Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật đo

Được đăng lên bởi dongsonghong
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 2017 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG I
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG
1.1. Khái niệm chung về đo lường
Đo lường là một quá trình đánh giá định lượng đại lượng cần đo để có kết quả
bằng số so với đơn vị đo.
Kết quả đo lường là giá trị bằng số của đại lượng cần đo Ax, nó bằng tỉ số của
đại lượng cần đo X và đơn vị đo X0. Nghĩa là Ax chỉ rõ đại lượng đo lớn hơn (hay
nhỏ hơn) bao nhiêu lần đơn vị đo của nó. Vậy quá trình đo có thể viết dưới dạng:
AX 

X
X0

Ví dụ: U = 4V thì U là điện áp; 4 là kết quả đo; V là đơn vị đo.
Từ đó ta có: X  AX .X 0

(1.1)

Phương trình (1.1) chỉ rõ sự so sánh đại lượng cần đo với mẫu và cho ra kết
quả bằng số. Từ đó ta cũng thấy rằng không phải bất cứ đại lượng nào cũng đo được
bởi vì không phải bất kỳ đại lượng nào cũng cho phép so sánh các giá trị của nó. Vì
thế để đo ta thường phải biến đổi chúng thành đại lượng khác có thể so sánh được.
Ví dụ: Để đo ứng suất cơ học ta phải biến đổi chúng thành sự thay đổi điện trở của
bộ cảm biến lực căng. Sau đó mắc các bộ cảm biến này vào mạch cầu và đo điện áp
lệch cầu khi có tác động của ứng suất cần đo.
Ngành khoa học chuyên nghiên cứu về các phương pháp để đo các đại lượng
khác nhau, nghiên cứu về mẫu và đơn vị đo được gọi là đo lường học.
Ngành kỹ thuật chuyên nghiên cứu và áp dụng các thành quả đo lường học
vào phục vụ sản xuất và đời sống gọi là kỹ thuật đo lường.
Mục đích của quá trình đo lường là tìm được kết quả đo lường Ax, tuy nhiên
để kết quả đo lường Ax thỏa mãn các yêu cầu đặt ra để có thể sử dụng được đòi hỏi
phải nắm vững các đặc trưng của quá trình đo lường. Các đặc trưng của kỹ thuật đo
lường bao gồm:
Đại lượng đo
Đại lượng đo là một thông số đặc trưng cho đại lượng vật lý cần đo
Mỗi quá trình vật lý có thể có nhiều thông số nhưng trong mỗi trường hợp cụ
thể chỉ quan tâm đến một thông số là một đại lượng vật lý nhất định. Ví dụ: Nếu đại
lượng vật lý cần đo là dòng điện thì đại lượng cần đo có thể là giá trị biên độ, giá trị
hiệu dụng…
Người ta có thể phân loại đại lượng đo theo các tiêu chí như
 Theo bản chất của đối tượng đo có thể phân thành:
1

o Đại lượng đo điện: đại lượng đo có tính chất điện; tức là có đặc trưng
mang bản chất điện. Ví dụ: dòng điện, điện áp…
o Đại lượng đo thông số: là thông số của mạch điện. Ví dụ như điện trở,
điện cảm, điện dung…
o Đại lượng đo phụ thuộc thời gian: Chu kỳ, tần số…
o …
 Theo tính chất thay đổi của đại lượng đo có thể phân thành
o Đại lượng đo tiền định: Đại lượng đo đã biết trước quy luật thay đổi
theo thời gian. Ví dụ: dòng điện dân dụng I là ...
1
CHƯƠNG I
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG
1.1. Khái niệm chung v đo lường
Đo lường là một quá trình đánh giá định lượng đại lượng cần đo để có kết qu
bằng số so với đơn vị đo.
Kết quđo lường là giá trbằng s của đại lượng cn đo A
x
, nó bng tsố của
đại lượng cần đo X đơn vị đo X
0
. Nghĩa là A
x
chrõ đại lượng đo lớn hơn (hay
nhỏ hơn) bao nhiêu lần đơn vị đo của nó. Vy q trình đo có thể viết dưới dạng:
0
X
X
A
X
Ví dụ: U = 4V thì U là điện áp; 4 là kết quả đo; V là đơn vị đo.
Từ đó ta có:
0
.XAX
X
(1.1)
Phương trình (1.1) chrõ sso sánh đại lượng cần đo với mẫu và cho ra kết
quả bằng số. Từ đó ta cũng thấy rằng không phải bất cứ đại lượng nào cũng đo được
bởi vì không phải bất k đại lượng nào cũng cho phép so sánh các giá trcủa nó. Vì
thế để đo ta thường phải biến đổi chúng thành đại ợng khác thể so nh được.
dụ: Để đo ứng suất học ta phải biến đổi chúng thành sthay đổi điện trở của
bcảm biến lực căng. Sau đó mắc các bộ cảm biến này vào mạch cầu đo điện áp
lệch cầu khi có tác động của ứng suất cn đo.
Ngành khoa hc chuyên nghiên cu về các phương pháp đđo các đại lượng
khác nhau, nghiên cu về mẫuđơn vị đo được gọi là đo lường học.
Ngành kthuật chuyên nghiên cứu và áp dụng các thành quđo lường học
vào phc vụ sản xuất và đời sống gọi là k thuật đo lường.
Mục đích của quá trình đo lường là m được kết quđo ờng A
x
, tuy nhiên
để kết quả đo lường A
x
tha mãn các yêu cầu đặt ra để có thể sử dụng được đòi hi
phải nm vững các đặc trưng ca qtrình đo lường. Các đặc trưng của k thuật đo
lường bao gồm:
Đại lượng đo
Đại lượng đo là mt thông s đặc trưng cho đại lượng vật lý cần đo
Mỗi q trình vật có thể nhiều thông số nhưng trong mỗi trường hợp cụ
th chỉ quan tâm đến một thông s là một đại lượng vật lý nhất định. Ví dụ: Nếu đại
lượng vật lý cần đo là dòng điện thì đại lượng cần đo có thể là giá trị biên độ, giá trị
hiệu dụng…
Người ta có thể phân loại đại lượng đo theo các tiêu chí như
Theo bản chất của đối tượng đo có thể phân thành:
kỹ thuật đo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật đo - Người đăng: dongsonghong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
kỹ thuật đo 9 10 249