Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật điện tử tưởng tự

Được đăng lên bởi Viễn Thông
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 2494 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài giảng Kỹ thuật điện tử tương tự

CHƢƠNG I. VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
1 - Nội dung :
-

Khái niệm về chất bán dẫn
Tìm hiểu về một số các linh kiện bán dẫn cơ bản
+ Cấu tạo, ký hiệu
+ Nguyên lý làm việc
+ Đặc tính làm việc
+ Phân loại và ứng dụng

2 – Mục đích :
-

Giúp sinh viên nắm đƣợc khái niệm về chất bán dẫn, phân loại chất bán dẫn

-

Trên cơ sở đó tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử
bán dẫn.

-

Từ lý thuyết trên sinh viên có thể phân tích nguyên lý hoạt động của các mạch
điện cơ bản.
Ngoài các mục đích của bài học là cung cấp các kiến thức cho sinh viên trên
lớp, còn có mục đích đó là tăng khả năng đọc sách, tài liệu và khai thác các kiến
thức trên mạng Internet qua phần tự nghiên cứu ở nhà.

3 – Các tài liệu tham khảo
[1] PGS. TS Đỗ Xuân Thụ, Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Viết Nguyên, Kỹ thuật
điện tử, NXB Giáo Dục, 2008.
[2] PGS. TS Đỗ Xuân Thụ, Bài tập Kỹ thuật điện tử, Nhà xuất bản Giáo dục, 2008.
[3] Bộ môn Kỹ thuật điện tử, Giáo trình Kỹ thuật điện tử tương tự, Trƣờng Đại học
Kỹ thuật Công Nghiệp.
[4] TS. Nguyễn Viết Nguyên, Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng, Nhà xuất
bản Giáo dục, 2005.
[5] Các nguồn tài liệu mở (Internet và các nguồn tài liệu khác).
4 – Nội dung chƣơng trình

§1. CHẤT BÁN DẪN NGUYÊN CHẤT VÀ CHẤT BÁN DẪN TẠP CHẤT
1. Chất bán dẫn nguyên chất (chất bán dẫn thuần) (dạy trên lớp)
2. Chất bán dẫn tạp chất.
2.1. Chất bán dẫn tạp loại P (dạy trên lớp)
2.2. Chất bán dẫn tạp loại N (dạy trên lớp)

§2. TIẾP GIÁP P - N. TÍNH CHẤT CHỈNH LƢU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN
1. Tiếp giáp P-N khi chƣa có điện trƣờng ngoài (dạy trên lớp)
2. Tiếp giáp P- N khi có điện trƣờng ngoài (dạy trên lớp)
2.1. Trƣờng hợp phân cực thuận
Bộ môn: Kỹ thuật Điện tử - Trƣờng ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

1

Bài giảng Kỹ thuật điện tử tương tự
2.2. Trƣờng hợp phân cực ngƣợc
3. Điốt bán dẫn.
3.1. Cấu tạo, kí hiệu (dạy trên lớp)
3.2. Đặc tuyến V-A(dạy trên lớp)
3.3. Các tham số cơ bản của điốt (tự nghiên cứu).
3.4. Phân loại (tự nghiên cứu).
4. Một số ứng dụng của điốt bán dẫn
4.1. Các mạch chỉnh lƣu
a. Mạch chỉnh lƣu một pha hai nửa chu kỳ có điểm trung tính (tự nghiên cứu).
b. Mạch chỉnh lƣu cầu (dạy trên lớp).
4.2. Các mạch hạn chế biên độ
a. Các mạch hạn chế nối tiếp (dạy trên lớp).
b. Các mạch hạn chế song song (tự nghiên cứu).
4.3. Ổn định điện áp bằng điốt Zener (Điốt ổn áp) (dạy trên lớp).

§3. TRANZITO LƢỠNG CỰC ( Transitor Bipolar)
1. Cấu tạo (dạy trên lớp).
2. Nguyên lý làm việc (dạy trên lớp).
3. Các cách mắc Tranzito ...
Bài giảng Kỹ thuật điện tử tương tự
Bộ môn: Kỹ thuật Điện tử - Trƣờng ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
1
CHƢƠNG I. VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN ĐIỆN T
1 - Nội dung :
- Khái niệm về chất bán dẫn
- Tìm hiểu về một số các linh kiện bán dẫn cơ bản
+ Cấu tạo, ký hiệu
+ Nguyên lý làm việc
+ Đặc tính làm việc
+ Phân loại và ứng dụng
2 Mục đích :
- Giúp sinh viên nắm đƣợc khái niệm về chất bán dẫn, phân loại chất bán dẫn
- Trên sở đó tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử
bán dẫn.
- Từ thuyết trên sinh viên thể phân tích nguyên hoạt động của các mạch
điện cơ bản.
- Ngoài các mục đích của bài học cung cấp các kiến thức cho sinh viên trên
lớp, còn có mục đích đó là tăng khả năng đọc sách, tài liệu và khai thác các kiến
thức trên mạng Internet qua phần tự nghiên cứu ở nhà.
3 Các tài liệu tham khảo
[1] PGS. TS Đỗ Xuân Th, Đặng Văn Chuyết, Nguyn Viết Nguyên, K thut
đin t, NXB Giáo Dc, 2008.
[2] PGS. TS Đỗ Xuân Th, Bài tp K thut điện t, Nhà xut bn Giáo dc, 2008.
[3] B môn K thut đin t, Giáo trình K thut đin t tương tự, Trƣờng Đại hc
K thut Công Nghip.
[4] TS. Nguyn Viết Nguyên, Giáo trình linh kin đin t ng dng, Nhà xut
bn Giáo dc, 2005.
[5] Các ngun tài liu m (Internet và các ngun tài liu khác).
4 Nội dung chƣơng trình
§1. CHẤT BÁN DẪN NGUYÊN CHẤT VÀ CHẤT BÁN DẪN TẠP CHẤT
1. Chất bán dẫn nguyên chất (chất bán dẫn thuần) (dạy trên lớp)
2. Chất bán dẫn tạp chất.
2.1. Chất bán dẫn tạp loại P (dạy trên lớp)
2.2. Chất bán dẫn tạp loại N (dạy trên lớp)
§2. TIẾP GIÁP P - N. TÍNH CHẤT CHỈNH LƢU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN
1. Tiếp giáp P-N khi chƣa có điện trƣờng ngoài (dạy trên lớp)
2. Tiếp giáp P- N khi có điện trƣờng ngoài (dạy trên lớp)
2.1. Trƣờng hợp phân cực thuận
Kỹ thuật điện tử tưởng tự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật điện tử tưởng tự - Người đăng: Viễn Thông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Kỹ thuật điện tử tưởng tự 9 10 20