Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật đo điện

Được đăng lên bởi minhktkt
Số trang: 342 trang   |   Lượt xem: 965 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA

Nguyeãn Ngoïc Taân - Ngoâ Vaên Ky

KYÕ THUAÄT ÑO
TAÄP 1

ÑO ÑIEÄN

NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH - 2005

3

MUÏC LUÏC
Lôøi môû ñaàu

7

Chöông 1
KHAÙI NIEÄM VEÀ ÑO LÖÔØNG

9

1.1 Ñaïi löôïng ño löôøng

9

1.2 Chöùc naêng vaø ñaëc tính cuûa thieát bò ño löôøng

10

1.3 Chuaån hoùa trong ño löôøng

11

1.4 Chaát löôïng cuûa ño löôøng

12

1.5 Nhöõng phaàn töû trong thieát bò ño ñieän töû

20

1.6 Lôïi ích thieát thöïc cuûa ñieän töû trong ño löôøng

21

1.7 Söï choïn löïa, tính caån thaän vaø caùch duøng thieát bò ño

21

1.8 Heä thoáng ño löôøng

22

Chöông 2
ÑO ÑIEÄN AÙP VAØ DOØNG ÑIEÄN

26

2.1 Cô caáu chæ thò kim

26

2.2 Ño doøng moät chieàu (DC) vaø xoay chieàu (AC)

35

2.3 Ño ñieän aùp AC vaø DC

42

2.4 Ño ñieän aùp DC baèng phöông phaùp bieán trôû

48

2.5 Voân-keá ñieän töû ño ñieän aùp DC

52

2.6 Voân-keá ñieän töû ño ñieän aùp AC

61

2.7 Ampe-keá ñieän töû ño doøng AC vaø DC

70

Baøi taäp

71

Chöông 3
ÑO ÑIEÄN TRÔÛ
3.1 Ño ñieän trôû baèng Voân-keá vaø Ampe-keá
3.2 Ño ñieän trôû duøng phöông phaùp ño ñieän aùp baèng bieán trôû
3.3 Maïch ño ñieän trôû trong Ohm-keá
3.4 Caàu Wheatstone ño ñieän trôû
3.5 Caàu ñoâi Kelvin
3.6 Ño ñieän trôû coù trò soá lôùn
3.7 Ño ñieän trôû ñaát
3.8 Ño ñieän trôû trong V.O.M. ñieän töû
Baøi taäp
Chöông 4

82
82
84
84
91
94
96
105
111
118

4
ÑO ÑIEÄN DUNG, ÑIEÄN CAÛM VAØ HOÃ CAÛM

125

4.1 Duøng Voân-keá, Ampe-keá ño ñieän dung, ñieän caûm vaø hoã caûm

125

4.2 Duøng caàu ño ño ñieän dung vaø ñieän caûm

128

4.3 Ño hoã caûm

139

Baøi taäp

141

Chöông 5
ÑO COÂNG SUAÁT VAØ ÑIEÄN NAÊNG

146

5.1 Ño coâng suaát moät chieàu

146

5.2 Ño coâng suaát xoay chieàu moät pha

148

5.3 Ño coâng suaát taûi ba pha

155

5.4 Ño coâng suaát phaûn khaùng cuûa taûi

159

5.5 Ño ñieän naêng

162

5.6 Ño heä soá coâng suaát

167

5.7 Thieát bò chæ thò ñoàng boä hoùa (Synchronoscope)

171

5.8 Taàn soá keá

173

Chöông 6
ÑO ÑAÏI LÖÔÏNG CÔ HOÏC VAÄT THEÅ RAÉN

178

6.1 Caûm bieán vò trí vaø söï dòch chuyeån

178

6.2 Caûm bieán ñieän trôû bieán daïng

202

6.3 Caûm bieán ño toác ñoä

207

6.4 Caûm bieán ño löïc, troïng löôïng

215

6.5 Caûm bieán ño ngaãu löïc

221

6.6 Ño gia toác, ñoä rung vaø söï va chaïm

223

Chöông 7
ÑO NHIEÄT ÑOÄ

228

7.1 Thang ño nhieät ñoä

228

7.2 Ño nhieät ñoä baèng ñieän trôû

228

7.3 Ño nhieät ñoä baèng caëp nhieät ñieän

234

7.4 Duøng diod vaø transistor ño nhieät ñoä

243

7.5 Ño nhieät ñoä...
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
Nguyeãn Ngoïc Taân - Ngoâ Vaên Ky
KYÕ THUAÄT ÑO
TAÄP 1
ÑO ÑIEÄN
NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH - 2005
Kỹ thuật đo điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật đo điện - Người đăng: minhktkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
342 Vietnamese
Kỹ thuật đo điện 9 10 725