Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật điện_ Nguyễn Văn Tuấn_Cơ khí_DHBK

Được đăng lên bởi Tuấn Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
KHOA ĐIỆN ĐIỆN-TỬ
PHÒNG THÍ NGHIỆM MÁY ĐIỆN VÀ THỰC TẬP ĐIỆN

GIÁO TRÌNH:
LÝ THUYẾ
THUYẾT
NGUYỄN-KIM-ĐÍNH – KỸ-THUẬT
THUẬTĐIỆN
ẬT-ĐIỆN
Đại học Quốc Gia Tp Hồ-Chí-Minh – Trường Đại học Bách Khoa – 2007.
BÀI TẬP
TẬP
NGUYỄN-KIM-ĐÍNH - BÀI TẬP
TẬP KỸKỸ-THUẬT
THUẬTẬT-ĐIỆN
ĐIỆN
Đại học Quốc Gia Tp Hồ-Chí-Minh – Trường Đại học Bách Khoa – 2007.
Các số chương, mục, ví dụ, bài tập có giải và bài tập có trả lời trong bảng sau
được ghi từ các giáo trình trên đây:
BUỔI
(3 TIẾT)

LÝ-THUYẾT
GIẢNG Ở LỚP

1

1.1 đến 1.5

2

2.4 đến 2.6

3

2.9

4

3.1; 3.2;
3.4; 3.5;

5

4.1 đến 4.3
4,4; 4.5

6

LÝ THUYẾT
TỰ ĐỌC

2.1 đến 2.3
2.8

3.3

4.6 ; 4.7

VÍ DỤ
TỰ ĐỌC

BÀI TẬP
CÓ GIẢI

BÀI TẬP
CÓ TRẢ LỜI

1.1 đến 1.4

1.1 đến 1.6

1.11; 1.12; 1.14;
1.18; 1.19; 1.21.

2.1 đến 2.9

2.1 đến 2.12

2.24; 2.25;
2.26; 2.30;
2.40 đến 2.44;
2.49

2.10 đến 2.15

2.13 đến 2.18

2.50 đến 2.59;
2.62 đến 2.64;
2.71

3.1 đến 3.7
3.11 đến 3.14
3.19; 3.21;
3.24; 3.27;
3.40; 3.43;
3.45; 3.46

3.48 đến 3.54
3.66; 3.68;
3.78; 3.79;
3.80 đến 3.87;
3.93; 3.94;
3.102 đến 3.105;
3.119

4.1 đến 4.18
4.20;
4.22 đến 4.32
4.36 đến 4.39

4.47 đến 4.55
4.58 đến 4.69

3.1 đến 3.9

4.1 đến 4.4
4.5; 4,6; 4.7

BÀI TẬP CHƯƠNG 3 VÀ 4

2

BUỔI
(3 TIẾT)

7

LÝ-THUYẾT
GIẢNG Ở LỚP

LÝ THUYẾT
TỰ ĐỌC

VÍ DỤ
TỰ ĐỌC

BÀI TẬP
CÓ GIẢI

BÀI TẬP
CÓ TRẢ LỜI

5.1 đến 5.2

5.3 đến 5.6

5.1 đến 5.3

5.1 đến 5.5

5.10; 5.13; 5.16;

6.1; 6.3

6.2

6.1

6.1 đến 6.6

6.37 đến 6.40

KIỂM TRA

8
9
10

6.4 đến 6.8
(6.83; 6.84)

7.2; 7.3;
7.4 đến 7.8

7.1 đến 7.8

6.2 đến 6.8

6.41; 6.44;
6.49 đến 6.51
6.55 đến 6.60

7.1 đến 7.5

7.1 đến 7.12;
7.14 đến 7.18;
7.23

7.39 đến 7.44;
7.46 đến 7.48;
7.50; 7.51;
7.56; 7.58.

BÀI TẬP CHƯƠNG 6 VÀ 7

11
12

8.2 đến 8.5
8.8.

13

9.1 đến 9.3
9.5; 9.61;
9.63;
9.9 đến 9.13.

14

6.81; 6.82

6.7 đến 6.16;
6.18 đến 6.20;
6.22.

8.1 đến 8.6

8.1 đến 8.6

8.1 đến 8.6
8.8; 8.10; 8.11.

8.36; 8.37;
8.40; 8.41; 8.45.

9.1; 9.2;
9.7 đến 9.11

9.1 đến 9.3;
9.9; 9.16; 9.17;
9.19; 9.22;
9.23; 9.26;
9.28 đến 9.32.

9.44 đến 9.45;
9.47 ; 9.54; 9.55.

BÀI TẬP CHƯƠNG 8 VÀ 9

...
1
KHOA ĐIỆN ĐIỆN-TỬ
PHÒNG THÍ NGHIỆM MÁY ĐIỆN VÀ THỰC TẬP ĐIỆN
GIÁO TRÌNH:
LÝ THUY
LÝ THUYLÝ THUY
LÝ THUY
T
TT
T
NGUYỄN-KIM-ĐÍNH –
K
KK
K
Ỹ-
--
-THU
THUTHU
THUẬT
ẬTẬT
ẬT-
--
-ĐI
ĐIĐI
ĐIỆN
ỆNỆN
ỆN
Đại học Quốc Gia Tp Hồ-Chí-Minh – Trường Đại học Bách Khoa – 2007.
BÀI T
BÀI TBÀI T
BÀI TẬP
ẬPẬP
ẬP
NGUYỄN-KIM-ĐÍNH -
BÀI T
BÀI TBÀI T
BÀI TẬP KỸ
ẬP KỸẬP KỸ
ẬP KỸ-
--
-THU
THUTHU
THUẬT
ẬTẬT
ẬT-
--
-ĐI
ĐIĐI
ĐIỆN
ỆNỆN
ỆN
Đại học Quốc Gia Tp Hồ-Chí-Minh – Trường Đại học Bách Khoa – 2007.
Các số chương, mục, ví dụ, bài tập có giải và bài tập có trả lời trong bảng sau
được ghi từ các giáo trình trên đây:
BUỔI
(3 TIẾT)
LÝ-THUYẾT
GIẢNG Ở LỚP
LÝ THUYẾT
TỰ ĐỌC
VÍ DỤ
TỰ ĐỌC
BÀI TẬP
CÓ GIẢI
BÀI TẬP
CÓ TRẢ LỜI
1
1.1 đến 1.5
1.1 đến 1.4 1.1 đến 1.6
1.11; 1.12; 1.14;
1.18; 1.19; 1.21.
2
2.4 đến 2.6
2.1 đến 2.3
2.8
2.1 đến 2.9 2.1 đến 2.12
2.24; 2.25;
2.26; 2.30;
2.40 đến 2.44;
2.49
3
2.9
2.10 đến 2.15
2.13 đến 2.18
2.50 đến 2.59;
2.62 đến 2.64;
2.71
4
3.1; 3.2;
3.4; 3.5;
3.3
3.1 đến 3.9
3.1 đến 3.7
3.11 đến 3.14
3.19; 3.21;
3.24; 3.27;
3.40; 3.43
;
3.45; 3.46
3.48 đến 3.54
3.66; 3.68;
3.78; 3.79;
3.80 đến 3.87;
3.93; 3.94;
3.102 đến 3.105;
3.119
5
4.1 đến 4.3
4,4; 4.5
4.6 ; 4.7
4.1 đến 4.4
4.5; 4,6; 4.7
4.1 đến 4.18
4.20;
4.22 đến 4.32
4.36 đến 4.39
4.47 đến 4.55
4.58 đến 4.69
6
BÀI TẬP CHƯƠNG 3 VÀ 4
Kỹ thuật điện_ Nguyễn Văn Tuấn_Cơ khí_DHBK - Trang 2
Kỹ thuật điện_ Nguyễn Văn Tuấn_Cơ khí_DHBK - Người đăng: Tuấn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kỹ thuật điện_ Nguyễn Văn Tuấn_Cơ khí_DHBK 9 10 580