Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật đo dung sai

Được đăng lên bởi stevent_19
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
54
5.3 Chu trçnh tiãûn trong hãû âiãöu khiãøn FAGOR
5.3.1 Chu trçnh tæû âäüng laìm cung troìn G36
X
20 Z60 : Toaû âäü âiãøm 1 (Do G9
0
nãn X tênh theo âæåìng kênh).
G01 G36 R10 X80: Duûng cuû s
dëch chuyãøn thàóng âãún âiãøm 2.
G02 X60 Z10 I20 K-30 laìüi su
y
voìng troìn theo chiãöu kim âäöng häö
ì âiãøm bàõt âáöu 2 vaìút thuïc taû
i
âiãøm 3 coï toaû âäü tám laì âiãøm 4.
G36 åí cáu lãûnh säú 2 laìû âäüng laìm
cung troìn chuyãøn tiãúp giæîa âæåìn
g
thàóng vaì cung troìn.
1
2
4
N
äúi tiãúp giæ
î
a 2 cung troìn coï baïn kênh R28. Cung troìn thæï nháút xuáú
t
p
haït tæì âiãøm 1 coï toaû âäü X60 Z90 âãún âiãøm 2 vaì cung troìn tï 2 tæì X60
Z50 âãún âiãøm 3 coï X60 Z10
1
2
3
G02
Hçnh 5-9: Chu trçnh tæû âäüng laìm cun
g
troìn G36
3
Kỹ thuật đo dung sai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật đo dung sai - Người đăng: stevent_19
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Kỹ thuật đo dung sai 9 10 301