hÖn
1. Qu¸ tr×nh biÕn d¹ng cña vËt liÖu kim lo¹i díi t¸c dông ngo¹i lùc nh thÕ
nμo?
H×nh 7-1 thÓ hiÖn quan hÖ gi÷a sù biÕn d¹ng vËt liÖu kim lo¹i víi lùc bªn ngoμi
khi que thö b»ng thÐp mÒm bÞ kÐo d·n trªn m¸y thö vËt liÖu. Trong h×nh (a), ®o¹n Ob
lμ ®†êng th¼ng, chøng tá r»ng b¾t ®Çu tõ "kh«ng", sau khi cã t¶i lªn que thö th× gi÷a
sù biÕn d¹ng trong ph¹m vi Ob vμ sù t¨ng phô t¶i lμ tû lÖ thuËn víi nhau. NÕu lóc ®ã
c¾t bá phô t¶i th× sù biÕn d¹ng còng sÏ mÊt, que thö sÏ kh«i phôc kÝch th†íc ban ®Çu,
tøc lμ que thö ë vμo tr¹ng th¸i biÕn d¹ng ®μn håi trong ®o¹n Ob. Phô t¶i t¨ng ®Õn
®iÓm C, vËt liÖu vÉn tiÕp tôc biÕn d¹ng. Qua h×nh cã thÓ thÊy: cd lμ ®o¹n th¼ng n»m
ngang, hiÖn t†îng nμy gäi lμ "khuÊt phôc", nã chøng tá b¾t ®Çu tõ ®iÓm C, que thö
n¶y sinh biÕn d¹ng dÎo râ rÖt. Sau ®iÓm d víi sù t¨ng dÇn phô t¶i, vËt thö n¶y sinh
biÕn d¹ng râ rÖt. §Æc ®iÓm cña biÕn d¹ng dÎo lμ sau khi c¾t bá phô t¶i, que thö kh«ng
thÓ kh«i phôc l¹i kÝch th†íc cò. Khi ®Õn ®iÓm B, phô t¶i ®¹t tíi sè trÞ lín nhÊt. C¸i
®†îc ph¶n ¸nh trong h×nh (a) chØ lμ quan hÖ gi÷a phô t¶i bªn ngoμi víi l†îng biÕn
d¹ng. Trªn thùc tÕ, sù biÕn d¹ng cña kim lo¹i cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi sù thay ®æi
øng lùc bªn trong vËt liÖu do ngo¹i lùc g©y nªn. VÝ dô, sù duçi gi·n ë ®o¹n cd cña que
thö hÇu nh† diÔn ra trong t×nh h×nh lùc bªn ngoμi kh«ng t¨ng. Nh†ng sù duçi gi·n cña
que thö ë ®o¹n cd tÊt nhiªn dÉn ®Õn sù co nhá ®†êng kÝnh cña que thö. V× thÕ, sù
biÕn d¹ng cña chi tiÕt thö ë ®o¹n cd lμ diÔn ra trong t×nh h×nh øng lùc kh«ng ngõng
t¨ng. ë ®iÓm B, ®†êng kÝnh cña mét bé phËn nμo ®ã sÏ xuÊt hiÖn hiÖn t†îng co nhá râ
rÖt (gäi lμ hiÖn t†îng "th¾t cæ chai"). Tuy phô t¶i tõ sau ®iÓm B tõ tõ gi¶m, cßn øng
lùc thùc sù bªn trong que thö l¹i tõ tõ t¨ng lªn cïng víi sù ph¸t triÓn cña hiÖn t†îng
"th¾t cæ chai". Cuèi cïng øng lùc lín nhÊt mμ que thö kh«ng thÓ chÞu næi sÏ g©y nªn
ph¸ ho¹i. Trong qu¸ tr×nh kÐo d·n thÐp mÒm, quan hÖ gi÷a øng lùc thùc vμ øng biÕn
thùc nh† h×nh b thÓ hiÖn.
§†êng cong øng biÕn, øng lùc khi kÐo d·n que thÐp mÒm ®· thÓ hiÖn quan hÖ
sù biÕn d¹ng vËt liÖu kim lo¹i d†íi sù t¸c dông cña ngo¹i lùc cho ®Õn khi bÞ ph¸ ho¹i.
TrÞ sè øng lùc t†¬ng øng t¹i ®iÓm b, c, B trong h×nh, lÇn l†ît ®†îc gäi lμ: giíi h¹n tû
lÖ GP, giíi h¹n ch¶y Gc (hoÆc c†êng ®é khuÊt phôc), giíi h¹n bÒn Gb (hoÆc c†êng ®é
chèng kÐo). C¨n cø vμo ®†êng ®Æc tÝnh øng lùc, øng biÕn cña vËt liÖu kim lo¹i cã thÓ
thÊy, nÕu lîi dông biÕn d¹ng ®μn håi cña chi tiÕt kim lo¹i (nh...
http://www.ebook.edu.vn
177
Ch}¬ng VII
:
Uèn, N¾n, C¾t, QuÊn thñ c«ng lß xo, T¸n vÖ hÖn
1. Qu¸ tr×nh biÕn d¹ng cña vËt liÖu kim lo¹i díi t¸c dông ngo¹i lùc nh thÕ
nμo?
H×nh 7-1 thÓ hiÖn quan hÖ gi÷a sù biÕn d¹ng vËt liÖu kim lo¹i víi lùc bªn ngoμi
khi que thö b»ng thÐp mÒm bÞ kÐo d·n trªn m¸y thö vËt liÖu. Trong h×nh (a), ®o¹n Ob
lμ ®êng th¼ng, chøng tá r»ng b¾t ®Çu tõ "kh«ng", sau khi cã t¶i lªn que thö th× gi÷a
sù biÕn d¹ng trong ph¹m vi Ob vμ sù t¨ng phô t¶i lμ tû lÖ thuËn víi nhau. NÕu lóc ®ã
c¾t bá phô t¶i th× sù biÕn d¹ng còng sÏ mÊt, que thö sÏ kh«i phôc kÝch thíc ban ®Çu,
tøc lμ que thö ë vμo tr¹ng th¸i biÕn d¹ng ®μn håi trong ®o¹n Ob. Phô t¶i t¨ng ®Õn
®iÓm C, vËt liÖu vÉn tiÕp tôc biÕn d¹ng. Qua h×nh cã thÓ thÊy: cd lμ ®o¹n th¼ng n»m
ngang, hiÖn tîng nμy gäi lμ "khuÊt phôc", nã chøng tá b¾t ®Çu tõ ®iÓm C, que thö
n¶y sinh biÕn d¹ng dÎo râ rÖt. Sau ®iÓm d víi sù t¨ng dÇn phô t¶i, vËt thö n¶y sinh
biÕn d¹ng râ rÖt. §Æc ®iÓm cña biÕn d¹ng dÎo lμ sau khi c¾t bá phô t¶i, que thö kh«ng
thÓ kh«i phôc l¹i kÝch thíc cò. Khi ®Õn ®iÓm B, phô t¶i ®¹t tíi sè trÞ lín nhÊt. C¸i
®îc ph¶n ¸nh trong h×nh (a) chØ lμ quan hÖ gi÷a phô t¶i bªn ngoμi víi lîng biÕn
d¹ng. Trªn thùc tÕ, sù biÕn d¹ng cña kim lo¹i cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi sù thay ®æi
øng lùc bªn trong vËt liÖu do ngo¹i lùc g©y nªn. VÝ dô, sù duçi gi·n ë ®o¹n cd cña que
thö hÇu nh diÔn ra trong t×nh h×nh lùc bªn ngoμi kh«ng t¨ng. Nhng sù duçi gi·n cña
que thö ë ®o¹n cd tÊt nhiªn dÉn ®Õn sù co nhá ®êng kÝnh cña que thö. V× thÕ, sù
biÕn d¹ng cña chi tiÕt thö ë ®o¹n cd lμ diÔn ra trong t×nh h×nh øng lùc kh«ng ngõng
t¨ng. ë ®iÓm B, ®êng kÝnh cña mét bé phËn nμo ®ã sÏ xuÊt hiÖn hiÖn tîng co nhá râ
rÖt (gäi lμ hiÖn tîng "th¾t cæ chai"). Tuy phô t¶i tõ sau ®iÓm B tõ tõ gi¶m, cßn øng
lùc thùc sù bªn trong que thö l¹i tõ tõ t¨ng lªn cïng víi sù ph¸t triÓn cña hiÖn tîng
"th¾t cæ chai". Cuèi cïng øng lùc lín nhÊt mμ que thö kh«ng thÓ chÞu næi sÏ g©y nªn
ph¸ ho¹i. Trong qu¸ tr×nh kÐo d·n thÐp mÒm, quan hÖ gi÷a øng lùc thùc vμ øng biÕn
thùc nh h×nh b thÓ hiÖn.
§êng cong øng biÕn, øng lùc khi kÐo d·n que thÐp mÒm ®· thÓ hiÖn quan hÖ
sù biÕn d¹ng vËt liÖu kim lo¹i díi sù t¸c dông cña ngo¹i lùc cho ®Õn khi bÞ ph¸ ho¹i.
TrÞ sè øng lùc t¬ng øng t¹i ®iÓm b, c, B trong h×nh, lÇn lît ®îc gäi lμ: giíi h¹n tû
G
P
, giíi h¹n ch¶y G
c
(hoÆc cêng ®é khuÊt phôc), giíi h¹n bÒn G
b
(hoÆc cêng ®é
chèng kÐo). C¨n cø vμo ®êng ®Æc tÝnh øng lùc, øng biÕn cña vËt liÖu kim lo¹i cã thÓ
thÊy, nÕu lîi dông biÕn d¹ng ®μn håi cña chi tiÕt kim lo¹i (nh lß xo kim lo¹i) th× øng
lùc chÞu t¶i khi lμm viÖc g©y nªn kh«ng ®îc vît qu¸ giíi h¹n tû lÖ cña vËt liÖu kim
lo¹i ®ã; NÕu lîi dông kh¶ n¨ng biÕn d¹ng dÎo (nh uèn, n¾n) cña vËt liÖu kim lo¹i th×
ngo¹i lùc ph¶i lμm cho øng lùc cña vËt liÖu vît qu¸ giíi h¹n khuÊt phôc cña vËt liÖu,
nÕu muèn t¨ng biÕn d¹ng liªn tôc th× ph¶i t¨ng thªm ngo¹i lùc, song ph¶i b¶o ®¶m
øng lùc cña vËt liÖu kh«ng vît qu¸ giíi h¹n cêng ®é; Khi lμm cho vËt liÖu kim lo¹i
Kỹ thuật cơ khí Uốn , nắn , cắt , quấn thủ công loxo , tán và hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật cơ khí Uốn , nắn , cắt , quấn thủ công loxo , tán và hà - Người đăng: nguyenvantung911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kỹ thuật cơ khí Uốn , nắn , cắt , quấn thủ công loxo , tán và hà 9 10 665