Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật điện tử

Được đăng lên bởi chi-khong-tien
Số trang: 237 trang   |   Lượt xem: 6557 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1

MỞ ĐẦU
Kỹ thuật điện tử và tin học là một ngành mũi nhọn mới phát triển. Trong một
khoảng thời gian tương đối ngắn (so với các ngành khoa học khác), từ khi ra đời
tranzito (1948), nó đã có những tiến bộ nhảy vọt, mang lại nhiều thay đối lớn và sâu
sắc trong hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống, dần trở thành một trong những công cụ
quan trọng nhất của cách mạng kỹ thuật trình độ cao (mà điểm trung tâm là tự động
hóa từng phần hoặc hoàn toàn, tin học hoá, phương pháp công nghệ và vật liệu mới).
Để bước đầu làm quen với những vấn đề cơ bản nhất của ngành mang ý nghĩa
đại cương, chương mở đầu sẽ đề cập tới các khái niệm cơ sở nhập môn và giới thiệu
cấu trúc các hệ thống điện tử điển hình.

1.1.

CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN

1.1.1 Điện áp và dòng điện
Có hai khái niệm định lượng cơ bản của một mạch điện. Chúng cho phép xác
định trạng thái về điện ở những điểm, những bộ phận khác nhau vào những thời điểm
khác nhau của mạch điện và do vậy chúng còn được gọi là các thông số trạng thái cơ
bản của một mạch điện.
Khái niệm điện áp được rút ra từ khái niệm điện thế trong vật lý, là hiệu số điện
thế giữa hai điểm khác nhau của mạch điện. Thường một điểm nào đó của mạch
được chọn làm điểm gốc có điện thế bằng 0 (điểm nối đất). Khi đó, điện thế của mọi
điểm khác trong mạch có giá trị âm hay dương được mang so sánh với điểm gốc và
được hiểu là điện áp tại điểm tương ứng. Tổng quát hơn, điện áp giữa hai điểm A và
B của mạch (ký hiệu là UAB)xác định bởi:
UAB = VA - VB = -UBA
Với VA và VB là điện thế của A và B so với gốc (điểm nói đất hay còn gọi là nối mát).
Khái niệm dòng điện là biểu hiện trạng thái chuyển động của các hạt mang điện
trong vật chất do tác động của trường hay do tồn tại một gradien nồng độ hạt theo
không gian. Dòng điện trong mạch có chiều chuyển động từ nơi có điện thế cao đến
nơi có điện thế thấp, từ nơi có mật độ hạt tích điện dương cao đến nơi có mật độ hạt
tích điện dương thấp và do vậy ngược với chiều chuyển động của điện tử.
Từ các khái niệm đã nêu trên, cần rút ra mấy nhận xét quan trọng sau:
a) Điện áp luôn được đo giữa hai điểm khác nhau của mạch trong khi dòng điện
được xác định chỉ tại một điểm của mạch.
b) Để bảo toàn điện tích, tổng các giá trị các dòng điện đi vào một điểm của mạch
luôn bằng tổng các giá trị dòng điện đi ra khỏi điểm đó (quy tắc nút với dòng điện). Từ
đó suy ra, trên một đoạn mạch chỉ gồm các phần tử nối tiếp nhau thì dòng điện tại mọi
điểm là như nhau.

1

c) Điện áp giữa hai điểm A và B khác nhau của mạch nếu đo theo mọi...
1
Chương 1
M ĐẦU
K thut đin t tin hc mt ngành mũi nhn mi phát trin. Trong mt
khong thi gian tương đối ngn (so vi các ngành khoa hc kc), t khi ra đời
tranzito (1948), đã nhng tiến b nhy vt, mang li nhiu thay đối ln và sâu
sc trong hu hết mi lĩnh vc ca đời sng, dn tr thành mt trong nhng công c
quan trng nht ca cách mng k thut trình độ cao (mà đim trung tâm t động
hóa tng phn hoc hoàn toàn, tin hc hoá, phương pháp công ngh và vt liu mi).
Để bước đầu làm quen vi nhng vn đề cơ bn nht ca ngành mang ý nghĩa
đại cương, chương m đầu s đề cp ti các khái nim cơ s nhp môn gii thiu
cu trúc các h thng đin t đin hình.
1.1. CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ BN
1.1.1 Đin áp dòng đin
hai khái nim định lượng cơ bn ca mt mch đin. Chúng cho phép xác
định trng thái v đin nhng đim, nhng b phn khác nhau vào nhng thi đim
khác nhau ca mch đin và do vy chúng còn được gi các thông s trng thái cơ
bn ca mt mch đin.
Khái nim đin áp được rút ra t khái nim đin thế trong vt lý, hiu s đin
thế gia hai đim khác nhau ca mch đin. Thường mt đim nào đó ca mch
được chn làm đim gc có đin thế bng 0 (đim ni đất). Khi đó, đin thế ca mi
đim kc trong mch giá tr âm hay dương được mang so sánh vi đim gc
được hiu là đin áp ti đim tương ng. Tng quát hơn, đin áp gia hai đim A
B ca mch (ký hiu là U
AB
)xác định bi:
U
AB
= V
A
- V
B
= -U
BA
Vi V
A
và V
B
đin thế ca A và B so vi gc (đim nói đất hay còn gi là ni mát).
Khái nim dòng đin là biu hin trng thái chuyn động ca các ht mang đin
trong vt cht do tác động ca trường hay do tn ti mt gradien nng độ ht theo
không gian. Dòng đin trong mch có chiu chuyn động t nơi có đin thế cao đến
nơi đin thế thp, t nơi mt độ ht tích đin dương cao đến nơi mt độ ht
tích đin dương thp và do vy ngược vi chiu chuyn động ca đin t.
T các khái nim đã nêu trên, cn t ra my nhn xét quan trng sau:
a) Đin áp luôn được đo gia hai đim khác nhau ca mch trong khi dòng đin
được xác định ch ti mt đim ca mch.
b) Để bo toàn đin tích, tng các giá tr c dòng đin đi vào mt đim ca mch
luôn bng tng các giá tr dòng đin đi ra khi đim đó (quy tc nút vi dòng đin). T
đó suy ra, trên mt đon mch ch gm các phn t ni tiếp nhau thì dòng đin ti mi
đim như nhau.
Kỹ thuật điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật điện tử - Người đăng: chi-khong-tien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
237 Vietnamese
Kỹ thuật điện tử 9 10 642